Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 5/2008

Fjorårets siste møte i Sikkerhetsforum hadde en omfattende agenda med blant annet detaljert status for Rederiforbundets del av det partssammensatte Livbåtprosjektet under OLF, næringens satsing på kjemisk arbeidsmiljø og saker som eksponering for risikoutsatte grupper og hyperbar beredskap.


På møtet i Ptil den 27. november ble også arbeidet med ny Stortingsmelding for HMS, Sikkerhetsforums forhold til media, regelverk og kostnader og tiltak for en videreutvikling av arbeidet med risikonivået i petroleumsvirksomheten (RNNP) debattert.

I tillegg ble det gitt status for en rekke saksområder som alvorlige hendelser, utfordringer relatert til helse og arbeidsmiljø, regelverksarbeidet og samarbeidsprosjekter på myndighetssiden.

Lårelivbåter - status
Sikkerhetskritiske områder som livbåter og kjemisk helserisiko har Sikkerhetsforum fulgt tett gjennom flere år.

Prosjektleder for Rederiforbundets (NR) livbåtprosjekt for lårelivbåter, som inngår i det partssammensatte livbåtprosjektet under OLF sin ledelse, ga en status for arbeidet. NR sitt prosjekt er delt inn i fire delprosjekter (evakueringsfilosofi, vedlikeholdsoptimalisering, opplæring & kompetanse, design) og en rekke verifikasjoner, studier og anbefalinger er produsert gjennom arbeidet. Prosjektet avsluttes i januar 2009.

Livbåtprosjektet ble etablert i regi av OLF etter påtrykk fra Ptil i september 2005 etter at en avdekket svakheter og begrensninger ved fritt-fall-livbåter på sokkelen. Det er igangsatt et omfattende arbeid i næringen med bidrag fra involverte parter.(Les mer på OLFs nettsted) De samlede kostnadene i første fase av arbeidet ligger over 200 millioner kroner. Det ble utført 13.000 modellforsøk og i overkant av 200 fullskalaforsøk med fritt-fall-livbåtene. Fase to ble igangsatt høsten 2007.

Omfattende utfordringer krever omfattende tiltak
OLF sin nye prosjektleder for næringens satsning på kjemisk arbeidsmiljø ga også en detaljert gjennomgang av arbeidet. Kjemisk helserisiko har stått sentralt i debattene i Sikkerhetsforum gjennom flere år.

En partsammensatt gruppe med forankring i Sikkerhetsforum utarbeidet en rapport i 2005 (Kjemisk eksponering på norsk sokkel). Denne ble lagt til grunn for behandlingen av temaet i St melding nr 12 om HMS i petroleumsvirksomheten.Ptil leverte i juni 2006 sin oppsummering av et pilotarbeid for å kartlegge og bedre kunnskapsnivået om kjemisk eksponering og helserisiko i petroleumsvirksomheten til AID. (Hovedrapport: Kjemisk arbeidsmiljø offshore (2007) Siden har temaet vært fulgt tett av SF.

OLF har tatt ansvar for å lede et omfattende partssammensatt arbeid rundt kjemisk arbeidsmiljø. Formålet er å gi et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjonen, beskrive og tette igjen kunnskapshull og bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risikoene rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet.

Prosjektleder gikk i detalj gjennom en omfattende prosjektplan. Den store jobben er å få klarhet i hva slags eksponeringssituasjoner en har i næringen i dag. For å følge opp dette arbeidet har en etablert et omfattende samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Planene for videre arbeid er omfattende og ambisiøse. Her vises til detaljer i referat og på www.olf.no/kjemisk. 

Sårbare grupper – risiko og rammebetingelser
Ptils prioritering av oppfølging av risikoutsatte grupper ligger til grunn for en løpende informasjon til Sikkerhetsforum, hvor erfaringer fra faglig utviklingsarbeid og et omfattende tilsyn oppsummeres og drøftes.

Denne gangen ble det gitt en oppsummering av et tversgående tilsyn med risikoutsatte grupper både mot offshorevirksomheten og på landanlegg. Her var intensjonen ikke å avdekke avvik, men å få mer kunnskap og igangsetter prosesser i næringen og få til samarbeid.

En av hovedkonklusjonene etter tilsynet er at det er manglende forståelse for hvordan rammebetingelser forstås og ses i sammenheng med risikoforhold for utsatte grupper. Kontrakts- og ansettelsesforhold, kunnskap, kompetanse og organisatoriske forhold er slike rammebetingelser som i varierende grad sees i sammenheng med risikoforhold for grupper av arbeidstakere.

