Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 4/2009 - København

Oppsummering av kontaktmøtet med det danske Offshoresikkerhedsråd (OSR), utfordringer knyttet til Petroleumsindustriens Senter for Kvalitetssikring av Kompetanse (PSK) og nødvendigheten av en helhetlig tilnærming til evakueringsmidler og -utstyr før en ny vintersesong var sentrale tema for møtet i Sikkerhetsforum 18. september.


Sikkerhetsforums møte, som denne gang var lagt til København, tok også opp viktige tema som tilgjengeliggjøring av norske standarder, rammer for møtet mellom SF og Rådet for Arbeidstilsynet (Atil), alvorlige hendelser og redusert tillit hos arbeidstakerne til helikoptersikkerheten.

Tre-partssamarbeid om HMS på tvers av sokler
Dagen før møtet hadde Sikkerhetsforum (SF) møtt det danske Offshoresikkerhedsråd (OSR), som ledes av Energistyrelsen og som består av representanter for partene i næringen og ulike myndigheter.

Møtet med OSR var bakgrunnen for at SFs møte var lagt til København.

Mens tre-partssamarbeidet i olje- og gassnæringen i Norge er organisert med Regelverksforum som arena for regelverksutvikling og Sikkerhetsforum som arena for forankring av større prosjekter og prosesser relatert til HMS, så er det danske OSR både en arena for regelverksutvikling i tillegg til generell HMS-utvikling.

Møtet ble oppsummert som interessant og et godt og viktig startpunkt for videre kontakt og oppfølging. Partene fikk innblikk i de ulike lands tilnærminger til HMS-utfordringer på myndighetsnivå. Selv om aktivitetsnivå, antall aktører og samhandlingsmønster er forskjellig i petroleumsnæringen i de to landene, ble viktigheten av felles forståelse for utfordringer som aktører i Nordsjøbassenget, understreket av mange.

Senter for kvalitetssikring av kompetanse – debatt om innhold og framtid
Petroleumsindustriens Senter for Kvalitetssikring av Kompetanse (PSK) ble etablert blant annet fordi kvalitetssikringen av kursleverandører/skoler ikke var tilfredsstillende. Videre ønsket man å luke ut useriøse aktører i markedet og sikre næringen innflytelse på fagplaner.

I møtet i SF kom det fram at det har vært uenighet om innhold og framtid for PSK mellom partene, som i fellesskap eier/drifter PSK. En arbeidsgruppe er satt ned for å få en avklaring på denne uenigheten og man håper på en avklaring for å komme videre.

Redningsutstyr for å møte en ny vintersesong
Arbeidet som er gjort i regi av OLF og Norges Rederiforbund rettet mot låre- og fritt-fall-livbåter, sammen med partene og kompetansemiljøer, ble anerkjent av SFs leder og Ptil-direktør, Magne Ognedal.

Samtidig viste han til Ptils likelydende brev til alle livbåteiere i næringen hvor myndighetene understreker viktigheten av å følge opp anbefalingene til tiltak, framkommet av prosjektene, med tanke på vintersesongen.

Myndighetene går nå i dialog med aktørene med tanke på alt redningsutstyr. Flere pekte på utfordringer relatert til redningsmidler og utsettingsarrangement og til implementering og bruk av den nye kunnskapen og kompetansen hos en rekke aktører. OLF ble anmodet om å drøfte hvordan disse problemstillingene skal håndteres i lys av at livbåtprosjektet formelt ble avsluttet den 8.9.09.

Hvordan gjøre Norske Standarder tilgjengelig for brukerne?
Et funksjonelt regelverk forutsetter tilgang til og bruk av anerkjente standarder og normer. Det henvises ofte til NSE i regelverket, som minimumskrav på mange områder.

Et av SFs medlemmer orienterte om at Standard Norge vurderer å nedsette en arbeidsgruppe for å få en oversikt over hvilke standarder som må være tilgjengelige innenfor arbeidsmiljøområdet og hvorledes en kan sørge for tilgjengelighet. SFs leder understrekte at dersom pris er en hindring må en finne en ordning for dette.

SFs medlemmer støtter et initiativ fra Standard Norge på området og det ble understreket at alle involverte må bidra til at standardene gjøres tilgjengelige for brukerne og at kostnadsspørsmålet løses.

Helikoptervirksomhet – tillitsforhold under press
Flere av SFs medlemmer var opptatt av det de oppfattet som en negativ utvikling når det gjelder sikkerhetskulturen og samarbeidsklimaet i helikopterbransjen etter at norske selskaper er kjøpt opp av utenlandske eiere.

Det ble vist til eksempler på saker relatert til ansettelse, kontrakter og press på tillitsvalgte, som ble opplevd å ha direkte konsekvenser for sikkerheten. Denne beskrivelsen ble støttet av andre medlemmer, som også viste til eksempler på en utvikling hvor det kan se ut til at økonomiske forhold går foran hensynet til sikkerheten. Det ble også vist til at stadig flere rådgivere i selskapene føler seg ubekvemme med utviklingen.

På oppdrag fra petroleumsnæringen har SINTEF tidligere gjennomført to omfattende studier av sikkerheten ved helikoptertransporten i Nordsjøen. To offentlige utredninger om helikoptersikkerhet er også gjennomført.

Problemene som ble tatt opp i SF følges også av utvalget som arbeider med helikoptersikkerhetsstudie nr 3 (HSS-3),  SF vil følge utviklingen og man ser fram til at problemene følges opp av de involverte og av ansvarlige selskaper i helikopternettverket for å komme fram til løsninger.

SF – arena for gjensidig informasjon
På møtet ble det orientert om tre tilfeller av transport av oljeholdig ”slop” fra Volvefeltet, til land hvor mannskaper ble eksponert for H2Sgass. Saken granskes av StatoilHydro og etterforskes av politiet i Stavanger. Videre ble det orientert om en alvorlig løftehendelse på Deepsea Atlantic i august i år.

Det ble i tillegg gitt status i en rekke saker som følges over tid av SF, hvor arbeidstidsprosjektet avstedkom en del kommentarer. Det vises her til detaljer for enkeltsaker i referatet, som ligger i fulltekst til høyre på nettstedet. 

Lenke til hele møtereferatet i høyre spalte.
 

,
E-post: |