Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 4 2002

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS, avholdt møte i OD 5. desember.


å gå med dem en faktisk må ha med – dvs beslutningstakerne. Konferansen må knyttes til meldingen.

Er en dag nok? Viktig å ivareta behovet for nett nettverkskaping og samtaler. Avklare målg målgrupper – vite hvem en snakker til. Konferansen nsen bør kunne oppsummeres i en skriftlig rapport. Trenger en konferanse for faglig påfyll og en møteplass som ikke er kostbar og ekskluderende. En slik konferanse bør bli den viktigiktigste konferansearenaen for alle neste år. Det bør nedsettes en programkomité.

Konklusjon: Det er enighet om at ideen om en årlig HMS-arena for næringen i regi av Sikkerhetsforum og OD bearbeides. Bidrag fra Samarbeid for Sikkerikkerikkerhet ved prosjektleder innhentes.

Sekretæren i Sikkerhetsforum legger fram et bearbeidet forslag til opplegg på neste møte blant annet etter fastsetting av en dato som er utsjekket med statsråd Victor Norman blant annet for å sikre hans deltadeltadeltakelse og derved øvrige sentrale beslutningstakere i industrien og hos partene.

8) Felles standard på transportdrakter v/OLF
Nopef hadde bedt om denne redegjørelsen fra OLF blant annet fordi arbeidebeidet med å komme fram til en felles standard på transportdrakter ikke hadde hatt den ønskede framdrift.

Initiativet ble støttet av andre fagforeninger som bl a understreket problemer knyttet til de ulike krav/forventninger mellom offshoffshore bruk og transport – f eks så er det et motsetningsforhold mellom hensynet til flyteevne og til transport.

Fra OLF sin side ble det gitt følgende status:

I dag har en enhetsdrakt basert på gamle krav fra fra Sjøfartsdirektoratet (SD). Drakten er ikke spesielt godt egnet for heor helikopterevakuering og ivaretar heller ikke SDs forventninger til en slik drakt.

Det er utviklet en transportdrakt som er blitt allment akseptert. Problemstillingen blir om en skal en ha en, to eller tre drakter pga SDs nye krav. Kan en drakt tilpassesasses flere krav? OLF trenger en tenkepause – for å dekke gap mellom egne, SDs krav og drakter for faste innretninger (og muligens UK-sektor).

Man har bedt Sintef inkludere disse problemstilmstillingene i eksisterende fou-program. Uansett viktig at en både kjenner deer de internasjonale kravene og at riktig kompetanse involveres i et eventuelt nytt arbeid.

Fra debattenatten: Olf bør få tenke på saken til neste møte. OD må også hekte seg på dette for å sikre grenseflater mot SD.

Konklusjon: Arbeidet har ikke stae stanset opp. Sintef skal foreta nødvendige gap-analyser. Problemstillinger knyttet til ulike krav, blant annet mellom ODs og maritime myndigheter, skal fanges opp. Videreføring av arbeidet drøftes på neste møte i Sikkerhetsforum.

9) Maritime forhold, status for arbeid i regi av SfS v/OLF/NR
Arbeidsgruppene for Sikker fartøyoperasjon og sikker ankerhåndthåndtering har avsluttet sitt arbeid. Ved utløpet av høringsfristen den 30.11.02 hadde SfS mottatt seks kommentarer. Anbefalingene vil være klare til implementering før nyttår 2002.

10) ODs informasjons- og kommunikasjonsstrategi v/OD (tatt ut)

11) Status prosjekter

a) ">Risikoprosjektet (RNNS) v/Torleif Husebø (OD)
Husebø redegjorde innledningsvis for arbeidet med datainnsamling og oppfølgingen av problemstillinger knyttet til barrierer i storulykkessammenheng.

Her baserer en seg på to parallelle tilnærmingsmåter - hvor man på den ene siden, "semi-kvantitattitativt", innhenter et overordnet erklæring ("statement") fra selskapene på overordnetrdnet nivå og på den andre siden foretar etar en datainnsamling.

Når det gjelder helikopter her en etablert nye indikatorer. Opp til fase to dekket en kun hendelser opp til sikkerhetssoner (25% av risikoen for helikoptertransport). Derfor behov for indikatorer fra hele transportfasen land-ut-land.

Når det gjelderelder de kvalitative indikatorene så er det ikke gjennomført spørreundersøkelser i 2002, men det planlegges for dette i 2003. En vi forbedre skjemaet og få et større antall personer til å svare – dvs en tar dette over en 14 dagers periode. Dybdeintervjuenejuene ga imidlertid ikke spesiell ny informasjon, en satser derfor på målrettede work-shops i 2003.

