Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr. 1, 2003

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS, avholdt møte i OD 27. februar. Her ble blant annet følgende saker tatt opp: Alvorlige hendelser på norsk sokkel, status for oppf


Lære.

Skytling. Hva gjøres for å redusere denne? AAD forventer at næringen og OD følger opp. Ulik standard for oppfølging i næringen, ref bl a ”bussing-problematikken” med ”holdeplasser” underveis som bidrar til risiko og hvor det foreligger klare anbefalinger som næringen ikke følger opp. Kanskje noe som vil bli fulgt opp når Samarbeidsforum i Luftfartstilsynet blir en realitet?


Restitusjon og hvile. Vektlagt i meldingen og også fulgt opp med en presisering av regelverket. AAD har klare forventninger til næringen hva gjelder planlegging for å redusere nattarbeid og sikre kvalifisert hvile. Dette må det tas høyde for tidlig i planprosessene. Hvordan tilnærmer næringen seg denne problemstillingen?

Næringen ser for seg at utviklingen vil gå mer og mer i retning av ubemannede og små innretninger, gitt alle kravene. Næringens holdning er at Stortinget ikke har forbudt samsoving – altså er det lov. Næringen trenger en ytterligere presisering av hvordan regelverket er å forstå.. Streng håndheving kan medføre tidligere nedstengning av felt.


Arbeidstakersiden understreket at det finnes floteller og at det slett ikke
Noen av deltakerne har allerede utarbeidet egne momentlister hvor problemstillinger som nye driftsformer, endringer i måten vi jobber på, forflytninger av rigger mellom sokler – konsekvenser mht forflytning av personell, osv. foreslås som temaer.

Konklusjon: AAD vil komme tilbake til hvordan prosessen rundt temaer skal organiseres.

6. Samarbeidsprosjekter Norge/UK v/KA Oppebøen, Topplederforum

Oppebøen redegjorde bl a for organisering av arbeidet i Topplederforum/KonKraft, for intensjoner for arbeidet og representasjonsforhold, for mandatet (som har fokus på leverandørindustrien) og for arbeidsprosessene i Topplederlederlederlederlederlederlederlederlederforum. (Se egne lysark fra presentasjonen.)

Oppebøen fokuserte på viktigheten av at de ulike fora og arenaer som Intsok, Sikk Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet (SfS), Miljøforum, OG 21, osv gjensidig var informert om hverandres arbeid – selv omlv om disse ikke formelt rapporterer til hverandre. SfS har bl a bedt om at det legges tilrette for gjensidig informasjon.
I dette perspektivet var Oppebøen meget glad for invitasjonen til Sikkerhetsforum.

Han redegjorde spesielt for de prosesser som var gjennomført i samarbeid mellom Norge og UK og som ble oppsummert høsten 2001 og lagt fram på ONS med 14 anbefalinger.

Det er etablert samarbeidsgrupper på følgende områder:

 • Supply Chain
  • Øke mulighetene for norsk og britisk leverandørandørindustri gjennom felles Share Fairs (messer)
  • Forenklet gjensidig adgang til markedene:
   • retningslinjer for leverandørindustrien om overholdelse av det enkelte lands regelverk
   • enkelt pre-kvalifiseringsystem for norske og britiske kontrakter

 • Logistics

Undersøke muligheter for deling av:

   • Luft/sjø redning
   • standby skip
   • bakkeanlegg for luftfart (”open skies”)
   • erfaringsoverførerførerførerførerførerføring

På logistikkområdet har en, med utgangspunkt i en pilot for Tampen-området, sett på mulige samarbeids- ids- og samhandlingsgevinster.

· Consultation GroupFONT>

o Utarbeide retningslinjer for eksisterende traktater mellom Norge og UK

o Utarbeide retningslinjer for ny rammetraktat

o Anbefale en effektiv ordning for konsekvensutredninger og godg godkjennelsesprosesser i forbindelse med prosjekter på tvers av grensen

&n=2>

· Gas and infrastructure

o &nbs; Arbeide for nødvendige investeringer i det britiske gasstransport- og
lagringssystemet (NTS)

o Bedret samsvar mell mellom gassalgsspesifikasjonene i UK og Norge. Vurdere nødvendige investeringer.

o &bsp; Vurdere behovbehov for felles reglement for adgang til infrastruktur (Code of Practice)

· UK Tax Issues

· Safety

Oppebøen understreket at på sikkerhkkerhetsområdet har Norge mye å lære fra seg og blir en viktig bidragsyter mot britene. Fra medlemmene av Sikkerhetsforum ble det vist til at det allerede er etablert kontakt og samarbeid mellom ”Step Change” og SfS.

Konklusjon: Oppebøen lovet å bidra til å avklare KonKrafts involvering og rolle i det samarbeid som er etablert på sikkerhets området mot det samarbeidet som foregår mellom SfS og Step Change.

7. nbsp; Forholdet til Topplederforum v/Nopef

Selv om Nopef har fått informasjon fra Topplederforum gjennom LO- systemet, som har vist at det foregår en del positive ting, så har det hersket en del usikkerhet både blant medlemmene i SfS og Sikkerhetsforum. Viktig med avklaringer – spesielt fordi økonomi og HMS ikke alltid er to sider ader av samme sak.

