Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Sikkerhetsforum ifm. RNNS-prosjektet

28. april fikk Sikkerhetsforum presentert og diskutert resultater fra fase 6 av prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (RNNS). Sikkerhetsforum er referansegruppe for RNNS-prosjektet. Andre saker som ble diskutert var kjemisk helserisiko, nattarbeid og fremtidige prioriteringer for Sikkerhetsforum.


 • Ja! Det kan synes lettest når det en teknisk fe feil ligger til grunn, ref bl a Visund med ed teknisk årsak. Ved størrerre hendelser vil en on ofte be benytte te en MTO tilnærming i granskingen. En grundundig MTOMTO basert gransking vil normalt gi et tilstrekkelig godt bilde for å konkludere re på bakbakenforliggende årsaksforhold.

Når mediene henviser til at menneskelige feil er årsaken til 75 % så har dette lite med enkeltmennenneskers feilhandlinger å gjøre?GT~ ~L

 • Ref de komplekse forholdold so som avdevdekkes gjennom gode granskinger - herunder også ledelsesengasjement.

Hvorfor/hva skyldes endringene i bildet andel alvorlige arbeidsulykker operatøransatte/entreprenøransatte fra 2004 til 2005? Kan dette ha sammenheng med det ekstremt høye aktivitetsnivået på landanlegg? Ref Snøhvit og offshore -e - neste te år ko kommer entreprenørene inn og vi får et totalt bilde for entreprenørene for on- og offshore.

 • Dette temaet bør vi ha som et eget tema i Sikkerhetsforum

Har arbeidstaker og arbeidsgiver samme virkelighetsforståelse?

 • I spørreskjemaet kan en skille mellom linjeleeledere og andre. Linjeledere er jevnt over mer positive i besvarelsen av spørreskjemaet

Arbeidstillatelser - det at 20 % er som sm sier at at systestemet med AT ikke alltid blir etterlevd er alvorlig! Skyldes dette at kravene er for rigorøse eller at man ikke ønsker å følge kravene?

 • Bekymringen er selvsagt for de 20 % som eventuelt ikke følger prosedyrer for AT.
 • Det er svært bekymringsfullt at 20 % ikke er uthvilt før nytnytt skiftift, menmen det er svært positivt å se at folk bruker personlig verneutstyr og faktisk korrigerer hverandre i farlige situasjoner, så det er ikkikke de ansattes atferd som det er noe galt med.

I den grad det foregår underder- og feilrapportering, hvorfor er ikke det bekymringsfullt om ¼ mener at det pyntes på data?

 • Når vi snasnakker om de kvantitative data har vi lagt inn en nedre terskelverdi som i stor grad er ment å ta bort bidragene fra underrapportertering. Frekvensen av uv underrapportering er etter all sannsynlighet størst minsteste hendendelsene,ne, den type hendelser som ikke er med i RNNS. Vi mener at at datasiasikkerheten i RNNS er så stor at eventuell underrapportering ikke vil endre på våre konklusjoner.

Et positivt og viktig prosjekt som må videreutvikles. Enkelte problemområder krever at at en gårgår mer i dybden gjennom petroleumsforskningen innen HMS. Tiltak settes ikke alltid inn der det trengs mest. Ref grunnleggende sikkerhetsopplæring som i stadig større grad synes å bli atferdsfokusert. Dersom folk får høre at ca 80 %0 % av alvorlige henhendelser skyldes farlige handlinger, viser dette at industrien har et alvorlig problem.

Industrien stiller seg bak RNNS-prosjektet og det ligger et omfattende arbeid bak dette. Det er gode poeng i innspillene ne om atferdsrdsbasert sikkerhet som vi bør ta med oss videre i Sikkerhetsforums arbeid.

