Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 5/2009

Sentrale tema på Sikkerhetsforums møte den 12. november var arbeidet med ny Stortingsmelding og pressebriefingen samme dag, hvor partenes innsats for sikrere livbåter og bedring av kjemisk arbeidsmiljø i næringen ble behandlet.


Flere andre viktige saker ble behandlet. Status for arbeidet med ny Stortingsmelding, forankringsproblematikk, Sikkerhetsforums årskonferanse, psykososialt arbeidsmiljø, mannskapsskifte i rom sjø og læring fra luftfart, var andre saker som sto på agendaen.

Ulykker gir medieoppslag
HMS-arbeid forutsetter en systematisk risikobasert tilnærming i et langsiktig perspektiv for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Samtidig er det de siste som gir medieoppslag.

Sikkerhetsforum hadde likevel en ambisjon om å synliggjøre tre-partssamarbeidet omkring forbedringsprosesser og – prosjekter i regi av Sikkerhetsforum. Derfor ble det gjennomført en pressebriefing hvor ulike medier var invitert sammen med informasjons- og fagmiljøer i næringen for å få en status fra to sentrale prosjekter; kjemikalieprosjektet og livbåtprosjektet.

Begge disse er krevende prosjekter/prosesser, som gjennomføres i et tre-partssamarbeid, forankret i Sikkerhetsforum.

Deltakelsen var stor. Selv om mediene ensidig rapporterte fra utfordringer knyttet til livbåtsituasjonen, så bidro den store deltakelsen også fra næringen til at Sikkerhetsforum og arbeidet der, ble bedre kjent for næringen og medlemmer av sammenslutningene.

Kjemisk helserisiko
Kjemikalieprosjektet ble igangsatt av næringen i 2008 etter påvirkning og problematisering fra arbeidstakerne og politiske, faglige og tilsynsmessige initiativ fra myndighetene. Prosjektet representerer en betydelig satsning på et noe forsømt område i næringen. Utfordringen er nå å få ut kunnskapen og få engasjert de selskapene som ikke har prioritert deltakelse i prosjektet eller har tung fagkunnskap på området. Arbeidstakerrepresentanter i Sikkerhetsforum er opptatt av at de berørte involveres.

Sikker evakuering – et eieransvar
I lys av at livbåtprosjektene i regi av OLF og Norges Rederiforbund rent teknisk er avsluttet, vil arbeidet fortsette i 2010 i regi av næringen gjennom livbåtnettverket. I denne forbindelse ble det fra flere pekt på den manglende oppfølgingen i næringen på uløste problemstillinger som er avdekket når det gjelder deler av utstyret.

Slik oppsummerte Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal debatten: Den største utfordringen framover blir å få alle eierne til å ta det ansvar som påhviler hver enkelt når det gjelder implementering av oppdatert kunnskap og utestående arbeid for å møte regelverkskravene på området.

Melding for HMS på land og til havs
Arbeidet med den nye arbeidslivsmeldingen er i gang både hos myndighetene og hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), basert på bidrag fra partene i næringen gjennom Sikkerhetsforum, fra etatene og FoU-miljøer.

Stortingsmeldingen er et politisk dokument og de prioriteringer og forslag til tiltak som meldingen resulterer i, vil selvsagt være en følge av politiske beslutninger. Det ble gitt status fra disse prosessene i møtet og medlemmene var svært opptatt både av innholdet i meldingen hvor det enda er usikkerhet hos partene, og prosessen fram mot endelig produkt, herunder valg av informanter for spesielle prosjekter. Departementet ga uttrykk for at de har merket seg disse vurderingene og vil komme tilbake til partsinvolvering i prosessen fram mot endelig melding. Sikkerhetsforum vil fortløpende ha meldingen oppe på den strategiske agendaen fram mot endelig melding.

Tap av anker og posisjon – en betydelig sikkerhetsutfordring
Ankring og posisjonering er forbundet med en rekke risikoutfordringer for flytende innretninger i operasjon på sokkelen. Temaet har vært oppe flere ganger på Sikkerhetsforums møter blant annet i lys av de alvorlige konsekvenser, som kan følge av tap av anker og posisjon. Norges Rederiforbund var bedt om å gi en status for det såkalte Forankringsprosjektet.

Prosjektet er imidlertid satt på vent, fordi aktuelle ressurspersoner i næringen har vært involvert i prosjektet med lårelivbåter. Samtidig sa Rederiforbundets representant at det pågår det en rekke prosesser i det såkalte Forankringsforum og i andre sentrale fora i næringen. Fra 2010 skal rapportering av ankerlinehendelser inn i NRs ”bench-marking-system”.

SFs årskonfeanse 2010
Tema for Sikkerhetsforums årskonferanse 2010, som arrangeres på Hall Toll i Stavanger den 3. Juni 2010, ble også drøftet. Etter en kreativ idédugnad med en rekke forslag til tema, fikk Sekretariatet i oppgave å legge fram tre skisser til ulike vinklinger for programmet, som drøftes på januarmøtet.

Læring og erfaringsoverføring
Temaet arbeidsmiljøundersøkelser var spilt inn fra et av medlemmene, basert på en kritisk gjennomgang av bruk av slike undersøkelser.  Medlemmene ble oppfordret til å se på den, mens SF vil kunne drøfte denne på et overordnet og prinsipielt nivå.

Et annet medlem viste til erfaringer fra næringen med hensyn til skifte av mannskap i rom sjø, som kan innebære en betydelig risiko. Næringen ble oppfordret til å ta denne problemstillingen videre mot operatørene.

Medlemmene ble også oppfordret til å ta lærdom fra luftfarten når det gjelder håndtering av giftige gasser om bord i fly.

For detaljert referat og presentasjoner – se i lenkeboksen til høyre.

,
E-post: |