Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 3/2009

Tiltak for å komme videre med IA-arbeidet i næringen, status for livbåtprosjektet og arbeidstidsprosjektet (PUSSH) var sentrale tema på møtet den 10. Juni, sammen med støyproblematikk, alvorlige hendelser, forberedelser til trepartsseminar om arbeidstakermedvirkning og en oppsummering av Sikkerhetsforums årskonferanse.


Årskonferanse med nye perspektiver og stort engasjement
Medlemmene oppsummerte årskonferansen, Liv & Lære den 9. juni, som vellykket med fin dialogløsning og nye perspektiver på tvers av bransjer.

Flere medlemmer understrekte at arenaen har utviklet seg til å bli en sosial og faglig viktig arena, hvor en fortsatt må jobbe for å få med flere operative ledere og ansatte. De personlige og gode historiene spesielt, rørte, engasjerte og utfordret mange. Lenke til konferanseomtale og innlegg.  

IA-avtalen – intensjoner og realiteter
En status for IA-arbeidet i næringen viser at det arbeides svært forskjellig med denne blant partene, hos de ulike aktørene i næringen, på tvers av næringen - og i norsk arbeidsliv generelt.

Ptil og NAV har gjennomført et seminar om tilrettelegging offshore, som viste at det enda er langt mellom intensjoner og realiteter på området. Etatene ønsker nå å komme videre med IA i olje- og gassnæringen og inviterte partene i Sikkerhetsforum til et samarbeid, i første omgang til et møte for å diskutere de viktigste utfordringene.

Dette vil også være i samsvar med en av hovedkonklusjonene fra den evaluering av IA-avtalen, som Sintef Teknologi og samfunn har gjennomført. Her pekes det blant annet på at ”dersom IA-avtalen skal forlenges, er det tydelige behov for mer målrettet differensiert arbeid med sektor- og næringsspesifikke strategier på alle delmålene”. Lenke til hele rapporten.

Livbåtene – nok en gang
Norges Rederiforbund ga en status for prosjektet for videreutvikling av de konvensjonelle livbåtene, herunder designverifikasjon relatert til låring og framdrift i forbindelse med utsetting, i tillegg til vedlikehold, trening, operasjonell og teknisk kompetanse og evakueringsfilosofi.

Ambisjonene har vært å avslutte arbeidet per 20. juni, men flere av Sikkerhetsforums medlemmer pekte på at selv om det er gjort mye godt arbeid, så gjenstår ennå uløste problemområder som bør drøftes videre i bransjen.

Medlemmene avventer endelig rapport og prosjektet vil bli fulgt opp videre, sammen med OLF sitt arbeid med fritt-fall-livbåter.

Arbeidstid – sikkerhet, helse og yteevne
Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, har tidligere presentert rammene for et prosjekt som kan gi mer kunnskap om hvordan arbeidstidsordninger virker på sikkerhet, yteevne og helse.

Man ønsket å foreta en kunnskapsgjennomgang i forskningslitteraturen og iverksette tiltak i næringen basert på et prospektivt arbeid hvor en følger rundt 5000 mennesker on- og offshore.

Da UiB også har planlagt et arbeid relatert til skiftarbeid, søvn og helse og da IRIS vil gjennomføre en kvalitativ studie om arbeid og det personlige liv, er det etablert et samarbeid om et felles prosjekt: PetroleumsUndersøkelsen av Skiftarbeid, Søvn, Sikkerhet og Helse, PUSSH.

STAMI redegjorde for dette arbeidet hvor man er i ferd med å lage spørreskjema med noe over to hundre spørsmål, og man ønsker også å koble inn RNNP-data og vil samarbeide med Ptil.

En del selskaper har sagt seg interessert i å være med, flere kontraktører er inne med over tusen mennesker.

Forskningsmiljøene ønsker å etablere en referansegruppe, med basis blant partene i næringen gjennom Sikkerhetsforum, som kan følge prosjektet over tid og være diskusjons- og rådgivningsgruppe.

Sikkerhetsforum ga sin støtte til etablering av en gruppe som kan drøfte og klargjøre problemstillingene videre.

Støy – fortsatt kilde til bekymring
Med referanse til resultatene fra RNNP, ble den foruroligende utviklingen når det gjelder støyskader gjennomgått og drøftet både i et myndighets-, operatør- og entreprenørperspektiv.

Ptil regner med at en har et lavt innrapproteringstall pga mørketall hos entreprenørene.

Maksimalt 60 % av ansatte hos entreprenørene får en målrettet helseundersøkelse.

En viktig del av Ptils strategi på området, er å understøtte gode prosjekter og bidra til læring fra disse.

Arbeidsgiverorganisasjonene i næringen ser alvorlig på problemet og næringen har etabert en egen retningslinje (OLF nr 114) og et elektronisk verktøy for risikovurdering av støy, StøyRisk, er utviklet i tillegg til selskapsinterne prosjekter og ulike kampanjer.

Samtidig registrerer myndighetene gjennom RNNP-arbeidet at selskapenes tiltaksplaner for faste innretninger totalt sett er dårligere enn dem man har etablert for flyttbare innretninger, hvor man har etablert et mer aktivt oppfølgingsregime rundt støy.

Støy vil være et område for aktiv oppfølging fra Sikkerhetsforums side.

Alvorlige hendelser
Under dette punktet ble flere alvorlige hendelser gjennomgått, men ulykken, hvor en stillasarbeider falt 14 meter og døde, ble selvsagt gitt spesiell oppmerksomhet.

Da saken var under gransking av Ptil og under politietterforskning, var en varsom med å si mye om årsaksforhold.
Her henvises til Ptils nettsted for oppdatert informasjon

Medvirkning – nye perspektiv
Arbeidstakermedvirkning har vært et sentralt tema i Sikkerhetsforum helt siden starten i 2001. Temaet har vært drøftet og utredet i to stortingsmeldinger om HMS i petroleumsnæringen og gjennom et eget partssammensatt utvalg.

Samtidig som medbestemmelse er et tema for et eget partssammensatt utvalg på nasjonalt nivå, har Ptil igangsatt et eget arbeid med forankring i Sikkerhetsforum.

Sikkerhetsforum og Ptil er også invitert til å komme på et av utvalgsmøtene for å redegjøre for erfaringer fra olje- og gassnæringen.

Ptil vil arrangere en åpen konferanse i Ptil den 2. September under tittelen Makt eller avmakt?

Når det gjelder pilotene for arbeidstakermedvirkning i lisensene, etablert i kjølvannet av stortingsmeldingene og det partssammensatte utvalget, så sviktet det i oppfølging/gjennomføringen.

De involverte selskapene, StatoilHydro og Shell, ønsket likevel ikke å reetablere pilotene.

Gjennom OLF ble det gitt uttrykk for at de i stedet ønsket å videreføre etablerte, velfungerende samhandlingsarenaer, selv om dette betyr at man ikke får noen mulighet for å evaluere en løsning med arbeidstakerrepresentasjon i lisenser.

Lenke til hele møtereferatet i høyre spalte.


 

,
E-post: |