Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 3/2008

Utfordringer, beste praksis og tilsynserfaringer fra landanleggene og arbeidet med rammer og tiltak for sikkerhet ved levetidsforlengelse av aldrende innretninger. Dette var hovedtemaene for møtet, sammen med debatten om fortolkning av regelverket for nattarbeid og restitusjon og hvile. I tillegg var alvorlige hendelser, status for regelverksarbeidet, samhandling med andre fora, og evaluering av SFs årskonferanse blant temaene på dagsordenen.


Av Angela Ebbesen

Landanleggene, forskjellige virkeligheter - felles utfordringer
Tore Hurlen, sekretær for L-8, presenterte L-8 som et forum for erfaringsutveksling, rådgiving og behandling av HMS-saker som berører alle eller flere landanlegg. Anleggene har ulike ståsted hvor noen er tett opp til landindustriproduksjon, noen er landindustri, mens andre er tett opp til offshore, dvs. at de driftsmessig og operasjonelt kunne ligget offshore. Dette innebærer at graden av integrasjon med sokkelvirksomheten er forskjellig, vilkår for styring og drift vil variere og det samme gjelder for rammevilkår og kultur. Som felles arena for anleggene i HMS-spørsmål, bidrar L-8 til erfaringsdeling og konkrete utviklingsprosesser og prosjekter på tvers av næringen og i dialog med myndighetene. Erfaringer fra Bucenfield katastrofen i England i 2005 ble pekt på som relevant tema for drøftinger i regi av L-8. (Les mer: Buncefield Investigation Homepage.)   
Petroleumstilsynets (Ptil) prioriteringer i tilsynet for 2008 og erfaringer fra tilsyn mot landanleggene ble presentert. Anne Vatten, Ptil, pekte på høy operasjonell kompetanse og dyktige arbeidstakere, som positive forutsetninger for HMS-arbeidet. Samtidig gikk hun gjennom områder for bekymring og forbedring. Dette gjaldt blant annet samtidig modifikasjon og drift, operatørs oppfølging av entreprenører og læring av egne hendelser.

Forutsetninger for forlenget levetid
Da de første innretningene på norsk sokkel ble bygget, var intensjonen at disse skulle vare i 20 år. Alt som ble bygget før 1988 er egentlig gått ut ”på dato” mht levetid, uten at det foreligger regelverkskrav om at det skal søkes om levetidsforlengelse. Gerhard Ersdal, Ptil, redegjorde for Ptils arbeid med aldrende innretninger for de siste fem, seks åra. Et prosjekt er etablert for å sikre at aktørene tar ansvar for aldrende innretninger og utarbeider gode standarder og retningslinjer for levetidsforlengelse. Dette vil kunne bidra til at eksisterende infrastruktur kan nyttes lenger, til effektivitet, likebehandling og forutsigbarhet i myndighetenes saksbehandling og til kompetanseheving hos alle involverte. Selv om det er mange eksempler på at gamle konstruksjoner og systemer holder godt til tross for aldring, så er Ptils innstilling at selv om det kan gå godt framover, så må det foreligge en dokumentasjon, basert på operatørenes og redernes egne, konkrete vurderinger og tiltak. Se nærmere informasjon på Ptils nettsted (lenke i høyre marg).  

Modell for søknad om levetidsforlengelse
Per Otto Selnes, OLF, redegjorde for partenes arbeid med aldrende innretninger fra bærende strukturer i 2006 og fram til dagens arbeid med en OLF retningslinje for søknad om bruk av innretning ut over levetiden. Retningslinjen ventes ferdigstilt med det første og vil bli fulgt opp med en evaluering. Prosjektet, som hadde oppstart i 2006, ventes å være ferdig sommeren 2009.

Nattarbeid, restitusjon og hvile – regelverksforståelse og – fortolkning
Arbeidstakerne har flere ganger tatt opp det de oppfatter å være næringens bevisste utfordring av Ptil og regelverket på dette området. Også i dette møtet ble det også gitt uttrykk for bekymring. Næringen, ved OLF, understreket at dette ikke stemmer med deres holdning. Men når det gjelder dispensasjon – så er selskapene av den vurdering at så lenge de er i samsvar med gjeldende regler, trenger de ikke søke dispensasjon. Øystein Joranger, OLF, redegjorde for OLF sitt syn på nattarbeid, ”samsoving” og ”hotbedding” – og for Ptils fortolkningsbrev på området, som de mener er uten selvstendig rettskildemessig tyngde. Ognedal ønsket ikke noen videre debatt om regelverksfortolkning i Sikkerhetsforum, men viste til Regelverksforum hvor saken ville bli fulgt opp. Han understrekte samtidig at det som framkom av innleggene, aktualiserer spørsmålet om dagens virkelighet gjør det nødvendig å revurdere regelverket og regelverksfilosofien.

Andre saker
Det ble gitt status for regelverksarbeidet, se mer Ptils nettsted (lenke om regelverksarbeidet i høyre marg). Sikkerhetsforums årskonferanse ble oppsummert som ”tidenes beste”. Alvorlige hendelser ble gjennomgått, mulig samhandling mellom Rådet for Arbeidstilsynet og Sikkerhetsforum ble også drøftet. For mer detaljer, se lenke i høyre marg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no