Status og debatt
Kompetansesituasjonen innenfor hyperbar beredskap i Norge ble draftet etter innspill fra IE, Fellesforbundet og SAFE.  Ptil var kjent med bekymringen, men ga en redegjørelse for tilgjengelige ressurser i et Nordsjø-perspektiv og planer for kompenserende tiltak. Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum avrundet med å understreke at dersom beredskapen ikke er på plass når Ptil behandler samtykke til dykking, blir det ingen dykking.

Det ble også gitt status fra et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Atil og Ptil for å bidra til at arbeidsgiverne legger til rette arbeidet for dem som trenger det og at arbeidstakere ikke støtes ut av arbeidslivet.

Eksponering for såkalte hormonhermere (stoffer eller kjemikalier som etterligner de naturlige hormonene hos dyr og mennesker) ved at disse kan frigjøres i ulike arbeidsprosesser, som ved varmt arbeid, ble gjennomgått av SAFE.

OLF informerte om en pågående debatt når det gjelder bruk av hetter på overlevingsdrakter ved avgang/landing med helikopter og hvor uenighet omkring praksis har bidratt til uklarheter. OLF tar initiativ for felles praksis.

Alvorlige hendelser er et fast agendapunkt på Sikkerhetsforums møter. Denne gangen ble det gitt en redegjørelse for flere alvorlige hendelser de siste månedene, hvor lekkasjer som følge av innvendig erosjon og utvendig korrosjon representerer en spesiell utfordring i næringen for tida.

Regelverkshøringen sto også på agendaen og Ptil ga status for arbeidet med høringskommentarene. Regelverksforum er arena for dette arbeidet. Målet er å få regelverket fastsatt i 2009.

HMS-regelverket og kostnader er et område forbundet med mange myter. Det ble derfor gitt en status for et arbeid i regi av Ptil for å oppsummere erfaringer fra ulike studier og Ptils egne tilsynserfaringer. Ptil ser at det på området er behov for å se på sammenhengen mellom billige løsninger og mangelfullt utstyr og HMS-nivå, og på investeringer på menneske-maskin-området og besparelser som kan knyttes til fravær av skader og ulykker.

Det unike tre-partssamarbeidet
Partssamarbeid, medvirkning og samhandling mellom myndigheter og partene i næringen er nedfelt i regelverk og etablert praksis i olje- og gassnæringen.

Engasjementet rundt og bidraget fra partene i arbeidet gjennom Sikkerhetsforum med St meld nr 7 og 12 om HMS i olje- og gassnæringen har vært stort. Når det gjelder ny St melding om HMS, som er initiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) tas det sikte på en større arbeidslivsmelding hvor petroleumsnæringen blir en del av denne. Her har spesielt arbeidstakerne kommet med betydelige motforestillinger til en slik melding.

AID forsikret om at ambisjonene for næringen på HMS-området står fast, og at næringen ville få en identifiserbar del i den nye meldingen. Sikkerhetsforum er også denne gangen invitert til å bidra med innspill til tema og problemstillinger i arbeidet med en frist til 23.1.09.

Sikkerhetsforum og Regelverksforum er eksempler på tre-partsarenaer som er etablert for å sikre felles plattform for strategi- og regelverksutvikling på HMS-området. Samarbeidet utfordres kontinuerlig i debatter og konkrete prosjekter. Slik skal det være.

OLF tok utfordringen høsten 2008 og arrangerte et seminar nettopp om tre-partssamarbeidet. Her kom det fram fra eksterne deltakere at erfaringene fra arbeidet i Sikkerhetsforum måtte deles med andre og kommuniseres bredere – da dette ble sett på som unikt og spesielt. På denne bakgrunn var Ptils pressetalskvinne invitert til møtet for å reflektere rundt denne utfordringen. Hun foreslo blant annet at SF kunne invitere pressen til mindre samlinger om sentrale tema. Forslaget ble debattert av medlemmene med vekt på forhold som at en ikke måtte ”få spill for galleriet” og at et slikt arrangement måtte bidra til å få kommunisert de viktige budskapene ut via media og til å styrke Sikkerhetsforums identitet.

Tråden ble også tatt opp fra sist møte hvor en debatt omkring en videreutvikling av arbeidet med risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) ble startet.  En kom da fram til at etableringen av en rådgivningsgruppe kan være en måte å imøtekomme partenes ønske om å bidra mer direkte i utvikling og gjennomføringen av RNNP.

For mer detaljer se omfattende referat i høyre spalte i rødt. 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no