Gå til hovedinnhold

Referat fra møte nr. 1/2004 i Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum avholdt møte i Petroleumstilsynet 25. februar 2004. Blant sakene som ble drøftet var alvorlige hendelser siste tre måneder, restitusjon og hvile, oppfølging av MTO i forhold til sikkerhetskritiske systemer, ny HMS-melding og eksponering for stoffer som kan føre til astma og allergier. I tillegg ble det gitt status for prosjektene Samarbeid for sikkerhet, arbeidstakermedvirkning, utvikling i risikonivå og områdeberedskap.


Ingen har gjennomført testen!
Lenke til testen på SFSs SFSs nettsted

- Utestående forhold: Enkelte av arbeidsgruppene har ikke levert som forventet. Kan ha sammenheng med bestillingen.

Kommentarer:
Ptil: DSO har spilt inn følgende problemstilling: Det er fortsatt selskaper aper som ikke har innført ordning med to navigatører på broen under laste- og losseoperasjoner ved rigg. Reglene brytes også fordi det er for lite folk om bord i båtene. Under lasting og lossing av f eks mud, diesel, vann etc må vakthavende maskinist forlate kontrollrommet for å operere pumper, koblinger og annet utstyr for å få losset/lastet. Farlige situasjoner kan oppstå pga tid før maskinisten kommer på plass i kontrollrommet. Må opprettholde olde press på selskapene for å etterleve inngåtte avtaler. Klar over at økt økt bemanning koster, men det gjør også ulykker.

Ptil: Vi kan ikke dokumeokumentere om dette er e er en god virkelighetsbeskrivelse, men dersom det er etablert ført føringer for etterlevelse og disse ikke følges, da har vi et problem. Synspunkter?

NR: Alle Alle parter har vært noe trege i tilbakemeldingen på anbefaling 007. 007. Ikke krav om 2 navigatører utover sikkerhkkerhetssonen. Ulike oppfatninger mht vurderinger av tilstrekkelig bemanning ved laste/losseoperasjoner. SD deler ikke oppfatningen til DSO. EnO. En del tilbakemeldinger fra rederisiden som peker på svakheter og manglende implementementering. Kontakt med OLF for løsning gjennom konstruktiv dialog. Ptil følg følger problemstillingen ifm vurdering av regelverksbruk ved maritime normer.

Ptil: Nedslående resultat mht testen på SfS sin hjemmeside. Skal følg følge dette opp internt i Ptil med en anen anbefaling om at alle setter seg skikkelig inn i SfS sitt arbeid via hjea hjemmesiden.

ArbeiArbeidstakerne: God driv i SfS, positivt at OFS er på vei tilbake. Prosessene rundt Forum for Beste Praksis viktige for å holde trykket oppe etter Sikkerhetsmeldingen. Involverende prosesser. Positivt.

b. Arbeidstakermedvirkning v/Paul Bang, Ptil

Bang innledet sin presentasjon med å vise til forrige møte hvor en i detalj redegjorde for arbeidet i prosjektet. Fordi kommentarene til forslaget til sluttrapport var så mange og omfattende, har en valgt å sende nytt utkast ut til høring. Planlagt sluttbehandling er 19.3.04.

En rekke anbefalinger er lagt fram, i alt 13 ulike hovedpunkter. Det er bla foreslått endringer i regelverket knyttet til arbeidstakermedvirkning, til bruk av SfS sine anbefalinger og beste prae praksis i næringen og videreføring av arbeidet på spesielle områder.

Slike områder er bla forhold rundt 40-timers kurset (ref Sintef sine anbefalinger) og problemstillingen rundt arbeidstakermedvirkning i utvinnivinningstillatelser. Her er må en få fram mer kunnskap om hvordan ordningen evt skal kunne komme i stand.

c. RNNS – tilbakemeldinger til S-forum v/Elisabeth Lootz, Ptil

Lootz innledet med å takke for den positive måten en ble tatt i mot ifm intervjuene med medd medlemmer i Sikkerhetsforum. Tilbakemeldingene knyttet til samarbeidsklimaet mellom partene har vært stortstort sett positive. Samtidig er det områder hvor en er dypt uenige, men hvor en likevel kan snakke sammen.

Når en nå i denne intervjurunden har fokusert på samarbeidsklimaet og hva som har bidratt positivt har etableringen av Sikkerhetsforum, Samarbeid for Sikkerhet og Risikonivået norsk sokkel blitt framhevet.

S-forum: Magne Ognedals rolle som leder understrekes. "…streng, men rettferdig". Møteledelse og administrasjon blir trukket fram: Nøytral møteleder, nøytralt sted, agenda følges, oppfølgingen av spørsmål i neste møte. Stor grad av samsvar i beskrivelsene mellom partene.

