Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 2/2006

Sikkerhetsforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 8. juni. Blant sakene som ble tatt opp var OLFs rapport om kost/nytteutfordringer i HMS regelverksregimet, oppfølging av Løft for forpleining-prosjektet, Ptils arbeid mot sosial dumping på landanlegg, langtidsoppfølging av dykkeres helse og gjennomgang av alvorlige hendelser.


/P>

Konklusjon: Vi plukker opp dette når vi skal behandle St St meld ld og RNNS på neste møte.

4. OLF-rapport kost/nytteutforedringene i HMS-regelverksregimet, status ved Steinar Løvaas, OLFGT~

Løvaas viste til sin forrige presentasjon i Sikkerhetsforum. Lenke Han viste til at en har fått til en god prosess i industrien. Gjenomgang og kvalitetssikring sammen med 12 selskaper og en har hatt gjennomganger mot myndigheter, fagforeninger og de største operatørene.

Han understreket at arbeidet peker på mange positive elementer, - men industrien også må kommentere forbedringsområder, som blant annet: funksjonelt regelverk, god dialog og risikotilnærming. OLF representerer en ledende industri også på HMS. Det innebærer en kostnad. Se anbefalinger:

 • Prioritering av tiltak osv: OLF er enige i tilsvlsvarendende formulering i St meldingen, en utfordring å få til, feil å bruke mye penger på noe som gir lite hms-effekt, ønsker å prioritere det som gir langsiktige effekter
 • Standarder: Standard Norge har sluttet seg til denne konklusjonen og ser fram til en utfordringsprosess som de den en hn hadde da Norsok-standardene ble etablert
 • Regelverkskompetanse: hvorfor linjeledere? Jo, der sitter beslutningstakerne - de må kunne/bruke regelverket, må ha kunnskap og kompetanse bak beslutninger
 • Påklaging av vedtak: uenighet må tas opp tidlig - ikke vente til etter at en har fått et pålegg, dette vil fremme bedre beslutninger, betinger at en har kompetanse og kan dokumentere innsigelser Styring og ansvar: Sut-regimet har vært veldig positivt ift at riggeieren ønsker å være ansvarlig, tror at dette baner vei for også faste innretninger mht respekt for leverandørens styringssystemer, ingen fasit, kommer tilbake, selvsagt innenfor rammen av regelverket.

Prosessen mot selskapene har stastartet.&t. Kommet en del tilbakemeldinger om hvordan dette gjøres f eks mht prioritering av tiltak, noen har kommet i gang her, Jan-Erik Vinnem, UiS, er blant annet engasjert. Rapporten (kost/nytte) gjennomgått i mange OLF-utvalg, HSO-utvalget har fulgt opp denne rapporten spesielt.

Anbefalinger overfor myndighetene:

 • fortolkninger, kvalitetssikring av svar osv
 • håndheving av funksjonelt regelverk, bildet er helt klart: i de fleste situasjoner og er oftest ikke noe probleblem, menmen på enkelte områder er det nødvendig med en kritisk gjennomgang for myndighetene
 • det vanskeligste punktet er reguleringen rundt nattarbeid. en meget stor utfordring - en vanskelig sak, aktivitetsforskriftens par 13 om nattarbeid: en positiv forskrift, veiledningen gir en del detaljer, men det som næringen opplever som det regulerende instrument er et fortolkningsbrev, utilfredsstillende at det ikke er en formell regulering, har ført til en del uheldige proprosesserser i den senere tid, ref regulering av nattarbeid da Visund skulle starte opp sin produksjon.
 • Særregulering
 • Miljøtiltak

Oppsummering: Vi ønsket en presentasjon av sluttresultatet. Rapporten blir lest med utgangspunkt i det formål som var tiltenkt, og Ptiltil forutrutsetter at rapporten skal brukes i forhold til det. Dersom annen bruk avdekkes, ref innspill fra fagforeningene, vil vi måtte se annerledes på den.

