Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 2/2009

Program for Sikkerhetsforums årskonferanse, status fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på viktige arbeidsmiljøutfordringer på kjemikalieområdet var blant sakene som ble diskutert på Sikkerhetsforums møte den 26. mars i år.


Liv & Lære – Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni 2009

Med utgangspunkt i temaet ”læring” - i videste forstand – blir Liv & Lære tittelen på Sikkerhetsforums årskonferanse som avholdes på Hall Toll i Stavanger den 9. juni i år.

En skisse til program ble drøftet av Sikkerhetsforums medlemmer. Sentrale aktører og premissettere, som blant annet Øystein Michelsen, StatoilHydro, Steinar Våge, ConocoPhillips Norge, Victor Norman, NHH og ekspedisjonssjef Gundla Kvam, AID, vil holde innlegg.

Videre blir Snorre-ulykken ”case” når en drøfter robuste organisasjoner og robust arbeidspraksis. Finanskrisen blir naturlig nok et bakteppe for de fleste problemstillinger og utfordringer aktørene står over for, og temaet læring blir også belyst i relasjon til ledelsens rolle og utfordringer.

Responsen fra medlemmene var positiv – med anmodning blant annet å få fram stemmer fra arbeidstakerne og om å få et organisasjonspsykologisk perspektiv på læring. Se ellers Ptils nettsted for direkte påmelding. (www.ptil.no/arskonferanse)

Kjemisk helserisiko – forskningsstatus

Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, deltok med ekspertise som redegjorde for status for det arbeid som gjøres for å få til et samordnet tilbud om yrkesmedisinske utredninger for personer som kan ha fått helseskader etter kjemikalieeksponering i forbindelse med offshorearbeid.

Basert på erfaringene bl.a. fra den felles registreringsaktiviteten blant offshorepasienter, har de arbeidsmedisinske avdelingene fra 1.1.2009 blitt enige om å innføre et felles pasientregistreringssystem for alle pasientgrupper. Det er lagt opp til en årlig rapportering fra det nye pasientregisteret, der dataene planlegges gjort tilgjengelig gjennom Nasjonalt overvåkingssystem for arbeidsmiljø og – helse (NOA).

Med utgangspunkt blant annet i drøftinger i Sikkerhetsforum så langt tilbake som i 2002 og Dagbladets serie i den såkalte ”giftoljesaken” våren 2003, med etterfølgende politiker- og myndighetsengasjement, ble det igangsatt diverse aktiviteter av myndigheter, bransjer og fag- og forskningsmiljøer.

Forskningsdirektør Pål Molander, STAMI, redegjorde for fakta knyttet til eksponering for organofosfater i hydraulikkoljer og mulig toksisitet. Han viste til påstand i media om at omkring 25-30 er rammet, men påpekte at dette er udokumenterte påstander.

STAMI opplever stadig tilbakevendende henstillinger ”om å ta tak i saken” både fra de rammede, fra fagforeninger og til dels fra enkelte aktører i selskaper/bransjen – og fra pressen. Molander pekte på at dette først og fremst må være et arbeidsgiveransvar, og at en oppfølging vil stille krav til koordinering på bransjenivå med bidrag fra flere aktører.

STAMI ville komme tilbake til Sikkerhetsforum med et brev, som redegjør for en eventuell videre oppfølging gitt forankring på bransjenivå i olje- og gassnæringen.

Se mer detaljer i referat og presentasjoner i høyre marg på Sikkerhetsforums nettside.

Til slutt i bolken om kjemisk arbeidsmiljø var det kvikksølveksponering og helserisiko som sto på agendaen. Her redegjorde både Ptil og STAMI for status på området i olje- og gassnæringen.

Oppmerksomheten når det gjelder kvikksølv i dag, er knyttet til avleiringer i prosessystemene. Kvikksølvproblematikk er også relevant i forhold til prosjekter som pågår i industrien og vil bli ytterligere belyst gjennom dem, blant annet StatoilHydros prosjekt om risiko knyttet til komponenter i olje og gasstrømmer.

Av anslagsvis 5000 urinprøver av personell er det imidlertid svært få med forhøyede verdier. ConocoPhillips har vært spesielt aktiv når det gjelder både kartlegging, prosedyreutvikling, opplæring, opplegg for urinprøvetaking. I 2007 tok Gassco og Statoil initiativ til et bransjeseminar for å utveksle erfaringer og diskutere risikoforhold og tiltak.

Fra STAMIs side ble det redegjort for status på området og rapporten, ”Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen”, som oppsummerer U-HG-målingene per år for enkeltpersoner og for arbeidsplasser på land og på plattformer, ble delt ut til Sikkerhetsforums medlemmer.

Samhandling, erfaringsoverføring og medvirkning

Dette var stikkord for en rekke av saken som sto på Sikkerhetsforums strategiske agenda for dette møtet.
Ptil redegjorde blant annet for detaljer rundt Sikkerhetsforums møte med det danske Offshore Sikkerhedsråd, trepartsorgan under Energistyrelsen, som finner sted den 17.9.2009 i København.

Samhandlingsprosjektet mellom Ptil/NAV/Atil for realisering av IA-avtalen også for offshoreansatte gjennom tilrettelegging av arbeidet, ble drøftet i lys av foregående heldagsseminar i Ptil om samme.

Det ble også denne gangen avsatt betydelig tid for å gjennomgå alvorlige hendelser i perioden siden forrige møte med tanke på læring og erfaringsoverføring.

Kvalitet og eierskap var bakgrunnen for etableringen av det nye Rådgivende utvalg under RNNP (www.ptil.no/rnnp), som ble fastsatt i møtet.

En arbeidsgruppe, som skal bidra til å få ut informasjon om Sikkerhetsforum og strategiske saker fra arenaen til media, ble også formelt vedtatt på dette møtet.

Medvirkning og medbestemmelse er kjernen av det arbeid det såkalte ”Medbestemmelsesutvalget” (lenke) skal utrede og som skal munne ut i en NOU innen 1. mars 2010.

Flere av Sikkerhetsforums medlemmer pekte på viktigheten av at olje- og gassnæringens erfaringer fra partssamarbeid og medvirkning må sikres ivaretatt i utvalgets arbeid.

Det er etablert kontakt mellom Ptils prosjektansvarlige for et initiativ for å komme videre med medvirkningsprosesser i olje- og gassnæringen. Tilsyn og saksbehandling viser store forskjeller i hvordan medvirkning praktiseres, avhengig av hvor man befinner seg i petroleumsvirksomheten: operatør/leverandør, sentralt/lokalt, stort/lite selskap etc.

Ikke alle opplever at de har innflytelse på sin egen arbeidssituasjon, får bidra med sin faglige kompetanse, har innflytelse eller får bidra i forhold som får betydning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Ptil har sett et behov for å gjøre opp en status på hvordan medvirkningsinstituttet fungerer. Som et første skritt ønsker en å gjennomføre et seminar i Ptil. Dette initiativet ble støttet av Sikkerhetsforum, som vil bli involverte ved naturlige milepæler fram mot et slikt arrangement.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no