S-forum vil bli gitt en egen presentasjon i uke 18: 29. april kl 09:30.

Fra debatten: Kon: Konsulentbruk: Industrien ble bedt om å gå til Rogalandsforskning (RF) for å få en vurdering av egne data og OD var kjent med at bare et fåtall av rederne hadde etterspurt egne data. Det framgikk av debatten at det var uklarheter mht kostnadene.

Prisen fra RF er kr 750,00 per time. I etterkant av møtet har OD sjekket ut meut med RF om det er riktig at de krever kr 50 000,00 per innretning. Det er ikke korrekt. Pakken inkludnkluderer alle ansatte i selskapet med resultater ater presentert fordelt på hver enkelt innretning.

b) Aldring og helse v/OLF
Prosjektet skal gjennomføre et seminar, mer fyldig status til neste møte.

c) Kreftprosjektet v/OLF
Framdriftsplanen somn som ble presentert på forrige møte, følges. Samarbeidet med Universitetet i Bergen er etablert.

12) Orienteringer – Innmeldte saker

a) Områdeberedskap
Lederne redegjorde for ulike problemstillinger knyttet til områdeberedskapen som har vært fokusert på i korrespondanse og møter. Sola understreket nødvendigheten eten av å bygge videre på den informasjonsutveksling som har funnet sted til nå og som har fokusert på problemstillinger knyttet til nedkjøling (hypotomi). Hun mente at en burde sette søkelyset på andre ulykker og lære av disse og understreket betydningen av et omfattende og inkluderende tre-partssamarbeid

Fra debatten: Viktig med fokus på overlevelse i grov sjø. OD er med i prosessen videre. Uklare signaler: Ref siste møte hvor det ble sagt at ikke fkke flere fartøy skulle fjernes – samtidig som arbeidstakerne er kjent med at dette er forhold man jobber videre med. Ulike oppfatninger blant arbeidstakerne mht prosessen så langt: Dette er en revisjon av gjeldende regelverk. Ingen omkamp. Noen fokusområder ønskes imidlertid drøftet. Et sterkt fokus på kostnader ved tilstrekkelig beredskap kan svekke tike tillit til etablert beredskap.

Konklusjon: Enighet om at det var nødvendig å gripe fatt i de problemstillinger som er lagt på bordet. Alle må være trygge på gjeldende tiltak. Tvilen må fjmå fjernes.

b) Erfaringsinnhenting fra leverandørindustrdustrien, stn, status v/TBL

Mandatet for arbeidet som ble igangsatt ble noe korrigert fra OD/S-forum: TBL organiserer et erfaringsinnhentingsarbeid i leverandørindustrien med fokus på kunde/leverandør forhold.

En bør se på forhold knyttet til kundenes spesialønsker mht funksjonalitet, design og kvalitet og konsekvenser for leverandørenes muligheter for å levere et HMS-forsvarlig utstyr.

Leverandørendørenes erfaringer med hensyn til kundenes bidrag til og tilrettelegging for opplæring av drifts- og vedlikeholdspersonell bør også kartlegges.

Man ønsker å fokusere på konsistens og hensiktsmessighet for myndighets- og kundekrav. En ønsker også å ta med erfaring fra drift inn i design og fabrikasjonsfasen.

TBL, Maritime Hydraulics og Hydralift har foretatt en regelverks gjennomgang (Hydralift har blitt kjøt kjøpt opp etter at arbeidet ble gjennomført). Det som er viktig for industrien er at det man designer hjemme, kan brukes ute. TBL ønsker i minst mulig grad å ha et særregelverk for norsk sokkel.

Det var ikke så mange norske regelverkskrav som er fordyrende, som man hadde trodd i utgangspunktet.

Fra debatten: TBL sliter nå med konsekvensene av at de ikke deltok i regelverkssamarbeidets tidlige faser. Sikkerhetsforum har først ogst og fremst fokus på HMS, mens dette arbeidet også fokuserer på andre forhold. Uansett viktig med bred involvering i næringen. National Oilwell, Forus, stilte seg positive til et samarbeid. Er kontakt etablert?

Konklusjon: OD bidrar til å følge opp koblingen mellom TBL og National Oilwell, Forus, for å sikre bredde i arbeidet.

c) Oppsummering fra kurset "Health and performance in shift scheduling" v/OFS

Halvor Erikstein viste til at en rekke alvorlige ulykker skyldes trøtthet og viste bl a til en artikkel om togulykker hvor fatigue (tretthet) knyttes til slitenhet og derved dårlige beslutninger.

