Gå til hovedinnhold

Referat fra møte nr 3/2003 i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS, avholdt møte i Hammerfest 11. september. Dette er blant sakene som ble tatt opp: Alvorlige hendelser på sokkelen siste tre måneder, selvantenning, gasslekkasjer, kunde/leverandørforhold i et HMS-perspektiv og HMS-forskning. I tillegg ble status gjennomgått for prosjektene aldring og helse, risikoprosjektet, kreftprosjektet, Samarbeid for Sikkerhet, lese- og skrivevansker og områdeberedskap.HMS må likestilles med andre kriterier i anbudsprosessene. TBL vil ta en prosess med selskapene og innkjøperne. Leverandørene tenker ikke på drift - dette kan operatørene mye bedre.

Konklusjon:
TBL v/Knut Aaneland fikk kreditt for å ha gjennomført arbeidet i samsvar med mandatet gitt av Sikkerhetsforum. En avventer endelig ferdigstillelse av rapporten.

5. Selvantenning - noen problemstillinger v/OFS
Bakgrunnen for Halvor Eriksteins gjennomgang av problemstillinger knyttet til selvantenning, var bl a hend hendelsen i avfallsanlegget på Stokka i Sandnes som førte til storbrann og som trolig skyldtes selvantenning. " target="_blank">(Lenke til artikkel i Stavanger Aftenblad).

Han redegjorde for de kjemiske prosessene som ligger til grunn for denne type hendelser, og situasjoner hvor såkalt spontan selvantennelse kan oppstå. Flere husbranner oppstår ved at linolje selvantennes og hver tiende låvebrann starter som følge av selvantennelse i høy. Han redegjorde også for farligerlige situasjoner med potensial for selvantenning som kontakt makt mellom aluminium og rustne stålflater - som for eksempel ved stillasbygging offshore - hvor det er mulighet for at stillasmateriale slås mot rustne flager og dermed kan en få termittreaksjon. Han stiltstilte derfor spørsmål om ikke dette burde vurderes som varmt arbeid.

Konklusjon:
En viktig problemstilling hvor informasjon og kunnskapsformidling står sentralt.

6. nbsp;Scenariearbeidet - kort status v/Helge I Vestre, OD
Helge I Vestre redegjorde for prosessen med scenarier som nå er godt i gang og hvor tette samlinger og aktive deltakere har bidratt til fokus og framdrift.

Utkommet av prosessen er spennende, men en ser samtidig et sterkt behov for å konkretisere bidragene fra HMS. Myter må bygges ned, og en god måtd måte å gjøre dette på er å få fram det økonomiske aspektet ved at ting "lønner seg".

HSE (UK) har bl a laget en rapport om hvordan forsikringsbransjen jobber med helse, miljø og sikkerhet nettopp fordi det lønner seg. Det er først og fremst super majors som er selvassurandører - noe som forsterker forsikringsbransjens press på kundene for å gjennomføre HMS-tiltak - og derved gi lavere premier. Norsk Hydro og Statoil har bl a fått 10 prosent reduksjon i premier pga HMS-innsats.

I scenarieprosesser - blir det ofte "fryktbilder" ser" som presenteres. En har drøftet 48 drivkrefter. Hovedproblemstillingen blir: lir: Hva gjør vi i dag for at Norge skal bli en foregangsnasjon på HMS også i 2015? Usikkerheten er knyttet til funn på norsk sokkel. Det foreløpige usikkerhetsrommet kan beskrives langs to akser:

  • Langsiktig - eller mer kortsiktig i frai framtiden?
  • Vil det bli attraktivt - eller ikke på norsk kontinentalsokkel i framtiden?

Den 15. oktober blir det heldagssamling med basis i scenariearbeidet så langt. Medlemmene av Sikkerhetsforum invitenviteres.

FFra debatten:
Det er sagt at neste St melding skal fokusere på teknologi. Er det noe reelt motsetningsforhold mellom teknologi og f eks arbeidsmiljø og helse? AAD henviser til arbeidet som er gjort av Sintef i prosjektet "Risiko på tvers".

7. Status prosjekter

a. Risikoprosjektet v/OD
Øyvind Tuntland, OD, redegjorde for status i arbeidet. Arbeidet med ny spørreundersøkelse pågår for fullt. Den neste spørreundersøkelsen vil bli så lik den forn forrige at de kan sammenlignes, men vil også ta inn kommentarer. I dette arbeidet ønsker en å bruke en faggruppe som rådgir de som gjennomfører arer analysen.

Vi erfarte siste at det tok for lang tid fra undersøkelsen ble gjennomført til resultatene forelå. En vil derfor presspresse ned tiden denne gangen.

