Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 1/2009

Status fra tre sentrale prosjekt som forankring, helsekonsekvenser av skiftarbeid og helhetlig beredskap offshore, var hovedtema på Sikkerhetsforums første møte i 2009. Arbeidstakermedvirkning og tema for ny Stortingsmelding om HMS stod også på agendaen.


Angela Ebbesen

Årets første møte i Sikkerhetsforum hadde en tettpakket agenda med flere sentrale saker til behandling.

Foruten en gjennomgang av referat og utestående saker, sammen med en omfattende redegjørelse for alvorlige hendelser, ble flere sentrale HMS-utfordringer i næringen tatt opp til gjensidig informasjon og grundig debatt.

Prosjekter relatert til utfordringer for tap av anker og posisjon, helsekonsekvenser av skiftarbeid og en vurdering av offshore beredskap ble gjennomgått og drøftet.

Arbeidstakermedvirkning generelt og i lisensene spesielt og tema for ny Stortingsmelding ble også drøftet.

Erfaringer fra et storulykkesseminar for landanlegg ble oppsummert, hvor risikostyring, barrierer mot storulykker og regelverksstatus var sentrale tema.

Forslag til mandat og arbeidsform for en rådgivende gruppe for arbeidet relatert til risikonivået i petroleumsnæringen (RNNP) ble vedtatt av Sikkerhetsforum. Eierskap og involvering er sentrale ambisjoner for gruppen med åtte representanter fra partene i næringen, som skal bistå Ptil i RNNP-arbeidet.

Også på dette møtet ble Ptils prioriterte oppfølging mot risikoutsatte grupper adressert ved at det ble gitt en helhetlig status for Ptils mangeårige oppfølging mot forpleining i næringen.

I møtet ble det også gitt en gjensidig informasjon om aktørenes internasjonale nettverk for bedre HMS.

Avslutningsvis ble debatten fra sist møte omkring Sikkerhetsforums forhold til media videreført. Her ble konklusjonen at det etableres en mindre arbeidsgruppe som bearbeider forslag til rammer og innhold i en pressebriefing fra Sikkerhetsforum på høstparten.

Forankring
En av hovedintensjonene med Sikkerhetsforum er å være høringsarena for strategiske HMS-prosjekter og prosesser. Norges Rederiforbunds (NR) gruppe for offshore entreprenører (GOE) etablerte et forankringsforum, som hadde som ambisjon å få til 50 % reduksjon i antall alvorlige forankringshendelser innen 2009 og med 75 % innen 2010 (i forhold til 2006).

Forumet er nå omdefinert til et prosjekt, som viderefører denne målsettingen, men som vil arbeide med konkrete, prioriterte områder, som blant annet opplæring og vedlikehold knyttet til ankervinsjer.

Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktør, Magne Ognedal Ognedal viste til et brev, som Ptil nylig har sendt NR i saken – blant annet med henvisning til at en i 2008/09 har hatt seks-sju tilfeller av tap av anker og posisjon. Prosjektet vil bli fulgt tett opp i Sikkerhetsforum i tida framover.

Skiftarbeid og helse
Når det gjelder konsekvenser av skiftarbeid er både myndigheter og partene i næringen opptatt av å tette kunnskapshull. I arbeidet med å framskaffe slik kunnskap, står STAMI sitt prosjekt om helsekonsekvenser av skiftarbeid i et langsiktig perspektiv, svært sentralt.

Avdelingsdirektør for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser (og forskningssjef og professor) Stein Knardahl, STAMI pekte på at det er mange faktorer som spiller inn på sammenhengene mellom skiftarbeid og helse, som for eksempel varighet av arbeid, tid på døgnet, type skiftrotasjon (skiftskjema), hvile og måltider. Arbeidstider kan heller ikke sees isolert fra hva man gjør og blir utsatt for på jobben.

Han gikk gjennom en rekke problemstillinger, som tydeliggjorde de komplekse sammenhengene som ligger til grunn for den omfattende spørreundersøkelsen STAMI nå ønsker å gjennomføre.

STAMI har ikke som utgangspunkt at arbeid som f eks skiftarbeid, er farlig, men alle involverte trenger mer kunnskap om helsekonsekvenser av skiftarbeid. Knardahl understrekte at det er viktig for gjennomføring av prosjektet at det er god dialog med og støtte fra næringen både med tanke på gjennomføringen og oppfølging av prosjektet. Se referat og presentasjoner for nærmere detaljer.

