Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 3, 2002

Møtedato: 6.9.02
Møtested: Kristiansand S


AAD ser noe lenger framover og setter problemstillingen i sammenheng med pkt 23 om en helhetlig tilnærming til maritiaritime operasjoner


Kommentarer:

  • Næringen ønsker ett tilsynsregime
  • AAD skulle gjerne hatt utredningen om juridiske og praktiske grensesnitt mellom petroleumsvirksomhet og tilknyttet fartøysvirksomhet, som som skal utredes av OD i OD i samarbeid med partene, som grunnlag for pkt 22.
 • Pkt 24 om eventuell gjennomgang av ODs organirganisasjon.
  • Her avventer AAD riksrevisjonens beslutning.
 • Diverse problemstillinger:
  • Hva med pkt 6 om Redusere skytling og ODs oppfølging av samme, ref pkt 7?
  • NOU i regi av Samferdselsdept hvor skytling er inne, ref også OLF sin rapport om samme
  • OD ser på skytling ifm regelverksgjennomgang (ulik håndtering i operatørselskapene)
  • OLF tatt meldingen og er klar klar til å redegjøre for Sikkerhetsforum
  • Alle riggselskaper reviderer egne års/aktivitetsplaner med henvisning til St meld. Utviklingen følges opp fortløpende av Rederiforbundet
 • Oppfølgingsmatrisen – organisering?
  • Alle bidrar til aksjonspunkter og sporbarhet
  • Etablerer milepæler som bidrabidrar til framdrift
  • Statuspunkt for første møte i S-forum 2003 (planer og tiltak)
  • Neste St meld om HMS forelegges Stortinget høsten 2005
  • Råutkast vår 2005
  • Skriveprosess vår 2004
  • Bidrag i løpet av 2003
  • Utkast til innholdsfortegnelse bør foreligge tidlig
   (Til neste møte i S-forum den 5.12.02?)
  • OD har fordelt aksjonsansvaret i egen organisasjon ift oppfølgingsmatrisen/St meSt meldingen
  • OD innkaller snart partene for igangsetting av arbeidet med en helhetlig tilnærming til maritime operasjoner i henhold til pkt 23 i matrisen.

4. (5) Status for prosjekter

a. Samarbeid for Sikkerhet (OLF)
Erik Wiig, Norske Shell, ansatt som leder. Møteplan er etablert og den 19.9.02 igangsettes arbeidet.idet. Teambuilding 3.10. for prosjektgruppen. SfS tar mål av seg til å bli ”forum frum for beste praksis” - i sami samsvar med forventningene i HMS-meldingen.

Anbefalingene vil bli implementert ved at operatører, entreprenører og leverandører vil bli innkalt til egne møter mht hva som er gjort. Anbefalingene finnes på nettet. Hva vi gjør med anbefalingene er imidlertid ikke klarlagt.

Prosedyrer? Henstillinger? Henvisning til myndighetene? Sendes ut og følges opp? Selv om en får en ny administrasjon, må oppfølgingsanngsansvaret først og fremst tas av næringen selv.

Meldingen legger opp til at hvor det er naturligurlig skal en beskrive hva som skal være beste praksis i næringen.

Det å ft å få kommunisert ut anbefalinger, retningslinjer – eller ”beste praksis” representerer en utfordring gitt næringens strs struktur, organisering og det faktum at virksomheten i stor grad foregår til havs.

Status som Samarbeid for Sikkerhet tar opp, må tas inn i Sikkerhetsforum før/efør/etter jul.

b. Status på ”Utvikling i Risikonivå – Norsk sokkel” (OD)
OD planlegger et seminar (for næringen) den 4/10 med formål å formidle flere resultater fra prosjektet. Søker å få eksterne aktører som kan forelese om ’suksess historier’ fra eget selskap for å motivere andre.

17. og 24. okt. workshops med entreprenør og operatør om HMS-kultur/ oppfølging av spørreskjema

Konferanse 27. 28. Nov. HMS-kultur: Kjennetegn, kartlegging, utvikling og tilsyn

Det skal gjennomføres en innsamling av data for testing av indikator for støy i høst – lengre frem med å etablere en god indikator på kjemisk arbeidsmiljø

Datainnsamling relatert til DFU’er (Definerte Fare og e og Ulykkeshendelser) er gjennomført for 1. halvår 2002
Metodeutvikling relatert tert til fysiske barrierers effekt i storustorulykkessammenheng fortsetter som planlagt. Datainnsamling er startet og vil avsluttes ultimo 2002

Utvikling av bedre indikatorer for helikoptertransporten pågår i samarbeid med Luftfartstilsynet. Basisen for indikatorene baseres på NOU- Helikoptersikkerheten Del 2: Utviklingstrekk, mål, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak (NOU overleveres samferdselsdepartementet 9/9/2002)

Næringens oppfølging av spørreskjemaundersøkelse: Ope: Operatørselskapene er godt i gang med å få analysert egne data. Imidlertid er det bare et par rederier og ingen andre entreprenører som har bedt om analyser av egne data.