SfS: Gode tilbakemeldinger. Mange og overlappende prosjekter. Overlaverlapping av folk, aktiviteter og belastning. Fokus på implementering – en kritisk suksessfaktor. SJA og AT fokusert. Mange nevner at OFS ikke lenger er inne – bredt ønske om å få OFS med. De faglige innspillene i arbeidsgruppenuppene understrekes som spesielt viktige.

RNNS: Stor grad av tillit er etablert gjennom arbeidet. Tidligere mye synsing om risiko på norsk sokkel og uenighet om forståelse og sannheter.

Lootz sa at det gjennom intervjuene hadde framkommet kommentarer til spørsmål og formuleringer i spørreskjemaundersøkelsen. Ulik kritikk blant partene og på ulikt nivå. En referansegruppe har gått gjennom alle kommentarer, forslag osv og flere av disse er tatt inn i revidert utgave av spørreskjreskjemaene. Hun reflekterte over hvordan man nå registrerer mye større grad av gjensidig respekt og tillit – og innsikt i motpartens begrunnelse for uenighet – enn tidligere. Større grad av felles syn på HMS-utfordringene.

Bekymring i forhold til HMS i kontrakter, raske anbudsrunder på internett hvor penger til HMS-tiltak står i fare for å bli kuttet i selve driftsfasen, ivaretakelse av HMS i hyppige endringsprosesser og bekymringer for innretninger i opplag og Ptil sine økonomiske rammevilkår.

Utfordringer for Ptil mht total tilsynsvirksomhet både offshore og på land, sammen med konsekvenser av lagorganiseringen for kontakt mot næringen. Den store utfordringen mellom næom næringen og Ptil synes å være knyttet til restitusjon og hvile.

Leder: Kjenner vi oss igjen?

Arbeidsbeidsgiversiden: Grei beskrivelse. Problemstillinger knyttet til endring av spørsmål og konsekvenser for sammenlinkningsgrunnlaget bør være underordnet behovet for entydige spørsmål. Her må man ta et valg og heller sammenlikne fra nytt ståsted.

Svar: En referansegruppe har sette på spørsmålsstillingene og bearbeidet disse på grunnlag av innkomne kommentarer.

d. Områdeberedskap – havtesting av Helly Hansendrakt, erfaringer v/OLF

Saken var meldt inn av Nopef, men pga Ketil Karl Karlsens fravær, redegjorde OLF for testen. Fbsp;Fullskalatesten ble gjennomført i Vestfjorden (se presentasjon med bilder). Oppløftende resultater. Ble bekreftet av andre test som var meget røff i 40 knops vind. Mind;Mindre enn 150 gram vann i draktene og ingen fall i kjernetemperatur. Siste test – noe lettere forhold – samme gode resultat.

Spesifikasjikasjonen er ferdig og blir justert mot de nye draktene. nbsp;Bestilles av enkelte operatører. Forventer dialog med Ptil.

Kommentarer:
Er det gitt ut rapport fra testingen med videosnutter og lignende? Vil bli gjort – kjenner ikke formatet. Fullverdig rapport vil komme.

OFS: Igangsatt et prosjprosjekt i OLF-regi i samarbeid med Sintef. Ikke lyktes i å igangsette utvikling av ny teknologi. Eksisterende ende draktforsøk – basert på en modifisert drakt.

Hva med veien videre? Ptil skulle fjerne egne krav. Tilgang til draktene på innretningene? Flere utestående spørsmål.

Svar: Når vi får en spec – vil den bli tilgjengelig for markedet slik at andre kan utvikle nye drakter. Positive resultater så langt.

Ptil: Hvordan har OLF samarbeidet med UKOOA mv gitt disse erfaringene?

Svar: Vet ikke, men en har en gjensidig erfaringsoverføring og dialog. Adopsjon eller ikke – eller om saken over overlates markedet, ikke gi sikkert svar på nå.

Lederne: Ref utvalg for sikkerhetsopplæring og reisen til Aberdeen og helikopterdraktene. Skal en følge metodene for UK og Nederland vil disse komme i konflikt pga ulike krav.

OLF: SDs krav om ekstra oppdrift – kan ikke ivaretas ved transportdrakt. På dansk sokkel har de 20 år gamle krav og forstår ikke våre. Helt dødfødt å få forståelse for våre krav. UK har samme krav som de danske (vinterklær, pustelomme osv) alt er meget annerledes.

