Gå til hovedinnhold

Riksrevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon av Ptil

Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. - Vi er positive til en slik gjennomgang, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.


Ptil-direktør Anne Myhrvold
Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Vi stiller oss positive til at Riksrevisjonen skal gå gjennom vårt arbeid. Vi ser på dette som udramatisk. Som tilsynsetat vet vi at revisjoner bidrar til læring og gir muligheter for forbedring. Riksrevisjonen har revidert Ptil flere ganger før, og vi har god erfaring med dette, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Forvaltningsrevisjoner
I 2016 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 240 statlige virksomheter, og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 124 selskaper. 26 prosent av Riksrevisjonens revisjonsarbeid i 2016 var forvaltningsrevisjoner, og 12 forvaltningsrevisjoner ble sendt til behandling i Stortinget i fjor. 

Målet med Riksrevisjonens undersøkelser er å gi Stortinget relevant informasjon om iverksettelse og virkninger av offentlige tiltak. Forvaltningsrevisjonene skal på denne måten bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning. 

Les mer om Riksrevisjonens revisjonsmetodikk

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064