Konklusjon:
OD bør klarlegge de økonomiske forhold rundt konsulentbruk

c. Aldring og helse (OLF)
Finansiering ordnet for&nfor halvtidsstilling som prosjektleder i en to-års periode. Stillingen besettes denne uken. En konfekonferanse for å oppnå større engasjement vurderes - hvor målgruppen bør være toppledere.
FONT>FONT>FONT>

d. Kreftprosjektet (OLF)
Prosjektet er nå igangsatt. Se egen milepælsplan for framdriften (vedlegg).

5. (4) Sikkerhetsforum på nettet (OD)
Ole-Johan Faret fra OD presenterte ODs hjemmeside på nettet og den ny-startede HMS-siden som også presenterer Sikkerhetsforum. Han redegjorde for mulige veier å gå for å videreutvikle informasjon fra arbeidet i regi av Sikkerhetsforum.

Fra debatten:
Viktig med en strategisk tilnærming. Folk har mhar mistet oversikten. Skal vi opprette mange sider? Burde HMS-arbeidet i Nordsjøen ha en egen hjemmeside? Hvordan kan dette drives slik at vi kan få engasjement rundt arbeidet? Hvordan rdan gjør en dette f eks i UK? Hva med erfaringer fra beste praksis og distribusjon av dette?

Det finnes allerede en HMS-side for alle HMS-etater i Norge (bortsett fra OD, som har sin egen).

En bør komme i gang med Sikkerhetsforum på ODs hjemmeside, og etter hvert vurdere alternative løsninger basert på erfaringer. Viktig med lesbare referater som gir mening for folk som ikke er tilstede. Synliggjørggjøre åpenhet.

Konklusjon:
Møtereferater, oppfølgingsliste og oppfølgingsmatrise for HMS-meldingen, samt møteinnkalling med agenda legges ut.

6. Korte orienteringer – innmeldte saker

a. Kriterier for områdeberedskap (OFS/Lederne)
Utgangspunktet for presentasjonen var bl a brev fra Lederne og OFSg OFS til OD og OLF av 19.06.02 i forbindelse med etableringen av områdeberedskapen på norsk sokkel og forhold knyttet til kriterier for denne, som foreningene mener er grunnleggende feil på noen punkter. (Se vedlegg).

Et avisutklipp fra VG av 4.9.02 ble også delt ut, sammen med et kopi av konklusjonene i en teknisk rapk rapport om ”Evacuation and Rescue Means” utarbeidet av Det Norske Veritas as på oppdrag fra OD (Report No 98-5601 rev.03), pk), pkt 26: ”Due to low availability of the MOB-boats, minimum two MOB-boats should be available on the vessel in addition to the Sealift system”.

Det ble også vist til en konferanse i Rotterdam i juni om bølger og begrensninger ved redn redningsmidler - med bassengtester som bekrefter svakhetene ved dagens kriterier. Verken OD eller OLF var tilstede.

Fra debatten:
Fra ODs side ble det understreket at forhold omkring nåværende kriterier på bl a 120 minutter bør gjennomgås mels mellom OFS/Lederne og OD/OLF. Lederne/OFS venter på innkalling til møte både hos OLF og i OD. nbsp;

OD har fulgt opp prøveordningen i Ekofiskområdet som har vært positiv. På Haltenbanken har man en prøveordning for 2 år. Antakeligvis vil OD ha tillit til Troll/Oseberg/Veslefrikk ordningen som også går over en 2-års periode. På ; På Tampen-området er en r en i en ikke kommet langt nok enda og grunnlaget for beslutning er for tynt. Arbeidstakerorganisasjonenjonene avventer et felles møte i OD. Prøveordningene skal demonstrere at etablert ordning iing ivaretar kriteriene.

Riggeierne har påpekt noen områder som bør vurderes. Dette gjelder bl a nærberedskapen gjennom dekning fra riggen selv om en har to uavhengige mobbåter. Liten sannsynlighet at slike operasjoner er vellykkede.

Mener at ordningen med nærberedskap med rigger (ref nytt regelverk) har påført sert selskapene store utgifter og i tillegg redusert beredskredskapen.