Vi vet at det ofte vises for positive tall - for blant annet sykefravær. Vi ser at det dukker opp folk som har hatt 25 % sykefravær, men som faller utenfor kriteriene for dette prosjektet. De dyttes inn under "hovedkontoret" i statistikkene for å pynte på tallene. Tilsvarende når det gjelder "samsoving" - entreprenøransatte ville totalt avvist det bildet som vises her.

d. Oppsummering RNNS ve ved Magnagne Ognedal

Ognedal oppfattet dagens debatt dit hen at medledlemmene ne av Si Sikkerhetsforum vurderer prosessen, grunnlaget og involverinringen som god. Han oppfordret industrien til å melde tilbake at dette er en en god anledning for selskapene til å bruke dataene for å få mer kr kunnskap om hvor de sjøl står i dette bildet. Han viste også til ho hovedraprapportenten som inneholder et fyldig materiale som skulle ha nytteverdi for samtlige involverte. ~

Oppsummert ser bildet slik ut:

  GT~ GT~Ingen signifikant utvikling i risiko for storulykker eller alvorlige arbeidsulykker(positiv/ne/negativ)
 • Enkelte indikatorer har utviklet seg feil vei i 2005, mens andre forblir flate te
 • Ref St melding nr 7 og 12 og ambisjonene om å være best på HMS ikke bare i No Norge, men i verden - så ser vi at det er en lang vei å gå
 • Vi~Vi har ar alvorlirlige personskader i vår industri og på UK sokkel har man dessverre også hatt en ytterligere negativ ut utvikling
 • Kompetanse og kapasitet i petroleumsindustrien står sentralt - dette er en diskusjon vi må ta. I et Ptil-perspektiv vil vi måtte spørre om aktiviteteten må bå begrenses om den nå skulle økes ytterligere?
 • Vi forventer at hovedrapporten som foreligger avstedkommer en erkjennelse og debatt i industrien om hva dette betyr for oss. Hvilke grupper griper fatt i disse utfordringene?
 • Tilsvarende også for arbeidstakerne - hva er helt sentralt?
 • Nye indikatorer utvider bildet av risikonivået (helikopter mv) - men kreverver også så oppfølging i Sikkerhetsforum
 • Standardisering av regelverket internasjonalt - dette kom fram i arbeidsseminarene.
 • Vi har kontroll på standardiseringsprosessene som skjer innenfor landets grenser, mens det som skjer internasjonalt har vi ikke kontroll på.

3. Andre saker

a. Kjemisk helserisiko - oriententering vg ved Ma Magne Ognedal

GT~Magne Ognedal viste til at Ptil har fått midler fra AID til et forprosjekt som skal videreføre og kvalifisere aktuelle probloblemstillinger for videre FoU-innsats for kjemisk arbeidsmiljø.

Ptil ønsker at det nednedsettes en referansegruppe for prosjektet med deltakere fra partene i Sikkerhetsforum. Ptil vil stille med prosjektleder og dette vil værvære Jannanne Lea ea Svensson, som også var prosjektleder for den første arbeidsgruppen.

Prosjektet skal rapportere til AID 1.2.2007. Kandidater til arbeidet meldes inn til Sl Sikkerherhetsforforums sekretær så snart som mulig og senest 5.mai.

GT~b. Nattarbeid - brev ved Magne Ognedal

Ognedal visteste til at nattarbeid er en problemstilling som drøftes også i Regelverksforum. Pt Ptil ønsker å sende ut et brev for å klargjøre.

TT~Til detdette kommenterte Tinnesand at alle parter har sagt nei til det som forelå og spurte om Ptil nå vil gå veien om Regelverksforum. Ognedal repliserte at svaret kan fn finnes is i den en nye St meldingen.

 

4. Sikkerhetsforum erfaringer/forbedringer, innledning ved Magne Ognedal

Ognedal redegjorde for erfaringer med Sikkerhetsforum i et Ptil perspektiv. Se lysark. Han understreket de gode prosessene rundt bidrag/kommentarer og høringer rundt arbeidet med St meldildinger, men pekte også på at det var forbedringer mht innspill fra alle og det å holde frister.

Han understreket at Sikkerhetsforum ikke skal være en arena for saksbehandling. Samtidig bør vi kunne konkludere oe om en sak er viktig eller ei - og om den er det må noen gripe fattatt i den. Hva er resultatet av det en har diskutert, og de det som om konklukluderes?

Noen må ta det ut av Sikkerhetsfosforum og og settette saken på dagsordenen der den hører hj hjemme. Han understreket at at når han pekte på "industrien" - så betyr de dette ikke bare OLF, me men alle sammenslutninningene se som harhar direkte innflytelse. Han etterlyste en mer tiltaksorientert holdning fra bransjeorganisasjonene og inn i industrien.