Ptil: Kan godt være. Ptil har som oppgave å sørge for ens standard på norsk sokkel enten den foregår på norskregistrerte rigger og fartøyer eller utenlandske. Vi må i alle fall adressere dette. Blir det det noe særnorsk her? Vi må få en dialog med operatørene.

OLF: Leverandørindustrien har slitt med transportdraktene i alle år. Betviler at alle har samme drakt. Når en skifter ut – må en ha like drakter – i a– i alle fall i samme helikopter!

Konklusjon: Setter foreløpig strek. Konstaterer positiv utvikling. Tar de andre problemstillingene etter hvert.

e. Sikkerhetsforums årskonferanse – rammer v/Angela Ebbesenbesen, Ptil

På bakgrunn av den positive oppsummering av Sikkerhetsforums første årskonferanse som ble arrangert i september 2003, er det besluttet å videreføre arrangementet også for 2004. Sekretariatet ønsket derfor å redegjøre for alternative løsninger og få fram ønsker og føringer fra medlemmene i Sikkerhetsforum før en etablerer et pret prosjekt for gjennomføringen.

Alternative datoer 14. og 15. september, og det er ikke tatt stilling til om opplegget skal gå over en eller to dager. Her er meningene delte. Hensynet til mobilisering av industriledere taler for dagskonferanse, mens muligheter for fordypning og sosialisialisering best ivaretas ved to-dagers konferonferanse. Mellomløsninger kan vurderes med en mer overordnet agenda for første dag og fordypninger for dag to.

Arrangementet bør legges utenfor Ptil/OD-huset av plasshensyn. Målgruppen blir uansett utvidet ved at konferansen nå også vil adressere petroleumsvirksomheten eten på landanlegg. Konferansen vil gi viktige innspill til meldingsarbeidet.

Det var en positiv holdning til arrangementet og OLF uttrykte ønske om å bidra utkast til  program.

Konklusjon: Sekretariatet tar saken videre og konkretiserer rammene rundt konferansen og går deretter i dialog med Sikkerhetsforum for å sikre medvirkning og eierskp omkring rammer og innhold.

5. Ptil – fokusområder og –prosesser v/Magne Ognedal, Ptil

Ognedal understreket at rollen offshore var uforandret for Ptil og at det som er nytt er å få t få tak på oppgaven på land. Han viste en oversikt over de sju landanleggene hvor Ormen Lange nå også er inne etter beslutning 19.12.03. AAD kan også utvide oppgaven ift framtidige anlegg. Dette vil kunne komme til å bety en viss reduksjon i oppfølgingen offshore i 2004. Dette var bakgrunnen for siterte utsagn i mediene.

Ognedal understreket forventningene fra overordnet departement mht koordineringsrollen både på land og offshore.

Dette er e er en videreføring av etablert ordning fra 1985.Ref Krp reg res – hva innebærer en kraftig og tydelig koordinering? Det ser vi på nå. Helhetlig oppfølging – ng – ref utfordringer i luftfarten. Helhetlig rlig regelverk – krever nytenking.

Forholdet tilt til andre myndigheter – en omfattende liste utover SFT, Htil, Statens Strålevern. (Se lyse lysark) Her må en fornye samarbeidsavtaler og etablere koordineringsavtaler. Et viktig moment i koordineringsavtalene er a er at vedtak som treffes samtidig skal koordineres av Ptil.

Med henvisning til midlertidig organisasjonskart viste Ognedal til den pågående OU-prosess sess og føringene for denne. Vil ta stilling til ny organisasjon over påske og alt skal være på plass iht valg valgt modell til 1.7.04.

Han orienterte ellers om regelverksprosjektet for Ptil på land med Olaf Tlaf Thuestad som prosjektleder og det sterke fokus vi nå har på oppfølgingen mot landanlegg for å få god styring på inntredenen på land.

Fra debatten:
Hvordan rapportere tilsynet inn til departementet? AAD: Både på dag til dag basis og gjennom styringsdialogealogen gjennom fire årlige møter. Tildelingsbrevet seet sentralt – det formelle dokumentet som gir styringssignaler til etaten. Andre saker tas underveis. Den politiske ledelsen har ønsket et sterkt og uavhengig tilsyn. God balanse mellom formell og uformell kontakt.

Arbeidstakerne: Positivt at Ptil får tilsyn på land, men det skulle nødvendigvidigvis medføre ekstra ressurser for å gjøre sitt øvrige arbeid. Konstatert at AT har gitt fra seg en stilling og DSB fire. Redusert tilsyn ute er bekymringsfullt – ref 1999 hvor en påpekte mer tmer tilsyn og synlig OD/Ptil. Forundret over at så få kjenner til endringen. I LO systemet kjenner man ikke til ansvarsoverføringen, snakker ennå om AT. Burde vært bekjentgjort på en bedre måte. - Lenge vært bekymret for kontrollrom på land og at dette skulle tas ut av Ptils tilsyn. Deling uten økte bevilgninger – kan gi signaler om at en har ønsket å svekke Ptil. En beklagelig utvikling.