Fra debatten:
Burde en ikke bruke mer tid slik at flere får svare? OD vil ta med lærdom fra forrige undersøkelse og vil sikre at e at vi får et representativt utsnitt av populasjonen slik at vi får eg godt resultat. Vi vil også fange opp problemstillinger fra kommentarer og tilbakemeldinger.
Kan spørreskjemaene også utformes på engelsk? OD vil ta dette opp til vurdering.

b. Kreftprosjektet v/OLF
Lasse Robberstad, OLd, OLF ga en status for prosjektet som ble startet i september i 2002 og er planlagt sluttføring i 2005.&nb5. Prosjektet har et budsjett på ca 3, 5 millioner kroner. Referansegruppe er etablert og arbeidsgruppen fra Seks Seksjon for arbeidsmedisin, UIB, er bredt samm sammensatt, men vil også bli supplert med annen ekspertise. Det er etablert kontakt mot Kreftregisteret og industriens fagmiljøer for yrkeshygiene og medisin.

Ca 50 personer er intervjuet til nå og en har samlet data fra begynnelsen av oljevirksomheten på sokkelen helt tilbatilbake fra 70-tallet - gjennom manuelle systemer. Sju oljeselskaper vil være besøkt i løpet av september hvor 5-10 personer i hvert selskap intervjues. I alt 15 boreselskap/entrepreneprenører vil være besøkt ved utgangen av året. Datainnsamlingen vil med dette være avsluttet innen utgangen av 2003. Prosjektet følger tidsplanen.

Konklusjon:
Prosjektleder inviteres til 1. eller 2. møte i Sikkerhetsforum 2004.

c. Aldring og helse v/OLF
Per Otto Selnes, Oes, OLF redegjorde for framdriften i prosjektet. Sikkerhetsforum er representert i prosjektets styringsgruppe ved Odd-Magne Skei, Knut Aaneland og Roy Erling Furre. OD deltar ved Eirik Bjerkebærkebæk som observatør. En rekke bedrifter er tungt involvert både fra oljeselskapene og leverandørindustrien.

Visjonen for arbeidet er at en ønsker at ansatte på sokkelen skal ville jobbe og ha evne og helse til å jo å jobbe til oppnådd pensjonsalder. Ellers har en for formulert en en rekke delm delmål som bl a å få ned sykefravær og uførerate og å utvikle en livsfasebasert personalpolitikk for alle.

For å stimulere til varig endring oppfordres bedriftene til å likestille materielle og menneskelige vege verdier i sine strategi- og planprosesser. Partssamarbeiarbeidet i bedriftene har basis i AMU og/eller BU og har fokus på nå-situasjon og tiltaksplaner for å oppnå ønsket situasjon i egen virksomhet. Den nye prosjektansvarlige, Per Ove Økland, vil være en viktig ressurs i dette arbeidet.

Det arbeides nå fram mot en samordning av bedriftenes rapporter for presentasjon for styringsgruppen. En konferanse planlegges 20. november 2003 som avslutning på tiltaksfasen, deretter går en over i implementeringsfasen.

d. Samarbemarbeid for Sikkerhet v/NR
Odd-Magne Skei, Rederiforbundet, ga en oversikt over aktiviteter og prosesser i regi av SfS (lenke til SfS hjemmesideeside).

I alt sju seminarer og konferanser er gjennomført og 18 arbeidsgrupper er etablert. De som har avsluttet sitt arbeid er enten lagt ned eller de har benyttet work shops for ifor industrien som den videre arbeidsmetode.

>

I alt har har SfS gitt ut 9 anbefalinger og erfarer at de fleste aktørene tar disse på alvo alvor ved at disse implementeres i egne styringssystemer. Det foregår også en oppfølging mht mht industriens ivaretakelse av anbefalingene. ODs oppfølging mht ivaretakelse av disse anbefalingene i ODs tilsyn - er - er en meget viktig drivkraft i implementeringsprogsprosessen.

I tillegg til de ni anbefalingene er det flere nye under forberedelse som f eks gransking og oppfølging av uønskede hendelser, rapportering av hendelser, harmonisering av sikkerhetsstatistikk, sikker jobb analyser og arbeidstillatelser, beredskapsøvelser om bord, barrierer mv.

Arbeidet er ressurskrevende, selskaper setter til og med inn personer på tilnærmet fulltid. En møter også holdninger i næringen som at "alt er så spesielt på vår innretning" - noe som blir en utfordring i arbe arbeidet med å få anbefalingene implementert. En arbeider kontinuerlig med å finne balansen mellom funksjonelle løsninger og detaljstyring.

