Gå til hovedinnhold

Referat fra sikkerhetsforums møte nr 4/2008

Ptils arbeid med å avklare styrker og svakheter i beredskapen offshore - og status for deler av livbåtprosjektet og forankringsproblematikk - var sentrale tema i SFs siste møte. Aktuelle tema for SFs årskonferanse 2009, og erfaringer fra HMS-lunsjen under årets ONS, ble også drøftet. Det ble gitt status for L-8 sitt storulykkesseminar i desember. SF var på bedriftsbesøk på GFC 11. september, og dette ble oppsummert som svært nyttig og relevant for videre arbeid på arenaen.


Av Angela Ebbesen

Sikkerhetsforum på bedriftsbesøk offshore
Sikkerhetsforums (SF) første høstmøte ble lagt til Bergen i forlengelsen av et bedriftsbesøk til Gullfaks C den 11.9.08. Møter med plattformledelse og sentrale representanter for verneombuds- og tillitsmannsapparatet hos operatør og entreprenører og omvisningene på innretningen, var meget nyttige og informative for SFs medlemmer.

Helhetlig beredskap
Ptils ledelse har besluttet at Ptil skal foreta en totalevaluering av eksisterende beredskap offshore ved å se på helheten av beredskapsmessige forhold. Målet med arbeidet har vært å avklare styrker og svakheter i beredskapen offshore i et MTO-perspektiv og måle effekten av utførte forbedringer i løpet av de siste ti år. Arbeidet gjennomføres av Ptil med bistand fra ekstern konsulent, og SF har vært direkte involvert gjennom eget dagsseminar og i møtene. I møtet den 12.9. ble det gitt en status for gjennomførte analyser, og de foreløpige resultatene ble drøftet. Endelig rapport vil foreligge i begynnelsen av desember. 

Rederiforbundets bidrag til livbåtprosjektet, i hovedsak forhold relatert til lårelivbåter og utsettingsarrangement, ble gjennomgått og drøftet. Foreløpig status ble gitt for delprosjektene: evakueringsfilosofi, vedlikeholdsoptimalisering, opplæring/kompetanse og design. Her er flere eksterne kompetansemiljøer involvert og mye arbeid er på gang. Generell informasjon om arbeidet er distribuert til alle redere med lårelivbåter og skal gjøres tilgjengelig på alle innretninger som har lårelivbåter. Verifikasjonene avsluttes denne måneden og prosjektet avsluttes første januar 2009.

Forankring - behov for revitalisering
Forankringsforumet til GOE (Gruppe for Offhore Entreprenører), som arbeider med å få til en 50 % reduksjon av antall alvorlige forankringshendelser på norsk sokkel innen 2009, var så vidt kommet i gang etter ferien. Arbeidet med de fire hovedutfordringene for sikker forankring/posisjonering, opplæring, vedlikehold, dokumentasjon/kontroll og korrekt installasjon av anker har vært varierende. Rederiforbundets rolle som bindeledd mellom Forankringsforum og SF er imidlertid erkjent, og rederiforbundet har tatt initiativ for revitalisering av dette viktige arbeidet.

Strategiutvikling gjennom erfaringsoverføring og læring
Både SFs årskonferanse og HMS-lunsjen under ONS er arenaer som evner å samle mange mennesker om HMS-utfordringer til debatt og læring. Mulige tema for neste årskonferanse ble drøftet med stort engasjement.

Konsekvenser av StatoilHydro-fusjonen både for entreprenører og innovasjon i næringen, samt tema som risikostyring, storulykkesperspektivet ble pekt på som viktige temaer, samtidig som SFs medlemmer er opptatt av hva vår næring kan lære av andre næringer og virkeligheter, men også av hvordan en skal få realisert ambisjonen om HMS i verdensklasse. I denne sammenheng ble det fra flere medlemmer uttrykt usikkerhet omkring konsekvensen av en ny Stortingsmelding om HMS, hvor olje og gass blir en del av en større arbeidslivsmelding og ikke får sin egen HMS-melding.

Bransjeforumet for landanleggene, L-8, http://www.norskindustri.no/article482.html planlegger et Storulykkesseminar relatert til landanleggene. Dette gjennomføres i samarbeid med Ptil og vil være rettet mot risiko og konsekvensforståelse og det vil bli lagt til rette for erfaringsutveksling og læring.  Arrangementet finner sted den 2. og 3. desember i Bergen.

Sikkerhetsarbeidet og gjengangere
I sin redegjørelse om alvorlige hendelser den siste tida, gjennomgikk SFs leder og Ptil-direktøren to alvorlige hendelser i forbindelse med løfteoperasjoner med betydelige materielle skader, som viser at fallende gjenstander fortsatt er en alvorlig utfordring.

Det ble gitt status for en rekke løpende saker og ny kunnskap ble delt. For nærmere detaljer, se referat. 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no