Gå til hovedinnhold

Riggmarkedrapporten

Riggmarkedrapporten med vedlegg ble publisert i januar 2000 og er å finne på OLFs hjemmeside.


Rapporten omtaler kostnader forbundet med å bringe flyttbare boreinnretninger inn på norsk sokkel fra britisk sokkel. De definerte ekstra kostnader kan i hovedsak tilskrives myndighetskrav, tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene og operatørs/entreprenørs/reders feiltolkning av regelverkskrav. I tillegg kommer verkstedkostnader for å ivareta forhold fremkommet som følge av myndighetskrav og/eller selskapenes egne fortolkninger.

I etterkant av rapporten kom OLF og OD fram til følgende omforente forståelse av rapportens innhold. ">Notat.

I etterkant, høsten 2000, har HSE-OSD i UK gjennomgått og vurdert Riggmarkedrapportens konklusjoner angående forskjellene i regelverkskrav mellom britisk og norsk sokkel. Hovedkonklusjonen, slik OD tolker kommentarene fra HSE-OSD/UK, er at gapet mellom myndighetskrav på britisk og norsk sokkel er mindre enn antydet i OLFs rapport.

Vedlagt er oppsummering av HSE's kommentarer til riggmarkedsrapporten.
">Brev fra HSE. Comparison of UK and Norwegian legislative requirement.

Oppfølging av riggmarkedrapportens 4 anbefalinger ivaretas i forbindelse med ODs arbeid i regi av NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) og regelverksarbeidet. OLF har tilsvarende aksjoner som ivaretas gjennom deres organisasjon.

Oljedirektoratet har i sitt arbeid med nytt HMS-regelverk hatt en gjennomgang av forholdene som er tatt opp i riggmarkedrapporten, og har, der det er sikkerhetsmessig likeverdige løsninger, valgt å vise til standarder og åpnet for alternative løsninger i enkelte tilfeller. I andre tilfeller er det valgt å beholde kravene som før, basert på tilbakemeldinger fra næringen, erfaringer fra tilsynsaktiviteter etc.