Gå til hovedinnhold

Rapport om verneombudet offshore

Rapporten "Verneombudet offshore" gir en gjennomgang av situasjonen for verneombud offshore, og forslag til endringer for hvordan arbeidssituasjonen for verneombudet offshore kan forbedres.


Rapporten er basert på erfaringer fra et arbeidsmøte med representanter fra ansatte, verneombud, hovedverneombud, koordinerende hovedverneombud, linjeledere og HMS-ledere fra ulike selskaper tidligere i år.

"Alle" typer selskaper fra to ulike innretninger var representert, dvs. norsk og utenlandsk operatørselskap, norske og utenlandske kontraktører og leverandører. I tillegg var det med representanter fra NOPEF, OFS, Petroleumstilsynet og Samarbeid for Sikkerhet.

SINTEF, NTNU og Rogalandsforskning står bak både arbeidsmøtet og rapporten, med støtte fra Norges Forskningsråd.

Del av HMS-forskningsprogrammet
På bakgrunn av Stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten (Stortingsmelding nr. 7, 2001-2002), tok Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) initiativ til å etablere et forskningsprogram som et ledd i arbeidet for forbedring av HMS i næringen.

Forskningsprogrammet HMS Petroleum ble igangsatt gjennom Norges Forskningsråd. Programmet dreier seg om fremtidige utfordringer og løsninger innenfor HMS i petroleumsindustrien.

Programmet har fire hovedmoduler i form av fire kompetanseprosjekter:

  • HMS kultur
  • Endring - organisasjon - teknologi
  • Beslutningsstøtteverktøy
  • Fysisk / kjemisk arbeidsmiljø og helse

Forskningen om helse, miljø og sikkerhet skal bl.a. utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger og bidra til at næringen i større grad, også ut fra økonomiske vurderinger, ser seg tjent med å investere i en stabil og sikker produksjon med et godt arbeidsmiljø, med robuste løsninger og kontinuerlig fokus på HMS-arbeid.

Rapporten som omhandler verneombudet offshore er en del av kompetanseprosjektet Endring - organisasjon - teknologi, som dreier seg om endringer i organisering og i teknologi, og hvilke konsekvenser slike endringer får for HMS i næringen.

Spørreskjemaundersøkelse ifm. risikonivåprosjektet
Under workshopen presenterte Petroleumstilsynet resultater fra undersøkelsen RNNS (Risikonivå på Norsk Sokkel) som var relevante for diskusjonen vedrørende verneombudsordningen offshore. Denne presentasjonen ble gjort etter at status for verneombudene var gjennomgått, men før diskusjon om hvilke tiltak som kan gjennomføres for å forbedre verneombudenes arbeidsforhold.

Resultatene fra RNNS viser at verneombudene anses å gjøre en god jobb, og at deres innspill tas seriøst. Det viser seg at verneombudene er mer negative til det psykososiale arbeidsmiljøet enn andre arbeidstakere, likeledes til utviklingsmuligheter, forholdet til ledelsen og opplevelse av anerkjennelse. Verneombudene er også mer misfornøyde med arbeidstempo og arbeidsmengde.

Dette viser at det er grunn til å se på tid og ressurser for verneombudene, og å gjennomføre målrettede tiltak overfor grupper som sliter med å få ordningen til å fungere godt.

Konklusjoner fra rapporten
Et hovedtrekk fra arbeidet er at det er stor avstand mellom ledelse og verneombud i forståelsen av situasjonen for verneombudene. Verneombudene har en tilværelse preget av lojalitetskonflikter i forhold til både ledelse og kolleger. De opplever knapphet på ressurser (tid, deltakelse i opplæring mm).

Det er gradsforskjeller mht disse utfordringene ut fra om verneombudet er knyttet til operatørselskap, kontraktører eller leverandører. Utfordringene blir tydeligere, jo lengre "ned" en er i selskapshierarkiet.

Rapporten konkluderer med at verneombudenes dilemma bør tas opp til en seriøs dialog mellom partene, f.eks. gjennom Samarbeid for Sikkerhet, men samtidig internt innenfor selskapene og innretningene. Det trenges også en bedre etterlevelse av regelverket. Andre funn er behov for forbedring av opplæring og videreutvikling av kompetanse for verneombud, og det er behov for medvirkning ved kontraktsinngåelse, ut fra kontraktenes store betydning for HMS.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sjefingeniør Paul Bang
E-post: ">Paul.Bang@ptil.no