Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 2/2008

Livbåtprosjektet, granskingen av oljeutslippet på Statfjord og Ptils rolle i forbindelse med granskinger av alvorlige hendelser var blant sakene på møtet i Sikkerhetsforum i Ptil, 26.mars 2008. I tillegg ble en rekke andre sentrale HMS-saker diskutert.


Av Angela Ebbesen

Redernes bidrag i livbåtprosjektet
På dette møtet ble Norges Rederiforbunds (NR) nye medlem i Sikkerhetsforum (SF), Kjersti Høgestøl presentert. Hun ga også en grundig redegjørelse for NR sitt bidrag til livbåtprosjektet som retter seg mot konvensjonelle låringslivbåter og utsettingsarrangementene. Prosjektet er delt inn i fire; evakueringsfilosofi, vedlikeholdsoptimalisering, opplæring/kompetanse og design. Prosjektet avsluttes 31.12.08. Oppstarten har tatt tid og tettere arbeidstakermedvirkning har vært etterlyst tidligere, men det er nå tatt grep for å få fortgang og reell medvirkning i prosjektet.

Innsats for halvering av forankringshendelser
NR ga også en status for arbeidet i det såkalte ”Forankringsforum” som bl a har som formål å fremme sikker forankring/posisjonering av mobile enheter – og etablere et faglig nettverk. Ambisjonene er konkretisert til 50 % reduksjon av antall alvorlige forankringshendelser på norsk sokkel innen 2009 (sammenlignet med 2006).

Fortsatt alvorlige hendelser
Som vanlig sto alvorlige hendelser på SF sin agenda. Samtlige av disse var under gransking og kunne derfor bare nevnes uten bastante konklusjoner. Dette var bl a en sprengningsulykke på Kolnes i februar. Videre ble det gitt en gjennomgang av en gasslekkasje på Sleipner A, fallende gjenstand på Deepsea Delta, skader på boredekk på Gullfaks C og en personskade på Mærsk Inspirer, alle i mars 2008. Ptil-direktør og leder av SF, Magne Ognedal, ga uttrykk for bekymring for de mange alvorlige hendelsene med fallende gjenstander, som fortsatt finner sted i næringen til tross for mange års innsats.

Gransking – kilde til læring, erfaringsoverføring
Tilsynsdirektør Anne Vatten, Ptil, redegjorde for Ptils rolle ifm gransking av alvorlige hendelser. Ptil gjennomfører gransking, som en viktig og integrert del av tilsynsvirksomheten, men særskilt undersøkelses- eller granskingskommisjon kan også nedsettes i spesielle sammenhenger.

Det ble videre gitt en gjennomgang av selve hendelsen og Ptils gransking av oljeutslippet på Statfjord OLS-A hvor 4.400 m3 råolje ble sluppet ut. Se ellers granskingsrapport og varsel om pålegg på Ptils nettsted http://www.ptil.no/nyheter/alvorlige-mangler-avdekket-i-gransking-av-oljeutslipp-article4319-24.html.  Styring av modifikasjoner, sammen med ansvarsdeling, var sentrale elementer i denne saken.

Partssamarbeid for kunnskapsdeling og erfaringsoverføring
Både OLF seminarer for deling av kunnskap og erfaringer fra alvorlige hendelser på tvers av næringen ble oppsummert og vil bli videreført. OLF redegjorde også for et arbeid som vil bli igangsatt for å sikre god involvering og konstruktivt partssamarbeid framover. I første omgang legges det opp til et seminar om partssamarbeid den 30.9.08 og et forberedende møte den 17.6.08. Målsettingen med seminaret er å fange opp problemstillinger som er tatt opp i SF når det gjelder partssamarbeidet i inneværende og foregående år.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no