Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 2 - 2003

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS, avholdt møte i OD 12. juni. Her ble blant annet følgende temaer belyst: Opprettelse av et petroleumstilsyn, OD på


Arbeidslivstilsynet (DAT) skal være ansvarlig for resten av arbeidslivet og lokaliseres i Trondheim.

Departementet har ambisjoner om at en skal få et sterkt og uavhengig PT. Dette er en viktig milepæl og en mulighet til å tenke nytt og samtidig ivareta det beste av dagens OD.

St meldimelding nr 7 omhandlet forhold rundt et OD på land. Et nytt PT ivaretar dette ansvaret for den integrerte petroleumsvirksomheten.

En Kongelig resolusjon som beskriver en tilsynsordning for PT er under arbeid. Det er store utfordringer i fr i forhold til å definere PTs koordinerende rolle i fori forhold til andre landorganisasjoner. Vi har imidlertid en god prosess på dette som må være være ferdig innen 1.1.04.

Samtidig jobbes det med midl midlertidige regler for koordinering av en samlet petroleumsvirksomhet – som sendes på høring før ferien.

Fra debatten:
Bedt om en konsekvensutredning for deling av OD. Samarbeidet mot AT – skal dette være mot det regionale eller sentrale AT? Sikkerhetsforums rolle – nye spillere både på arbeidstakdstaker-, arbeidsgiver- og tilsynssiden. Hvordan bør dette organiseres? Arbeidstakerne bekymret for hva som skjer.

Et svekket OD dersom man ikke får tilført ressursesurser. Hva med "hogging" av plattformer? Ikke besluttet hvor dette skal ligge.

Flytting av LV til Bodø er alvorlig i forhold til helikoptersikkerhet. Leverandørsiden spør hvorfor har man etablert et prinsipp om mindre styring fra departementet i enkeltsaker. Viktig at tilsynene ikke bare lever sver sitt eget liv. AADs bakgrunn for dett dette er et ønske om at tilsynene skal være faglig uavhengige og ikke politisk styrt.

Samlokalisering ikke besluttet, men det går i retning av Ullandhaug. Ønsker å legge til rette for gjensidig utnyttelse av ressurserurser uten at dette går på bekostning av rolleklarhet. Klare føringer i St meld 7 mht PTs rols rolle og funksjon Grenseflater skal beskrives i Kgl res. Representasjon i S-forum bør vi tenke grundig gjennom.

Når det gdet gjelder lokalisering av LV, har noen ønsket at det bygges opp et kompetansemiljø her i regionen – basert på et samarbeid mellom OD/LV/partene. Dette ble tatt opp med stortingsrepresentanter av Nopef. Pbsp;Problemstillingen skal drøftes først i samarbeidsforumet på helikoptersiden. AAD ser det som etom et anliggende for samferdselsdepartementet. TBL sitL sitt syn er at alle tilsynene har et problem mht kompetanse. Bør heller støtte et fagmiljø i Bodø for å løse et overgangsproblem.

5. OD på land – sta– status v/Einar Ravnås, OD

Ravnås ga en grundig gjennomgang av bakgrunn for besluteslutningen om å gi OD ansvaret for å koordinere tilsynet mnet med sikkerhet og arbeidsmiljø også for den landbaserte delen av petroleumsvirksomheten, intensjoner i arbeidet, konsekvenser for regelverk og tilsyn og videre planer for å implementere ordningen.

Bakgrunnen for beslutningen ligger i St meld nr 7 om hms i petroleumsvirksomheten (2001-2002) og er senere fulgt opp  bl a i Stortingsmelding nr 17, "17, "tilsynsmeldingen".

Man ønsker å utarbeide et hensiktsmessig regelverk og tilsynsordning med utvinnings- og utnyttelsesvirksomheten på land.

For OD – og senere PT – vil dette innebære et koordinerdinerdineringsansvar i forhold til anleggene ved Slagentangen, Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad og Melkøya. Til. Tilsynet vil bli forsterket med ressurser fra DBE og DAT.

Den nye ordningen trer i kraft ved årsskiftet 2003/2004. OD vil ferdigstille utkast til nytt regelverk (midleridlertidige forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledninger og tilsynsordning) sommeren 2003.

Ordningen gjennomføres i to faser hvor fase I innebærer en justering av regelverk og tilsynsordning med frist 31.12.03, mens fase II er mer langsiktig med utarbeidelse av felles og helhetlig regelverk for den samlede virksomhetene på land og sokkel.

Planen vil være ferdig 31.12.03, mens arbeidet først blir ferdig 20ig 2006.

Føringer for regelvegelverket er at de tekniske kravene i det gjeldende sikkerhetsregelverket på land i ed i en overgangsfase fase vil måtte benyttes som en anerkjent norm for den landbaserte delen av petroleumsvirksomheten.

<FONT size=2>Det vil være viktig at omleggingen av regelverket og tilsynsordningen ikke medfører utilsiktet skjerping av krav til virksomheten på land.