Erikstein fokuserte på den såkalte arcadiske rytme: Kroppen gir, via et senter i hjernen som styrer ulikeulike biologiske prosesser, beskjed om når kroppstemperaturen skal ned. De fleste er mest våkne om kvelden og de fleste enkeltulykker skjer kl 05:0 05:00 om morgenen.

Mennesket er designet for å være best på dagen – ikke særlig gode om natten.

I Canada er det stor, faglig fokus på disse problemstillingene og f eks på Schlumberger sin hjemmeside, finnes relevant informasjon om Fatigue – som er et fysisk problem, ikke et "holdningsproblem".

Livsstil, opplæring, holdninger er viktig, men våre designkriterier har gitt oss en fysiologisk begrensning. Trøtthet kan være like kritisk som bruk av alkohol.

"Alertness Mangagement": håndtering av skiftordninger og reduksjon av fatigue gjennom planlagte "nap"-program (nap = å "duppe av" eller en "høneblund").

Fra debatten: Et område hvor vi mangler tilstrekkelig kunnskap. Vi bør brur bruke kunnskap om søvn bedre. Det å sove ut etter flere dagers skift er viktig. En viktig problemstilling knyttet til oppfølging av problemstillinger knyttet til restitusjon og hvile. Bruk av nattarbeid må ikke fkke få skli ut. Nattskiftet skal først og fremst brukes til at det ikke skjer noe galt.

Konklusjon: jon: En viktig problemstilling som bør følges opp i næringen.

d) Organofosforforbindelser benyttet i turbin- og hydraulikkoljer mv v/OFS

Erikstein viste til hendelser knyttet til flymotorolje som består av fosforforbindelser som lekker inn i kabinen bl a ved at de bygger seg opp i luftesystemet og forårsaker personskader. I USA har marinen bl a gått ut
med advarsel om forsiktighet ved behandling av turbinder.

På Statfjord har de hatt en såkalt MS-sak hvor det som er felles, er at de har hatt arbeid som har vært knyttet til drift av turbinene, men uten at det er påvist noen sammenheng med yrkeseksponering.

Organofosforforbindelser har ikke vært vurdert. I Alta har de en MS-sak med 10 personer hvor det som er felles er at de enten har jobbet som mekanikere eller har vært maskinkjørere.

Disse sammenhengene må en ha fokus på også i offshoremiljøer, men til nå har en ikke tatt dette på alvor. En ønsker en gjennomgang og kartlegging av slik
eksponering.  Personell har gitt uttrykk for at de har blitt dårlige i situasjoner som kan ha sammenheng med kontakt makt med slike forbindelser. Slike forbindelser benyttes også til impregnering av møbler og sengetøy for å unngå antenning. Ut fra dette kan en anta at forpleiningspersonell er utsatt.

Konklusjon: Halvor Erikstein ble gitt honnør for fokus på et viktig område og inviteres til møte i OLF sitt yrkeshygieniske utvalg.

e) Trepartsamarbeidet – trender, utfordringer og tiltak v/Lederne

Sola tok for seg erfaringer fra regelverkssamarbeidet, fra RVK/BI samarbeidet om regelverkskompetansebygging, samarbeidet omkring St meld neld nr 7 og om verneombudskonferansen den 21. og 22. november 2002.

Samarbeidet omkring regelverksutvikling og stortingsmelding var i hovedsak bra, men fremdeles en rekke områderråder for forbedring.

Når det gjaldt VO-konferansen kunne sama samarbeidet mellom fagforeningene vært organisert bedre. Oppslutningen fra arbeidsgiversiden var svært dårlig og vil bli fulgt opp via SfS.

Konklusjon: Tre-partsamarbeidet vil bli drøftet i et bredt perspektiv gjennom arbeidrbeidsgruppen som skal behandle arbeidstakermedvirkning.

13) nbsp;Eventuelt

  • a) OLF: Repetisjotisjon av sikkerhetsopplæring – her skal regelverket følges.
  • b) Lederne: Medlemmene av Sikkerhetsforum bør få referatene fra møteneøtene i SfS.
    Konk>Konklusjon: Disse vil komme på SfS sin hjemmeside. SfS bidrar til at interesserte medlemmer av Sikkerhetsforum mottar referat.
  • c) NR: Kristiansand-seminaret skal holdes 2. og 3. g 3. april 2003.2003.
  • d) Møteplan 2003: 27.02. - 12.06. - 3./4.09&4.09 - 11.12.
  • e) Forslag til stil sted/tema for besøk i forbindelse mede med Sikkerhetsforums møte 3. og 4.09 forberedes til møte 27.02.03.