Gå til hovedinnhold

Rapport: Oppfølging av selskapenes aktiviteter for å redusere HC-lekkasjer

I lys av utviklingen i antall hydrokarbonlekkasjer de siste årene, har vi kartlagt hvilke aktiviteter som gjennomføres for å redusere hydrokarbonlekkasjer både på norsk sokkel og landanlegg. Rapporten er nå klar.


Hydrokarbonlekkasjer er en sentral bidragsyter til storulykkesrisiko i norsk petroleumsvirksomhet. Vi er opptatt av å bidra til en reduksjon av slike lekkasjer og å påse at petroleumsnæringen arbeider systematisk for å redusere risikoen som slike hendelser innebærer.

Kartleggingen ble gjennomført ved en serie møter med utvalgte selskaper i første kvartal 2018. Vi har i vedlagt rapport «Oppfølging av selskapenes aktiviteter for å redusere HC-lekkasjer» oppsummert innspillene fra de ulike selskapene.

I tillegg inneholder rapporten en presisering av krav til varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare -og ulykkessituasjoner.

Vi oppfordrer næringen til å bruke tiltakene beskrevet i rapporten i deres arbeid med å redusere hydrokarbonlekkasjer.