Konklusjon:
OD setter pris på det gode gode arbe arbeid som er på gang og spesielt alt "nybrottsarbeidet". All grunn til å være stolte.

e. Områdeberedskap v/OLF
Lasse Robberstd redegjorde innledningsvis for mandatet for arbeidsgruppen som skal "Evaluere DFU 1 (mann over bord), 2 (helikopter i sjøen) og 3 (masseevakuering) og de kriterier som ble lagt til grunn forn for disse" og som videre skal "Evaluere erfaringene med nærberedskap for enkeltstående enheter, primært flyttbare innretninger, som deltar i områdeberedskap". Arbeidsgruppen er tverrfaglig sammensatt med representanter fra partene og myndimyndighetene v/OD.

I prosessen fra mandat til anbefalinger via gjennomgang av relevante studier, drøftinger og konklusjoner, har prosjektgruppen nå lagt fram en rapport for OD den 01.09.03. Prosjektgruppen er delt i synet på om 120 min opplukkingstid er korrekt for DFU 2 og 3. I den videre framdriften i prosjektet gjenstår nå en gjennomgang av bassengtester for "versjon 2 av forbedret drakt" og etablering av nytt draktprosjekt.

Fra debatten:
For OD har det vært et misforhold mellom draktens egenskaper og tidsatidsaspektet. OD har derfor gått ut til næringen og pålagt den å komme fram til kompenserende tile tiltak. OD måtte være raskt ute med pålegget - uten høring i industrien - fordi en nå går inn i en høst- og vinterfase. ODs krav er at opphenting av personer i sjøen, må starte senest innen 30 min.

Fra arbeidstakestakersiden ble dele det hevdet at OD her er trengt opp i et hjørne fordi en ikke kan snakke om forsvarlig drift. Det er ønskelig at OD også hadde tatt med forhold knyttet til værbegrensninger og helikoptertransport. OLF velger å gå videre med arbeidet selv om prosjektgruppen er oppløst. Når det gjelder draktprosjektet forventer arbeidstakersiden å bli involvert og informert. En konstaterer at det fortsatt er uenighet omkring 120-min kriteriet.

f. Lese- og skrivevansker v/OLF
Per Otto Selnes ga en oppdatert status fra arbeidet. Han viste til pilotprosjektet som ble sponset av Shell i 2002 hvor en gjennomførte to kurs. Åpenhet - og ikke stigmatisering - er en ambisjon og forutsetning for arbeidet. En har hatt drøftinger med VOX
om videre gjennomføring av kurs med fokus på lese- og skriveferdigheter for folk med spesielle behov. Samtidig understrekes betydningen av at alle bør ha fokus på å uttrykke seg klarere i skriftlig flig form.

Selnes beks beklaget at arbeidet har tatt tatt for lang tid - noe som i stoi stor grad skyldes kapasitetsproblemer hos VOX (lenke).

Konklusjon:
Til neste møte i Sikkerhetsforum (11.12.03) regner en med å ha definert et prosjekt som vil bestå av et forprosjekt og et hovedprosjekt.

8. Sikkerhetsforum sin årskonferanferanse - kort status v/OD
Angela Ebbesen, OD, redegjorde for framdriften med konferansen.&nen. Responsen er meget god - idet over halvparten av de inviterte har takket ja. Vi opererer nå med en "venteliste" fra andre interesserte med representanter fra ledelse og fagmiljøer i industrien slik at vi får maksimal deltakelse med rund rundt 150 stykker.

Konklusjon:
Sikkerhetsforum sine medlemmer stiller seg 100% bak opplegget og ser fram til konferansen.
">(Lenke til konferansen)

9. Eventuelt
a) Gasslekkasjer v/OLF:
OLF tatt initiativ tiiv til å følge opp problemstillinger (ODs utfordring til næringen) rundt gasslekkasjer med Carsten Bowitz som sekretær. Den 17.09.03 arrangeres et arbeidsseminar hvor en skal skaffe en oversikt på området. OD ved Thorleif Husebø innleder og selskapene deler erfaringer. DNV er engasjert og man skal definere et hovedprosjekt. bsp; Når prosjektet er formulert og igangsettes, vil arbeidstakerne bli invitert til å delta.

b) Grand Father Clause v/TBL:
Ved revisjonen av Sjøfartsdirektoratets (SD) regelverk for flyttbare innretninger er "Ger "Grand Father Clause" opphevet for norsk registreistrerte flyttbare innretninger. Hva innebærer dette i praksis på norsk sokkel?

Konklusjon:
OD kommer tilbake med svar.
(Se vedlagte brev til næringen - lenke)
FONT>

Kontaktperson for Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen (sekretær)