Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 2, 2002

Møtedato: 05.06.02
Møtested: Oljedirektoratet


* Arbeidsomfang
* Finansiering
Kommer tilbake med konkret arbeidsbeskrivelsevelse som vil danne grunnlag for kontrakt.

Sola delte ut en artikkel om økt fare for brystkreft hos kvinner som har nattarbeid.

10. Korte orienteringer

Rusproblematikken (Nopef)
Uheldig adig at Statoil gikk ut på området uavhengig av næringen for øvrig.
Viktig med edruelighet og t og kunnskap på dette området: Ønsker ikke tilstander som dem en hadde på 80 tallet med razziaer etc. Problemtillingen må ikke overfokuseres selv om en person er tatt med narkotika på heliporten. Enhetlig og helhetlig tilnærming fra næringen er veien å gå.

Ref for øvrig brev fra kommunal- og arbeidsministeren med referanseranse til problemnotat fra OD hvor problemstillingen tones betydelig ned.

AAD: Oppfordring fra komiteen at partene setter seg sammen for å finne gode rutiner for håndtering av denne type saker. – Partssammensatt arbeid i næringen på gang.

Konklusjon: Risikoen er kanskje ikke helt kjent – men for å håndtere denne – må partene sette seg ned og bli enige om hvordan en skal gripe slike saker an.

Fatigue management (Ont (OFS) Se egne lysark
Erikstein tok opp denne problemstillingen bl annet i lys av den omfattende forskning som foregår på området bl a i Australia. Ref arbeidet "Extended Working Hours in Australia – counting the Costs":

 • "Slitenhet" et holdningsproblem
 • 30 % av trafikkulykker er knyttet til trøtthet
 • I veitrafikken har en kjøre- og hviletidsbestemmelser – vi mangler tilsvarende for konr kontrollrom
 • Hva påvirker slitenheten?
  • Muligheten til å forstå og oppfatte komplekse situasjoner og finne løsninger
  • Redusert evne til å foreta risikoanalyser
  • Mindre kreativitet og innovasjon
  • Store humørsvingninger
  • Tretthet – et problem f eks i forbindelse med hjemkjøring fra helipheliport
  • Tretthet forårsaker 4 ganger mer problemer/ulykker enn alkohold

Konklusjon:
Viktig å lære av forsknings- og utviklingsarbeider fra andre land som grunnlag for implementering eller videre undersøkelser i egen virksomhet.

11. Eventuelt

Sikkerhetsforum på nettet?
Ognedal spurte medlemmene av Sikkerhetsforum om det er en ide å informere om Sikkerhetsforums aktiviteter på ODs hjemmeside. Ønsker synspunkter bl a mht hva en i så fall skal legge ut i løpet av 14 dager.

Umiddelbar positiv respons fra flere av deltakerne.

Konklusjon: Tas neste møte

ONS 2002
OD vil organisere en HMS-lunsj torsdag 29 au29 august i Kunstmuseet.

Hvilke temaer bør tas opp?

 • 50 –60 vi60 vil bli invitert – hvem bør dette være?
 • Linjeledelse?
 • HMS-profesjonelle
 • Beslutningstakere
 • Norske/utenlandske?

Send innspill til sekretæren i løpet av en uke til 14 dager.

ERR – status
ERR vil bli reetablert – OD går ut med brev i nær framtid med invitasjon til første møte. bsp; OD vil være representert ved Linda Halvorsen og Finn Carlsen.

Restitusjon og hvile - Se kopi av brev
Partene har etterspurt resultater av innspill. Stort sprik i synet på hvordan denne saken skal håndteres. Det er imidlertid ODs jobs jobb å trekke dette sammen i forhold til tolkning av regelverket og praktisering i næringen. OD går ut med brev til alle i dag (5.6.02) – som ble delt ut på møtet.

Neste møte
5. og 6. september 2002 – forslag om sted sendes inn i løpet av 14 dager.

>