Ptil vil også kommentere denne rapporten, vi vet ikke om andre formelt vil kommentere de den.&nbsnbsp; Da Da er det to forhold som er aktuelle å få avklart: Vil det skje mer arbeid i prosjektet basert på på kommentarer som kommer inn? Kan vi få en oversikt over de industrioppfølgingstiltak som foreligger og tidsplaner for disse? Tidsfrist for tilbakemeldinger? I Ptil erkjenner vi at vi også kan bli bedre. Det jobber vi med id internt nt hos os oss.&s.

5. Sikkerhetsforum i utviklingGT~ Utsendt forslag til forretningsorden ble enstemmig godkjent.~t.GT~

Stikkord fra debatten:

 • Et problem at alle ikke spiller inn iht plan og heller ikke i henhold til nye frister for innsending av bidrag
 • De viktigste elementene, som partene ser fo for seg eg for debatt/prioritert oppfølging i Sikkerhetsforum må vurderes i forhold til meldingens utfordringer og krav til oppfølging
 • Tidshorisonten må også avklares og debattene må finne sted på et overordnet nivå (HMS-meldingen har et perspektiv på fire år. Sikkerhetsforum bør ha samme overordnede perspektiv - og innenfor dette ha kort- og langsiktige perspektiv)
 • Sikkerhetsforum initierer og følger opp tiltak og prosjekter
 • Prioriteringsdiskusjonen bør også sees i forhold til mandatet Meldeldingen identifiserer områder for resultatrapportering - disse bør vi gripe fatt i
 • Identifiserer og vurderderer relevlevansen i problemstillinger fra kostnadsrapporten
GT~ Konklusjon: Vi ser de tre elementene sammen; et overordnet perspektiv - og kortsiktighet og langsiktighet i prioriteringene.

6. Kandidater til Ptil sinsin HMS-pS-pris (PSA Award) ved Odd Bjerre Finnestad, Ptil

FinFinnestadtad innledet med å vise til at frist for å komme opp med forslag til kandidater til prisen var 1. mai i år.

Finnestad pekte på at enkelte forslag ikke er begrunnet og derfor vanskelig kan legges til grunn for vurderinger. Vi erkjenner imidlertid at dette også kan ha sammenheng med at det webprogrammet vi brukte på vårt nettsted - ikke var godt nok mht å sikre at vi fikk fram en begrunnelse. Programmet fjernet også formatering. Firmaet stengte nettsiden første mai - og noen brant inne med forslag, men Ptil aksepterte derfor et par innsendtedte per er e-post.

En del selskaper har foreslått egne produkter som de markedsfører (miljøvennlige kjemikalier, opplæringsprogrammer og teknologi), mens mange foreslår seg selv og egen virksomhet og viser til gode te tiltak.ak. Når det også fremmes forslag relatert til tiltak som burde gjennomføres ut fra regelverkskrav (plikt) blir vi usikre.

Konklusjon: Vi sender ut en oversikt over aktuelle kandidater til Sikkerhetsforum og etterspør råd. Det er helt greit at noen avstår fra å gi råd.

7. Status allmenngjøring og tilsyn, ved Irene Dahle, Ptil

LO IT hadde meldt inn denne saken (lenke til notat - pdf)

Irene Dahle for Ptil sitt arbeid med sosial dumping. Hun gjennomgikk Ptil sin satsing for 2006, men understreket at en har jobbet med problemområdet siden lov om allmenngjøring trådte i kraft for snart to år siden.

Hun viste til at det er etablert et godt samarbeid med arbeidstilsynet og med en rådgivningsgruppe med NHO og LO. Ptil har hatt en utstrakrakt dialoalog medmed operatør/byggherre - fordi han ikke har en formell rolle ift entreprenørene.&nbsnbsp;

Det er også drevet mye infovirksomhet gjennom seminarer og mot vt virksomhetene. Ptil har også gitt en del informasjon ifm annet HMS-tilsyn. Ptil har nylig gjennomført fire tilsyn ifm allmenngjøring og arbeidstidsbestemmelserser og etterlevelse og håndtering av HMS-forhold etter arbeidsinnvandring. Vi har fulgt opp henvendelser fra tillitsvalgte og andre ansatte. Det har vært en politianmeldeldelse i den forbindelse.