Når det gjelder administrasjon og drift fungerer dette i all hovedsak greit i et Pt Ptil perserspektiktiv, men understreket at Ptil allokerer betydelige personellressurser til å drifte arenaen og gjennomføre årskonferanser. Samtidig understreket han at arenaen er så viktig for oss som tilsynsmyndigdighet at en ser at dette er en investering som gir gevinst både for prosessene og produktuktene som er forankret der og for partssamarbeidet.

Han spurte også om Sikkerhetsforum trenger en bredereere representasjon fra industrien ved at de største aktørene er representert via sammenslutnutningen på arbeidsgiversiden. Konkret spurte han om f eks Statoil, som er så store, burde vært representert. H; Han spurte også om OLF, Norsk Industri (TBL/PIL) og NR sine mandater er helt klare. Hvor klare er disse i forhold til å ta problemstillinger videre? Han pekte på at at i SamSamarbeideid for sikkerhethet lagdegde man et mandat som alle ansvarlige signerte og spurte om det er behov for noe tilsvarende.

Han spurte også om det kan være aktuelt å etablere mindre arbeidsgrupper innad i Sikkerhetsforum for å bearbeide spesielle saksområder. Avslutningsvis foreslo han at man ved årsavslutning fokuserer på å summere opp saker og erfaringer fra året som avsluttes og deretter prioritere spesielle saker for påfølgende år.

FraFra debatten:

Mindre arbeidsgrupper - ref kjemikaliegruppen og dykkergruppen?

 • SAFE: Vi trenger ikke mer effektivisering i disse arbeidsgruppene, de jobbet meget effektivt. Sikkerhetsforum sparker ofte i gang ting som kan videreføres i arbeidsgrupper, men dette må avgjøres fra sak til sak.
 • Nopef: Enig med SAFE - dette kan vi ta ettersom sakene dukker opp - ønsker ikke å ha dette programfestet - vi mangler ikke arbeid.

Er vi bevisste nok mht hvordan vi ai arbeideider me med saker?

 • SAFE: Synesnes og også at at SF bør være en kreativ arena hvor en får en fleksibilitet - ikke fastsette for sterke rammer.
 • Ptil: Struktur - bør behandles uansett i lys av innspispillene ne
 • OLF: Dette må også sees i lys av mandatet
 • Ptil: Vi må nok bli tydeligere mht ansvarsplassering

Bør vi identifisere de fem viktigste forbedringspunktene?

 • Nopef: Vi har tatt med noen forbedringspunkter i notatet, men det eneste punktet det synes å være uenighet om ifølge innspillene, er om vm vi skalkal ha lange eller korte referat.

Hva med representasjon, er den tilfredsstillende?

 • SAFE: Hva gjelder Statoil, så har vi savnet noen i OLF med skikkelig forankring i in industrien for å få fortgang. Statoil fo for eksemsempel, l, er sentral i aktivitetsbildet og burde kanskje vært inne i noen sammenhenhenger.
 • OLF: Spørsmålet er helt relevant ift OLF sin representasjon. Vi skal ta en ru runde på det, men det er ikke Sikkerhetsforum som gir føringer er for dette. Men at vi representerer våre medlemsbedrifter, det er riktig.ig. Vi stiller ikke spørsmål om hvorvidt andre me medlemmer representerer egne medlemmer eller ikke.

