Gå til hovedinnhold

REACH: EUs nye kjemikalieregelverk

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) er EUs nye kjemikalieregelverk om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier. Det er Statens forurensingstilsyn (SFT) som har nasjonalt myndighetsansvar på REACH-området i Norge.


 Norsk REACH-forskrift trådte i kraft 30. mai 2008. REACH-reglene trådte i kraft i hele EØS-området 1. juni 2008. Forskriften gjelder også for petroleumsvirksomheten, både på norsk kontinentalsokkel og på landanleggene. Petroleumstilsynet fører tilsyn med relevante deler av REACH innen sitt myndighetsområde.

Det nye kjemikalieregelverket skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. Norge er med i REACH gjennom EØS-avtalen. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket, og får betydning for en stor del av næringslivet - fra større kjemikalieindustri til mindre virksomheter som framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier eller produkter.

Større ansvar
Regelverket pålegger industrien større ansvar for kjemikalier, deriblant sikkerhetstiltak og informasjon til alle ledd i forsyningskjeden.
Framstillere, produsenter og importører er typer virksomheter som får de mest omfattende pliktene i REACH.  Det er innført et nytt pliktsubjekt som kalles nedstrømsbruker. Nedstrømsbrukere er virksomheter som bruker kjemikalier. Dette gjelder ikke bare store kjemikaliebedrifter, men også verksteder og annen småindustri som bruker kjemikalier, eksempelvis lim og maling. Disse, og distributører, vil også få plikter etter REACH.

 Da REACH trådte i kraft, ble forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad for farlige kjemikalier opphevet og erstattet med tilsvarende bestemmelser i REACH. HMS-datablad skiftet navn til sikkerhetsdatablad.Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalier og anbefalte vernetiltak. Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering av et kjemikalie, og ved senere endringer av databladet.

Frist for preregistrering
Fra 1. juni til og med 1. desember 2008 foregår innmelding/preregistrering av kjemiske stoffer under REACH.  Virksomheter som framstiller, produserer og importerer rene kjemiske stoffer, stoffer i stoffblandinger eller stoffer i produkter (hvor det er meningen at stoffene frigis) må sørge for at stoffene blir preregistrert innen fristen. Det er av stor viktiget at norske framstillere og importører preregistrerer innen fristen. Først når stoffene er preregistrert, gjelder overgangsperiodene for de enkelte stoffene.

Du kan lese mer om REACH på SFTs hjemmeside (se lenkeboks). Her finner du informasjon om preregistrering, hvordan ulike virksomheter kan forberede seg på innføringen, og hvilke konsekvenser det nye regelverket får for virksomheter i Norge.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Linda Halvorsen
E-post: linda.halvorsen@ptil.no

Sigvart Zachariassen
E-post: Sigvart.Zachariassen@ptil.no