Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 5/2007

Livbåtsaken, Ptils rolle i miljøforvaltningen og Integrerte operasjoner (IO) var blant hovedsakene da Sikkerhetsforum avholdt fjorårets siste møte 29. november.


Se lenke til møtereferat og presentasjoner i lenkeboksen til høyre

Livbåtsaken skaper debatt
Det var satt opp en ambisiøs agenda hvor status i livbåtsaken ble gjenstand for en omfattende debatt. OLF ga en detaljert redegjørelse for historikk og status i industriprosjektet som er igangsatt for å få fram all kunnskap om de 16 frittfall-båttypene som anvendes i offshorevirksomheten.

Mediedekningen av oppfølgingen av fullskalatestene, hvor det ble stilt spørsmål omkring behovet for å endre helsekravene, ble kraftig imøtegått av arbeidstakerrepresentantene. De pekte på at det var skapt unødig usikkerhet rundt sikkerheten for de ansatte. Det ble en omfattende og kritisk debatt rundt prosessen i prosjektet fra arbeidstakersiden, mens OLF på sin side viste til at informasjonshåndteringen var utfordrende, gitt konkrete funn.

Status, utfordringer og framdrift er gitt en omfattende behandling i referatet. Prosjektet vil ikke bli avsluttet før senhøstes 2008 og vil ha en samlet kostnad på rundt 300 millioner kroner. Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal understrekte at Sikkerhetsforum vil følge saken tett og overvåke at arbeidet foregår på en god og ryddig måte.

Ptils rolle i miljøforvaltningen
Fra Ptil ble sin side det gitt en grunnleggende gjennomgang av Ptils rolle, som sentral aktør i miljøforvaltningen, basert på HMS-regelverket for virksomheten. Ptils myndighetsansvar for forebygging av akutte utslipp og akutt utslipp ved kilden (brønnkontroll) ble redegjort for.

Rollen som premissgiver for teknologi, styring og drift ble også understreket. Hensynet til liv og helse og ytre miljø er ofte sammenfallende, idet prinsippene er de samme: føre var, risiko, forsiktighetstilnærming, substitusjon, med videre. Ptil skal bidra til at dilemmaene mellom ulike hensyn blir kommunisert tydeligere og at dilemmaer håndteres uten lovbrudd.

Integrerte operasjoner (IO) i et HMS-perspektiv
IO fortsetter å være ett av Ptils hovedsatsningsområder og er også ett av de sentrale områdene på Sikkerhetsforums strategiske agenda. Fra Ptil ble det gitt en omfattende og grundig innføring begrepet og den strategiske rolle IO vil spille i næringen i framtida.

Ptils prosjektleder pekte på at vi står overfor en endringsbølge hvor IO griper inn i sentrale driver i utviklingen, som reduserte kostnader og økt utvinning.  HMS og IO må kobles tett sammen for å redusere usikkerhetsrommet og derved også de negative konsekvensene av endringene. Gjennom eksempler ble det synliggjort hvor viktig IKT-sikkerhet er for å sikre barrieresystemene og redusere sårbarhet og konsekvensene av økt kompleksitet.

Hvordan sikre HMS i kontrakter
Nok en gang understrekte Magne Ognedal Ptils bekymring når det gjelder tilstanden i markedet og de vedvarende utfordringene knyttet til kapasitet og kompetanse. Han spurte om det er tid for å sette strengere eller klarere krav til kompetanse og kapasitet for HMS-arbeidet hos entreprenørene.

Bidraget til å realisere ambisjonen hos myndigheter og partene om å bli verdensledende på HMS, må komme fra hele pliktsubjekthierarkiet. Dette forutsetter at disse sentrale forutsetningene må inn i kontraktene, understrekte han. Mens arbeidstakerne pekte på nødvendigheten av å legge til rette for reell arbeidstakermedvirkning i kontraktsprosesser, viste arbeidsgiversiden til at mange steder får man til gode prosesser både for medvirkning og implementering av gode systemer.

Referatet utdyper utfordringene som følger av det høye tempoet i næringen og konsekvensene for helhetlig styring av virksomheten.

Alvorlige hendelser
Sakene som ble gjennomgått ar blant annet hendelsen på Kvitebjørn gassrør den 14.11.07 med skade på grunn av anker som hadde vært hektet fast i gassrøret og medførte stenging. Videre ble det redegjort for bakgrunnen for at to ansatte på Statfjord B den 15.11.07 ble skadet i forbindelse med testing av en ny ”black start” kompressor. Årsaken var at en luftslage med ca 25 bar trykk ukontrollert slo mot de som jobbet med slangen. Et par gasslekkasjer, en på Tampen Link den 7.10. og en på Kårstø-anlegget den 16.11.07 ble også gjennomgått.

Samarbeid internasjonalt og nasjonalt
Det ble gitt en gjennomgang av det omfattende myndighetssamarbeidet som pågår for å få etablert felles, internasjonale HMS-indikatorer. Dersom en lykkes med dette arbeidet, vil en få en mulighet til å sammenligne nivåer på utvalgte indikatorer mellom deltakende nasjoner og bidra til å identifisere bakenforliggende faktorer i trender.

Hovedutfordringene er å få arbeidet etablert på et faglig solid fundament for å forsikre seg om at en faktisk sammenligner ”epler og epler”.

Utfordringene er mange, blant annet fordi det er store forskjeller i rapporteringskultur mellom nasjonene. Både arbeidstakere og arbeidsgivere ser positivt på initiativet etter mye feilinformasjon på området.

Risikonivåprosjektet har vært gjennom et forbedringsarbeid når det gjelder å tilpasse spørreskjemaet til landanleggene i forbindelse med den omfattende spørreskjemaundersøkelsen blant petroleumsansatte.  Når det gjelder forbedringer offshore har dette rettet seg mot mobilisering til deltakelse, distribusjon og innsamling av spørreskjema. Spørreundersøkelsen inngår som den vesentlige aktiviteten i det kvalitative arbeidet med risikonivåprosjektet og gjennomføres annen hvert år.  Resultatene av en samlet undersøkelse vil foreligge i slutten av april i år.

Sikkerhetsforums årskonferanse arrangeres den 12. juni og Sikkerhetsforum gikk gjennom aktuelle tema for denne.  Nordområdene, IO, konjunkturendringene, personellmangel og HMS, kompetanse og kapasitet under press, etisk perspektiv og mange andre tema kom opp i en omfattende idédugnad. Sekretariatet arbeider videre med programutkast.

En rekke andre saker ble presentert, kommentert og drøftet. Finn flere detaljer i referatet i lenkeboksen.  

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no