Om forventninger til Sikkerhetsforum ~

 • Fellesforbundet: T: Til spøspørsmålet om vi skal drive saksbehandling og om hva vi ønsker med forumet. Vi ønsker at Sikkerhetsforum skal være et verktøy for de som driver HMS ute i felten. Vi må bidra til at di kan løse egne problemer. Det er disse sakene vi må være opptatt av.
 • Nopef: Ognedals innspill er et "back to basic" om hvorfor vi fikk etablert Sikkerhetsforum. Vi har klart å samle en rekke av prosesser her som tidligere ikke fungerte eller hadde noen forankring i partssamarbeidet. Dersom vi skulle ta inn Statoil spesielt, ville det me medføre re en kritisk debatt i industrien omkring bredere representasjon for alle.
 • Fellesforbundet: Vi savner BNL (Byggenæringens Landsforening http://www.bnl.no/ ), som representerer mange av de som har interesser i forhold til Sikkerhetsforums mandat.
 • OLF Vi skal ha et åpent sinn mht representasjon og den debatten må vi ta, men først må vi diskutere hva skal vi jobbe med og hvordan.
 • Ptil: At interesseorganisasjonene har forpliktelser overfor egne medlemmer, er en selselvfølgelge. I lys av en mer aktiv tiltaksorientering blant partene bør en imidlertid også kunne ha representasjon som ett av flere virkemidler for å skape eierskap og få i gang gode prosesser.
 • OLF: Prioriteringer av tema er oftest basert på innspil til møtene. Dersom vi hadde blitt enige om en prioritering på forhån, ville vi også kunne sende inn deltakere i forhold til dette.
 • Leder S-forum: Jeg ønsker ingen utskiftinting av mv medlemmer avhengig av tema!

  Om innsatsområder:

  • OLF: Vi bør stille oss spørsmålet om hva det viktig å få gjort noe med. For OLF er det mange forhold vi ønsker å rette oppmerksomheten mot som f eks Hydrokarbonlekkasjer, langsiktige negative arbeidsmiljøpåvirkinger, fallende gjenstander og en rekke andre forhorhold. . Nopef: Ikke uenig med OLF, men det er noe med hanhandlidlingsforformen.&nb Når vr vi er ferdige med å diskutere noe her - så er pr problemet at vi vi ka kanskje je snakker med media, men det skjer ingen positiv utvikling likevel. Hvorfor får vi ikke en positiv sum av så mye innsats? Hva er motkreftene? Det viktige er ikke at Statoil tar saken, men at industrien tar tak ak i sakeaken og sierier at detdet skal vi gjøre noe med. Det er ikke OLFOLF, men le leddeddet ettetterpå, som om er utfordringen. For arbeidstakerne er er de det ikkekke noe problem å samles om felles mål.~L.

  Om perspektivet på sikkerhet i industrien

  • SAFE: Viktig diskusjon, enig i at dt de sakene OLF peker på på vikviktige, men hvor blir ressursene satt inn i bedriftene? Slik vi ser det, er hovedinnsatsen rettet mot atferdstrening (ref myter og utsagn om at 96 % av alle farlige hendelser skyldes dårlig atferd). Hva når ressursene settes inn på områder som ikke er identifisert som utfordringene?
  • Leder S-forum: Fra mitt ståsted ser jeg innsatsen fra industrien somsom mye mer omfattende enn nn de det som kommer til uttrykk. Når det gjelder problematisering rundt såkalt konsekvensledelse - så lages det problemstillinger som jeg ikke kjenner meg igjen i.
   Når det gjelder teknisk tilstand på norsk sokkel - i forhold til andre lands sokler - så er det tydelig at det er andre områder som også er i positiv utvikling. Dette arbeidet er viktig for å ha et fundament for å sikre arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø.
   Samtidig synes jeg at kravet til presisjon i ordbruk er økende. Det jeg tenker på er at for egen del så kan jeg være ganske firkantet i uttalelser og ikke alltid med tilstrekkelige nyanser, samtidig opplever jeg et økende krav til nyansering. Hvorfor er dette nødvendig? Fordi det er større behov for å forstå det riktig det som sies?
   Dersom alt som blir sagt skal underlegges en fortolkning, så kommer kravet til presisjon i budskapet som en stor utfordring for oss alle.
  • SAFE: Presisering. Dette var ikke et ønske om å angripe de uttalelser som kommer fra OLF, men vi har jo en industri med stor forskjell på selskaper og noen selskaper kan en oppleve har veldig nok med seg sjøl og ikke ønsker å bruke så store ressurser utenfor sitt eget område. D tanke å få inn folk med bakgrunn fra det operasjonelle miljøet.
  • Nopef: Hvordan får vi til en best mulig oppfølging og videreføring? Ref arbeidsgruppen som arbeidet med fysiske krav til innsatslag hvor vi sendte et notat med en anbefaling om å vente. I et større selskap ble denne saken sendt til alle plattformsjefene i stedet for å få til en prinsipiell behandling på øverste nivå. Det viktigste er at industrien får informasjon og beskjeder herfra og mottar meldinger fra OLF om beslutninger som er gjort i Sikkerhetsforum og hva som kreves av industrien.
  • Leder Sikkerhetsforum: Effekten av det vi får til her og det vi blir enige om, er det jeg er opptatt av. Her har også Ptil en rolle - og tilsvarende har industrien ved de tre ulike grupperingene. På tilsvarende måte kan arbeidstakerne også bidra.
  • DSO: Som vi skrev, så er det viktig at vi har en felles oppfatning av virkeligheten. Vi diskuterer og har en ulike oppfatning av tingenes tilstand - og da nytter det lite å gå ut og formidle budskapet når en ikke enig.
  • Leder Sikkerhetsforum: Når vi har diskutert en sak og blitt enige, så er det det vi er blitt enige om som formidles. Da må en være helt tydelig her på at en er uenig slik at en får debattert dette videre.
  • DSO: Hvor mye skal arbeidstakerne bli involvert? Ref Nopefs henvisning til at det lages retningslinjer mv uten involvering. Når det mangler viktige synspunkter - blir bildet unyansert.
  • Leder Sikkerhetsforum: Da har en ikke gjennomdiskutert temaet godt nok.
  • Nopef: Vi har noen styringssignaler, vi har RNNS, vi har St meldingen. Kanskje det er en ide kan gjøre noen innspill til sekretariatet til saker som må stå høyt på agendaen? Hvordan skal vi få en god nok oppfølging til det som vi er enige om?