Arbeidstakerne er opptatt av at norsk lov og regelverk for norsk sokkel og for arbeidstakerne ikke omfattes av samarbeidet mellom Norge og UK. Da må i tilfelle tilsynsmyndighetene på norsk sokkel inn. På arbeidstakestakersiden er det etablert et samarbeidsforum i Nordsjøområdet – og det er naturlig at saken følges opp her.

Fra debatten: Topplederforum er et sted for drøfting på tvers av industrien. Medlemmene må ta problemstillingene tilbake til egne organisasjoner dersom noe skal implementeres.

Fra arbeidstakerhold ble det vist til at de fagforeningene gene som ikke deltar i Konkraft-arbeidet, har kontaktet fagforeningskollegaer i UK.&ns"> Deres syn på Step-Change er imidlertid ikke positivt. En ”harmonisering” fra UK til Norsk sektor vil ikke aksepteres av norske arbeidstakere.

Sekretæren i Topplederforum tilbød seg gjerne å stille i møter øter og konferanser i regi av fagforeningen. Det er depa departementet (OED) som er ansvarlig for sammensetningen av Topplederforum.

Fra myndighetssiden ble det påpekt at visse problemstillinger i KonKraft rapporten berører HMS-regelverket. Da må en sørge for å bringe inn myndighetene i de to landene på rett tidspunkt. En kan ta utgangspunkt i det gode og mangeårige samarbeidet som er etablert mellom OD og HSE. Forøvrig er det jevnlige møter mellom UKOOA/OD/OLF/HSE som har vært meget nyttige for å forstå hverandre. UCOA ikke innstilt på å videreføre dette. Kan skyldes en større reorganisering i UCOA? Hva kan/bør Topplederforum gjøre her?

Fra arbeidstakersiden ble det understreket betydningen av at Sikkerhetsforum ikke blir redusert til et sted hvor vi ”lulles inn” i en trygghetsfølelse og hvor noen vet mer enn andre. Bred representasjon er viktig.

8. Status prosjekter

a. Risikoprosjektet – utgikk. Lysark sendes ut til medlemmene og endelig status gis i ekstraordinært møte for RNNS den 25. april 2003.03. NB: Gasslekkasjer utpeker seg som en helt spesiell problemtilling. OD har besluttet å reise ut og granske større gasslekkasjer. Hvorfor er industrien i Storbritannia så mye bedre enn industrien i Norge når det gjelder å håndtere gasslekkasjer?

b. Kreftprosjektet – fulltidsstipendiat på prosjektet, er på skinner, brev har gått ut og intervjuene er igangsatt

c. Aldring og helse – i god utvikling.

d. SfS – fungerer godt

e. Arbeidstakermedvirkning – trepartsarbeid under Ods ledelse. Presentasjonen utgikk, men lysarkene sendes ut. Arbeidet presenteres i sin helhet på neste møte i Sikkerhetsforum.

9. Eventuelt

a. Opplegg for møte i S-forum den 10. og 11. september (flyttet fra 3. og 4.): OD følger opp forslaget om at møtet legges til Melkøya og er i kontakt med Statoil for tilrettelegging av et besøk. Kollisjon med andre arrangementer slik at møtet ble besluttet lagt til 10. og 11.09.03.

Konklusjon: OD kommer med info om opplegg på neste møte i S-forum.

b. Statuskonferanse Sikkerhetsforum: Marianne Øistensen arbeider med å få statsråden til å delta på konferansen. For Sikkerhetsforum ville 30. september (alternativt 23.) være meget passende tidspunkt. S-forum er vertskap og arrangementet legges til OD hvis det lar seg gjøre. Ambisjonene er å gjøre dette til den sentrale, årlige HMS-konferansen i Norge. En ønsker innspill til gode tema. OLF/TBL/NR og OD forutsettes å dele arrangementsutgiftene. Flere ønsket et opplegg fra lunsj til lunsj, men det ble understreket at topplederne neppe kan delta på noe som varer mer enn en dag.

Konklusjon: Sekretariatet for S-forum i OD legger fram forslag til opplegg på neste møte.

c. Om restitusjonsunderskudd v/OFS Erikstein redegjorde for forsking på området som viste konsekvensene av restitusjonsunderskudd over tid. Ulike skiftlengder gir ulike konsekvenser. Dette er en funksjon av arbeidstid, arbeidsbelastning, arbeidsintensitet, kjemisk eksponering, støyeksponering, restitusjonstid osv. (Se eget lysark).

Konklusjon: Denne problemstillingen vil måtte følges opp blant annet gjennom FoU-forskningen og i ulike faglige fora.

d. HMS-seminarer – OD redegjorde for fire planlagte HMS-seminarer som er igangsatt som en oppfølging av St meld nr 7. Arrangementene gjennomføres i samarbeid med Nito i mars måned: Oslo 6., Bergen 13., Trondheim 19. og Kristiansund den 20 og er lagt opp som halvdags-seminarer. Medlemmene bedt om å mobilisere til seminarene som er gratis. (Se info på ODs hjemmeside).

e. Neste møte: 12.06.03