Gå til hovedinnhold

Regelverkssamarbeid over landegrenser

Myndighetene i Nordsjø-landene samarbeider for å komme fram til ordninger som kan gjøre det enklere å flytte boreinnretninger over sokkelgrensene.


Etter initiativ fra en arbeidsgruppe bestående av sokkelmyndighetene i Danmark, Nederland, Norge, Storbritannia og Tyskland, har den internasjonale organisasjonen av boreentreprenører (IADC) utviklet en mal for søknad om bruk av flyttbare boreinnretninger. Denne skal kunne danne grunnlag for myndighetenes behandling i alle landene.

Som et ledd i arbeidet tok myndighetene i Norge og Storbritannia initiativ til å få utført en sammenlikning av regelverk for flyttbare innretninger i de to landene.

Smedvig ASA påtok seg denne oppgaven, som nå er avsluttet. Sammenligningen er gjort med utgangspunkt i den frivillige norske ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger, og i den britiske ordningen for godkjennelse av innretninger, som kalles Safety Case.

Sammenlikningen viser at det er betydelige likheter mellom de faktiske krav i de to lands regelverk, og bare et mindre antall forskjeller. Det norske regelverket oppleves å være mer detaljstyrende enn det britiske.

Blant forskjellene er at norsk regelverk krever fjernoperering av rørhåndtering, noe som foreløpig ikke er et krav på britisk side. Det finnes heller ingen parallell i britisk regelverk til de klare norske kravene til arbeidstid. Britiske myndigheter har krav til at sikkerhetskritiske elementer normalt skal verifiseres av en uhildet tredje part, mens det ikke er noe direkte motstykke til dette i norsk regelverk.

Smedvig ASA håper at arbeidet kan bidra til at myndighetene i de to landene kan bli enige om en felles anerkjennelse av kontroll, verifikasjon og dokumentasjon utført i ett av landene.

Tilsvarende håper Oljedirektoratet og det britiske Health and Safety Executive at Smedvigs studie vil kunne danne grunnlaget for en forenkling av myndighetenes prosesser i forbindelse med søknadsbehandling, og samtidig bedre kvaliteten på søknadsmaterialet, sier Oljedirektoratets direktør for oppfølging, Magne Ognedal.

Han ønsker at arbeidet som er gjort, kan være med på å danne grunnlaget for såkalte "HS&E Case" (mal for samtykke) som kan brukes i alle land rundt Nordsjøen.

På et arrangement i regi av Oljedirektoratet 29. august, vil Oljedirektoratet og Smedvig presentere resultatene av arbeidet som er gjort, implikasjonene for industrien, og videre framdrift.

Kontaktperson: Eldbjørg Vaage Melberg