  Konklusjon ved leder Sikkerhetsforum:

  1) Sekretariatet - lager forslag til fast struktur, basert på innspillene som er kommet inn

  2) En prioriteringsdiskusjon mht saker/tema tas i neste møte. Vi gjør som Nopef foreslår ved at vi 14 dager før møtet sender inn en liste over de viktigste sakene (3 - 5). Tar diskusjonen på neste møte

  Til debatten om perspektivet på sikkerhetsarbeidet:

  • OLF: Det handler om å ha et omforent bilde og en felles forståelsen av virkemidlene. Ref virkelighetsbildet omkring atferdsfokus i næringen. Hva skal vi oppnå og hvilke virkemidler skal vi sette i verk, er det viktigste. Vi er omtrent på samme nivå som tidligere på HMS-området. Skal vi ta et kvantesprang i riktig retning må noe gjøres annerledes.
  • SAFE: Vi ønsker å ta et møte med alle i Sikkerhetsforum som faglig grunnlag for det vi i vår organisasjon mener så sterkt. Ønsker å finne en dag for dette.
  • OLF: Det er vi absolutt interessert i.

  Konklusjon ved leder Sikkerhetsforum:

  Ta initiativ overfor SF - så kan de som vil delta.

  Andre saker v/leder Sikkerhetsforum:

  • Livbåtsaken: Den 1.10.06 skal alle livbåter være tilfredsstillende. Vi sender ikke noe omfattende brev om dette. Regner med at dette formidles der det skal.
  • NSOAF: Har besluttet å nedsette en nordvest europeisk arbeidsgruppe med tema brønner og problemer knyttet til brønner (ref RNNS). Læring på tvers i nordvest Europa.
  • PSA Safety Award: Ptil og ONS blitt enige om at vi under ONS topical HMS-lunsj skal dele ut en pris, PSA Safety Award til organisasjon, individ, prosjekt mv. Nominasjonsprosessen er beskrevet på vårt nettsted og dere er informert. Selskaper, organisasjoner og enkeltpersoner kan nominere. Motivasjon og læring på tvers av industrien og landegrensene er viktig. Ptil plukker ut noen kandidater blant de foreslåtte, som forelegges for Sikkerhetsforum for å få innspill/vurderinger. Statsråden skal dele ut prisen på HMS-lunsjen.
  • Sikkerhetsforums årskonferanse: Meget positivt av statsråden kommer.
  • NOPEF: Kjønnsfordelingen er meget skjev hva gjelder valg av innledere

  Kontaktperson i Sikkerhetsforum:
  Angela Ebbesen
  E-post: angela.ebbesen@ptil.no

   

   

   

 •