Samarbeidet med DBE, DAT og AAD er godt godt og tett. Når det gjelder Statens forurensningstilsyn (SFT), er det avklart at forskriften i fase I ikke vil omfatte SFTs område.

Kontakten med industrien og partene fungerer mege meget godt gjennom Ekstern Referansegruppe for Regelverksutvikling (ERR) og annen kontakt med næringen og arbeidstakerorganisasjonene.

Fra debatten:
De nevnte anleggene er medlemmer både i OLF og PIL, men for hver sin del av virksomheten. De er medlemmer av OLF når det gjelder oppstrømsvirksoirksomheten, av PIL når det gdet gjelder nedstrømsvirksomhetemheten.

OD vurderer å legge til rette for en informasjonsrunde mot relevante miljøer i tilknytning til sentrale landanlegg om den nye ordningen.

Dett>Dette ville kunne gjennomføres i samarbeid med OLF/PIL f eks eks via Gassco. OD vil i tilfelle bidra med faglige ressurser. Dette kan gjennomføres mens regelverket er på høring.

Konklusjon: Beslutning om midlertidig forskrift, fase I og II, er tatt. Alle får anledning til å kommentere regelverket.

6. Løft for forpleiningen v/Hilde Heber, OD

Heber ga en grundig gjennomgang av prosjektet som kom i gang for to år siden på bakgrunn av flere henvendelser til OD med HMS-problemstillinger innenfor forpleiningsvirksomheten bl a på grunn av omstillingsprosesser, nye måter å jobbe på med reduksjoner i bemanningen. Innspillene kom både fra arbeidstakersiden, som ønsket mer tilsyn og fra arbeidsgiversiden som ba om egne møter. FONT>

OD hadde sett felles trekk ved forpleiningen som gruppe ved høyt fysisk belasbelastning, lav status, lite tilrettelagt arbeid spesielt på eldre innretninger og høyt sykefravær.

OD inviterte erte derfor til en idédugnad i mai 2001 hvor OLF ble utfordret til å lede arbeidet. Prosjektet ble etablert med en styringskomité bestående av selskaper i bransjen og av partene.

Fire arre arbeidsgrupper nedsatt (1 Arbeidstakermedvirkning, 2 Arbeidsmiljøkrav, 3 Metoder for arbeidsmiljøkartlegging, 4 Opplæring).

OD deltok i styringskomiteen og som støtte for nedsatte arbeidsgrupper. Gruppe nr 1 haddehadde problemer med å bli enige om premissene for arbeidet og problemstillingen ble derfor spilt over til AADs gruppe for arbeidstakermedvirkning.

Gruppe 2 og gruppe 3 ble slått sammen på grunn av overlappende problemstillinger og et stort og omfattende arbeid er gjennomført.

Gruppe nr 4 slet litt i utgangspunktet, men arbeidet ble knyttet opp til de to andre gruppene og er like før ferdigstillelse.

Resultat: Et enhetlig dokument som beskriver utfordringer, samt praktisk og systematisk HMS arbeid i forpleiningen.

Arbeidet videreføres gjennom en dagskonferanse i oktober som arrangeres av styringskomiteen og fra OD vil det gå ut et likelydende brev som beskriver prosjektet med rapporten på ODs web-side.

Selskapene vil bli bedt om å bruke nødvendig kompetanse til å foreta en vurdering av egen virksomhet opp mopp mot anbefalingene i rapporten – og på dette grunnlaget etablere en forbedringsplan.

Fra debatten:
Det at ikke kommersielle forhold skal dkal diskuteres bør ikke problematiseres for sterkt. Arbeidstakerne ser det heller ikke som kritikkverdig at noen krav om innsyn ikke følges. Kanskje en bør gå fra K-AMU til selskapenes egne AMU? OD skriver – og håper på respons.

Arbeidstakerne synessynes høg temperatur i arbeidet er ok. Det som virkelig er viktig, er fokus på dagens praksis med nedbemanning, som kan komme til å kreve en standard for minste bemanning om en ikke får stoppet utviklingen.

7. Samarbeid for sikkerhet v/OLF

En ser nå spin-off effekter av arbeidet ved at K-HVO ForO Forum nå arrangerer egne HMS-konferanser. Dette er meget positivt.

Ny avis utkommer fra SfS, som omhandler Beste Praksisproblematikken. SfS ;SfS vil komme med 8 anbefalinger i løpet av året. Pusteluft ligger på beddingen for ferdigstillelse. Anbefalinger vedrørende Sikker Jobb Analyse og Arbeidstillatelse har tatt mye tid og krefter.

Dessverre har det oppstått et problem i forhold til underskrift av samarbeidsavtalen knyttet til Samarbeid for Sikkerhet når det gjelder OFS.

I forhold til egen oppgave som redaktør for den nevnte avisen,isen, oppleves det meget støtende når det hevdes at arbeidet er en kopi fra britisk sokkel og Step Change prosessen der.

