Gå til hovedinnhold

Referat fra møte i Regelverksforum 6. mai 2009

I møtet ble blant annet følgende tema belyst: Status regelverksprosjektet, avklaringer rundt årlige endringer, status for regelverksarbeid knyttet til arbeidstid/nattarbeid og en presentasjon av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).


Regelverksforum er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering. Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Kontaktperson for Regelverksforum i Petroleumstilsynet:
Annika Svanevik (faglig sekretær)