Betryggende om beredskap
Sikkerhetsforum har fortløpende blitt informert om arbeidet med å få fram en status for godheten av beredskapen offshore fra det ble initiert i 2008.

Arbeidet har vært ledet av Ptil og gjennomført av ekstern konsulent, som blant annet har basert sine vurderinger på analyser av Ptils tilsynsrapporter og granskinger, resultater fra RNNP, data og statistikk fra selskapene, hendelsesdata og på intervjuer. Konklusjonen i rapporten er at beredskapen offshore er god.

Sikkerhetsforums medlemmer har støttet arbeidet, som de anser som viktig og spennende. Rapporten vil bli nøye gjennomgått, ble det understreket i møtet. For rapport og mer detaljer, se Ptils nettsted.

Arbeidstakermedvirkning – behov for oppfølging
Arbeidstakermedvirkning har vært et gjennomgående tema i Sikkerhetsforum siden oppstarten i 2001 og ble den gang spilt inn som tema i Stortingsmelding nr 7 om HMS i petroleumsvirksomheten og er også fulgt opp i Stortingsmelding nr 12.

Partene drøftet ulike aspekter rundt medvirkning, herunder arbeidstakermedvirkning i lisensene i et uvalg, som leverte sin rapport i 2004.

Som en oppfølging av arbeidet, ble det etablert en frivillig prøveordning for arbeidstakermedvirkning i tre store driftslisenser for en periode på to år fra 1.1.06. Ptils kontakt mot de aktuelle operatørene har vist at ingen av selskapene har etablert rutiner for å kunne ivareta ordningen.

Dette ble også bekreftet av OLF sin representant i møtet, som erkjente at initiativet ikke var blitt fulgt opp fra næringens side etter at ordningen var igangsatt, men at dette nå vil bli gjort.

Ognedal pekte også på at rapporten hadde flere aksjoner hvor de tiltak, som eies av Ptil, er ivaretatt gjennom regelverk og tilsyn. Han etterspurte derfor et initiativ for oppfølging av en rekke anbefalinger som naturlig hører hjemme i næringen i dialog med arbeidstakerne. Denne saken vil stå sentralt på SFs dagsorden i tida framover.

Ny Stortingsmelding om HMS
Prosessen fram mot en ny Stortingsmelding om HMS i norsk arbeidsliv er begynt og partene i Sikkerhetsforum hadde i forkant av møtet spilt inn egne forslag til tema.

Disse ble oppsummert og gjennomgått i møtet og vil også bli videresendt til departementet sammen med Ptils egne forslag til tema. Se egen presentasjon i lenkeboksen når det gjelder forslag til tema.

Motforestillingene, spesielt fra de ansattes organisasjoner til en bredere melding mot norsk arbeidsliv – og ikke en egen melding for HMS i petroleumsvirksomheten – framkom også i dette møtet. Fra AID sin side ble det pekt på at departementet har en forpliktelse overfor Stortinget om å rapportere om HMS i petroleumsvirksomheten og at ambisjonsnivået ikke er endret i forhold til denne næringen.

AID er også opptatt av å rapportere på HMS-tilstanden i arbeidslivet på land, samt å se problemstillinger på tvers og i et helhetlig perspektiv. Departementet vil komme tilbake til Sikkerhetsforum med en framdriftsplan i neste møte.

Forpleining – fortsatt grunn til bekymring
Ptil har over mange år gjennomført tilsyn mot forpleiningsvirksomheten, blant annet med bakgrunn i en erkjennelse av at gruppen er hardt belastet med hensyn til muskel- og skjelettsykdommer og med bakgrunn i endrings- og omstillingsprosesser i bransjen, se artikkel om emnet.

Tilsynet i 2007 og 2008 har omfattet 31 selskap – operatører, redere og forpleiningsselskaper. Selv om det har skjedd en positiv utvikling fra initiativet bak ”Løft for forpleining” i 2001-2003, som ble forankret i Sikkerhetsforum, så er det fremdeles en rekke områder hvor det avdekkes mangler og betydelig potensial for forbedringer.

Ptil-direktøren understrekte at det blir for ressurskrevende for å tilsynsmyndighet å skulle kontrollere inn kvalitet – og at dette må ivaretas av bedriftenes egen styring av virksomheten.

Se fullstendig referat i lenkeboksen for detaljer.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen, faglig sekretær i Sikkerhetsforum
E-post: angela.ebbesen@ptil.no