8. Skal ansvarnsvaret for HMS på s på sokkelen ivaretas av KonKraft/Pilot – Step Change/SfS? v/OFS

Innledningsvis viste Roy Erling Furre til notat som er sendt SfS og Sikkerhetsforum sammen med en rekke dokumenter fra Pilot og Step Change.

Bakgrunnen for innlegget var at det på siste møte i SfS var avvist at det er noen kobling mellom SfS og Step Change, og at han var bedt om å oversende dokumenter for å dokumentere eventuelle koblinger.

Han viste til Oppebøens presentasjon på møte i Sikkerhetsforum med et flytdiagram hvor det framgikk at Bente Aleksandersen, Statoil og Gunnar Breivik fra Hydro er satt opp som ansvarlige for fremdriften i KonKraftprosjektet om Safety sammen med tilsvarende medlemmer fra Pilot i UK.

Han understreket dett det svært uheldige i at man her griper tungt inn på HMS-arenaen, og at dette arbeidet heller ikke har vært underlagt en åpen og demokratisk prosess. Dette er også i overensstemmelse med innspill fra fagforeningene på britisk sokkel.

OFS har bedt om å få være representert, men blitt avvist. Slike prosesser – uten arbeidstakermedvirkning - er ikke i tråd med sokkelregelverket.

Kommentar fra formannen:
Norske myndigheter skriver regelverklverket og beslutter standarder for norsk sokk sokkelvirksomhet. Våre standarder går på en del områder lenger enn på UK sokkel. Som myndighet er vi inne på flere arenaer:

NSOAF – her deler en erfaringer og utveksler informasjon. Vi har for eksempel mye å lære fra UK mht håndtering av hydrokarbonlekkasjer. Vi har bilaterale møter med HSE i UK hvor en driver et betydelig samarbeid og informasjonsutveksling. De respektive mive myndigheter beslutter selv hva en vil videreføre.

Når det gjelder Pilot/StepChange så har disse reorganisert seg slik at StepChange nå er under hatten til Pilot. HSE er ikke lenger ober observatør, men deltaker i Step Change. StepChange fikk ikke realisert sine ambisjoner, derfor den justerte organiseringen.

I Norge har vi en rekke fora som jobber side ved side som f eks KonKraft, Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet og Miljøforum. Det KonKraft ønsker er å bli orientert om, er arbeidet på de andre arenaene og de er mottagelige for innspill fra de ulike foraene. KonKraft kan ikke instruere noen av de nevnte fora.

Det som er skrevet i forbindelse med Cross border områder for samhandling på sikkerhetsområdet, – er skrevet på en slik måte at dette kan leses helt feil. Dette er gjort helt klart for sekretæren i KonKraft.

Samarbeid for Sikkerhekerhet har kontakt med Step Change for utveksling av informasjon og ideer – tilsvarende som på myndighetssiden. Vi må bruke våre nettverk og arenaer til å dele erfaringer, men styring og beslutning skal tas i Norge av dem som har et formelt og reelt ansvar.

KonKraft skal lage en ny brosjyre til ONS. Vi forventer at teksten underlegges skikkelig kontroll for å unngå misforståelser. Jeg er ikke bekymret for noen eventuell UK styring.

Fra debatten:
<
Nopef er enig med formannen og dette var en av årsakene til at saken ble meldt inn for S-forum ifm forrige møte. Problemet er den uoversiktlighet soet som skapes.

Fra AAD sin side har man også reagert på referatet fra Topplederforum. Dette er tatt opp og klargjort overforerfor sekretariatet i eget brev. LO-siden støtter formannens beskrivekrivelse. Det er ingen rapportering fra de ulike arenaene til Topplederforum, men det er imidlertid viktig at topplederne i industrien blir informert om de gode prosessene i regi av SfS og Sikkerhetsforum.

Formannen understreket her at det er helt avgjørende at SfS har den uavhengigengige rollen de når har. Om no I prosjektet ser en på erfarerfaringer fra Asia, UK og norsk sokkel og ser hva som er utviklingen. Rapport ferdig i slutten av året.

Fra debatten:
Fra ODs siden bden ble det orientert om at dette prosjektet har vært presentert intt internt i OD ifm arbeidet med HMS-kultur. Det ble i den sammenheng klart formidlet at prosjektet så langt bare har samlet inn spredte inntrykk av kulturen. Det ble også understrerstreket at disse inntrykkene ikke gir grunnlag for noen konklusjon.

ze=2>I forbindelse med presentasjonen stilte ODs fagpersonell spørsmål ved om det ville være mulig, via slike metoder og s og så begrenset utvalg av data, å gjøre noen form for sammenligning. Prosjektet synes så langt ikke å ha noen systematisk fokus på anerkjente hms-faktorer, jf arbeidet med å etablere pålitelige indikatorer på sikkerhetsnivå for norsk sokkel.

Konklusjon: En eventuell presentasjon av prosjektet vil først kunne finne sted når arbeidet er ferdigstilt. Det er ennå for umodent til å trekke konklusjoner.