Fire tilsyn:

 • På flere anlegg - manglende krav til tolkekompetanse og vurderinger om den er tilstrekkeliglig. ~L Ikke gjennomført vurdurderinger av sprspråkets betydning i ulike situasjoner - f eks fellelles språpråk i beredskapssituasjoner og spesielle jobber, mv
 • Ref ulike medvirknings- og HMS-tradisjoner i forskjellige land som vil kunne kreve mer tid, gruppediskusjoner mv
 • Få interne tilsyn av HMS-styring fra hovedkontraktørs og bygghggherres es side

Erfaringer fra tilsyn:

 • Flere uten godkjente arbeidstidsordninger
 • Innleie og utleiebedrifter: disse leier ut arbeidstakere til norske anlegg, uklarhet mht hva det betyr å ha innleid arbeidskraft - arbarbeidstidtidsordnrdningenger (godkjennelse osv) og involvering i HMS-opplæringen i bedriften.
 • Utletleiebeebedrifteftene manmanglet ogsågså selv HMS-styringssystemer
GT~Utfordrrdringerger:

 • Vanskelkelig åg å få og kontrollere relevant informasjon
 • ArbArbeidsgiveren som plipliktsutsubjekt - tar tid å få få oversendt dokumentasjon on - be befinner seg kanskje i Polen eller lenger borte (pliktsubjekt ift allmenngjøringsforskriften)
 • Vi har or opplevd at arbeidstakere re har fått beskjed ed om im ikke å uttale seg om arbeids- og ansettelsesvilkår
 • Vi spør om hva slags klima det er for åpenhet, -, - og hva gjør en en for or å beskytte arbeidstakerne
 • Dahle sa at Ptil ønsker å benytte seg av nye metoder og trekke inn ny kompetanse i videreføringen av dette arbeidet (kontraktsrett og revisorkompetanse, intervjumetodikk osv). Ptil ønsker blant annet å se på konsekvenser av arbeidsinnvandring. En ønsker å utvikle samarbeidet med ulike aktører og drive infovirksomheten mot næringen og dele erfaringer.

  8. Prosjekterter i regi av Sikkerhetsforum og annet partssamarbeid v/Carsten Bowitz, OLF

  aT~a) OLF lese og og skrskrivevanskerGT~

  OT~OLF hF har inngått en intentensjonsavtale med VOX, m, møte te avholdt for to mnd siden. Ikke fått respons en ennå. Pengene frafra depdepartementet kom for kort tid siden.VOX kommer tilbake med forslag til aktiviteter og og vurderer utvikling av tilbud tiltil nærnæringen. Sees i sammenheng med øvrige deler av norsk industri.

  b) Støy-prosjektet

  Nettverk yrkeshygiene i OLF er faglig ansvarlig. Forslag til retningslinje utartarbeidet. Ferdigstilling/lg/leververanse 15. juni 06. Kan komme tilbake og presentere når dette foreliggerger, - men parteneene er er også representert i styringsgruppen.

  c) Gasslekkasjereduksjonsprosjekt (GaLeRe)

  Mål for or 2006 er ytterligligere re 50% reduksjon (maks 9 lekkasjer). Kompetanse til personell med arbeid på trykksatt utstyr vil ha oppmerksomhet. Fire faggrupper (ventil, fittings, flens, prosessikkerhet), samt en rn referansegrupperper er er etablert. Egen prosjektleder for kompetanseprosjektet ansatt på heltid. Vil utvikle et opplæringsprogram på toppen av fagbrevet til en prosessoperatør.&r.

  Meget god respons fra Sikkerhetsforum!

  d) Langtidsoppfølging av dykkere ved Per Otto Selnes, OLF