Områdene og r og ressursene er, ifølge operatørselskapene, godt analysert; også nærberedskapen. Her eksisterer betydelig uenighet innad i næringen og mellom parm partene. FONT>

Konklusjon:
En avventer konklusjon på denne debatten som tas i eget møte mellom OD, OLF og arbeidstakerorganisasjonene.

6. b HMS-lunsj ONS (OD)
Positivt konsept og arrangement som OD vil bearbeide med tanke på samarbeid med ONS iONS i framtiden. OD vil fortsatt stå som teknisk arrangør. Bør foregår på norsk i framtiden.

6. c Hovedfagsstudent – observatør S-forum? (Nopef/OD)
Ref St meld nr 7 og fokus på vernetjenesten. Konklusjon: Henvendelsen besvares positiositivt og vedkommende inviteres til å delta på neste møte. Kobles også mot organisasjonene.

7. nbsp;Eventuelt
Erfaringer etter streiken i brønnservice juli – august 2002 (OD)

OD redegjorde for følgende problemstillstillstillstillinger og oppfordret partene til å bidra til å løse disse problemene:

 • Problemer med å overholde Opplysningspliktforskriften § 8
 • Varslingsrutiner mellom berørte selskap i en konfliktsituasjon?
 • Varsling til myndighetene
 • Behov for regelverksendringer?
 • Rutiner fner for etablering av avtaler om sikkerhetsbemanning (Rammeforskriften § 31)
  Partene erkj erkjente problemstillingene og bekreftet ODs beskrivelse. Samtidig ble det understreket at det er lenge siden denne delen av bransjen har hatt en stre streik, og at situasjonen derfor var unik mht manglende oppfølging i forhold til regelverk, rutiner og avtaler.

Konklusjon:
Partene tar denne læri læringen tien tilbake i egne organisasjoner; spesielt viktig med oppfølging mot servicenæringen.

Gjennomføring av møtene (Lederne)
Da enkelte opplever at møtene blir for knappe med hensyn til innspill og bidrag fra alle aktørene, ble det presisert at dette best løses ved at saker meldes inn på forhånd slik at OD kan planlegge og styre møtet i forhold til omfanget av saker.

Konkraft (TBL)
Konkraft har laget en målplakat med en visjon for olje- og gassnæringen i Norge med konkrete mål for ulike virksomhetsområder for norsk sokkel. Norsk sokkel skal blant annet identifintifiseres med HMS i verdensklasse.

Konkraft ønsker for øvrig å bidra til utviklingsmuligheter for leverandørindustrien og til økt satsning for å få utenlandslandsk industri til å satse på norå norsk sokkel.

Konklusjon:
Sikkerhetsforum tar informasjonen til etterretning, samtidig som en etterspør større synlighet mht Topplederforum sitt bidrag drag til fokus også på HMS i petroleumsvirksomheten.

Presentasjon av nyutviklet verneutstyr for overflatebehandling (OFS)
Halvor Erikstein presenterte nytt personlig verneutstyr for sandblåsing og vht-spyling. Utstyret er utviklet i tett samarbeid med fagfolk på områdetrådet.

Utstyret er CE godkjent og bidrar med støyreduksjon på 39 dBA. Ustyret har integrert hørselvern, hodevern, luftstrømsindikator, har lav vekt og er gummibelagt. Erikstein ble gitt honnør for sitt personlige engasjement i saken.

Erfaringsinnheting fra leverandørindustrien
Møtet ble avsluttet med med enighet om at opplegget med bedriftsbesøkene første dag hos Hydralift og Maritime Hydraulics hadde fungert meget tilfredsstillende og var en ordning som en ønsket å gjennomføre årlig.

Som et resultat av bedriftsbesøkene, påtok TBL seg å organisere en prosess i leverandørindørindustrien med erfaringsinnhenting fra kunde/leverandørforhold som kan ha b ha betydning for HMS.

Begge de besøkte bedriftene var positive til å il å bidra i en slik prosess.

Konklusjon:
TBL organiserer erer et erfaringsinnhentingsarbeid i leverandørindustrien med fokus på kunde/leverandør forholorhold. En bør se på forhold knyttet til kundenes spesialønsker mht funksjonalitet, design og kvalitet og konsekonsekvenser for leverandørenes muligheter foer for å levere et HMS-forsvarlig utstyr.

Leverandørenes erfaringer med hensyn til kundenes bidrag til og tilrettelegging for opplæring av drifts- og vedlikeholdspersonell bør også kartlegges.

Neste møte
Neste møte i Sikkerhetsforum avholdes i Oljedirektoratet den 5.12.02.