Svar (AAD): De politiske signalene fra ministeren var ikke et ønske om svekking.&nbs. Vår oppfatning at Ptil har fått de ressursene som måtte til ift hva AT og DSB har benyttet til nå.

Arbeidsgiverne: Ptil synes å ha gode ressurser både faglig og antallsmessig. Antar at når en går på land så er det metodikken som er ulik og som får konsekvenser.

Arbeidrbeidstakertakerne: Når det gjelder kontrollromsproblematikken så skrev vi til ERR for flere måneder siden uten å få svar. Forventer svar mht hva som skjer ift overvåkingen via landanlegg.

Svar (Ptil): Kontrollromsplasseringen i geografien er ikke avgjørende for oss. Har disse betydning for for forsvarlig virksomhet – så kan vi gå inn hvor som helst. ERR kommer som eget punkt i dag.

Arbeidstakerne: Nytt regelverksprosjekt – et ressurskrevende arbeid – har etterlyst erfaringstilbakemelding på regelverket som er blitt for fjernt – før en går videre.

Svar (Ptil): Siste oppsu Prosjektet kom i gang på kort tid med 38 deltakere. Bred interesse. Regelverkeverket er klinkende klart mht plikt til å kartlegge arbeidsmiljøet. Industrien får nåår nå en mulighet til å samarbeide uten pålegg. Ikke nok med gode holdninger og atferd.

Kjemikalieforskriften er veldig klar mht å iverksetrksette risikovurderinger før arbeid igangsettes. Et område med mangler både mht kunnskap og personvern.

Under møte nr. 4 i Sikkerhetsforum i 2003 holdt Erikstein et innlegg rundt temaet "Vurdering av kjemisk helserisiko". I etterkant har Erik Erikstein bearbeidet og tilrettelagt presentasjonen for nettpublisering.

Konklusjolusjon: Det arbeides videre med problemet og Sikkerhetsforum orienteres om utviklingen.

10. Eventuelt

Havarikommisjon til sjøs:
Nopef: Hva skjer ift petroleumsindustrien og utvidelse av Ptil område?

AAD: Har prøvd å sondere om samarbeid med Samferdselsdept. En arbeidsgruppe nedsettes under AAD hvor vi utreder om en granskingskommisjon på området skal gjelde offshore eller også andre.

NORSOK standarder:
Ptil: Koder og standarder: stadig viktigere mht å nefelle erfaring ved framtidig bruk. Dette må en være seg bevisst på de arenaer en opererer. Vi reai reagerte på det som sto i OLF magasinet (ref artikkel skrevet av leder av OGPs standardiseringskomite) og stiller spørsmål ved OLFs strategi runi rundt standardisering.

Kraner: Presseomtalen elen er for oss en vanskelig sak fordi det pekes på Ptil og navngitt medarbeider. Dersom noen har kritiske bemerkninger til hva vi gjør og ikke gjør - si det til oss før en går i media.

OLF: Artikkelen i OLF måne månedsblad skapte noen spørsmål og ga ikke et godt bilde. Internntern utfordring ift NORSOK standardene dene som ikke har bevegbeveget seg særligærlig hurtig mot minste felles multiplumiplum. Vår policy er helt kllt klar. Saken avklart ved skriv til partene. Når det gjelder kraner er vi urolige for dette området pga rolleuklarhet.

Ptil: Fra vårt strt ståsted – er vår deltakelse helt relt ryddig. Våre folk er ute av situasjtuasjoner hvor det er conflict of interest før de ble tilsatt. Ref historien i magasineasinet - så er vi vel kjent med problematikken bak – derfor reagerte vi som vi gjorde.

Møtedatoer:
Ptil: 25. og 26. a26. august – statsrådsbesøk. Møtet flyttes til 31.08. og 1.9. 1.9. bl a med tanke på bedriftsbesøk.
FoBR>Forslag til reisemål og bedriftsbesøk fremmes i løpet av 14 dager.

Regelverk og formidling:
OFS: Regelverket og klarhklarhet er en utfordring. Noe av tanken med lese og skri skriveprosjektet – var nettopp formidling. ERR bør ta kontakt med VOX mht å skrive regelverket bedre.

Kontaktperson for Sikkerhetsforum:
Angela Ebbesen (sekresekretær)