Gå til hovedinnhold

Rapport om teknologistatus for ikke-metalliske materialer inkludert sammenføyning

Petroleumstilsynet har gjennomført en studie hos Sintef for å oppsummere teknologistatus og klargjøre begrepet robusthet i forhold til bruk av ikke-metalliske materialer og dets egenskaper.


Petroleumsindustrien ønsker å ta i bruk nye tekniske løsninger for å tilfredsstille behovene som skapes av blant annet aggressive kjemikalier, lengre levetid samt krav til lav vekt og høy ytelse. Kunnskapen om bruk av ikke-metalliske materialer og dets egenskaper er avgjørende for valg av riktige løsninger.

Petroleumstilsynet har på bakgrunn av dette gjennomført en studie hos Sintef i 2006 hvor målsettingen er å

  • oppsummere teknologistatus for ikke-metalliske materialer og deres sammenføyning, både i anvendelser offshore og i petroleumsanlegg på land
  • bidra til å klargjøre begrepet robusthet i forhold til bruk av ikke - metalliske materialer og deres sammenføyning, inkludert vurdering av aldringseffekter i materialer

Rapporten fra denne studien - "State of the art - ikke metalliske materialer inkludert sammenføyning" - gir en oppsummering av teknologistatus ved bruk av polymerer og plastbaserte komposittmaterialer i olje og gassindustrien.

I rapporten behandles utvalgte anvendelser med hensyn på status, sikkerhetskritiske aspekter, testmetoder og faktorer som påvirker pålitelighet og robusthet.

Det trekkes frem tre faktorer som begrenser bruken av kompositter i større lastbærende strukturelle konstruksjoner:

  • Mangel på tilgjengelige materialdata og på standarder og retningslinjer for design og dimensjonering
  • Begrenset kunnskap og fortrolighet med materialene i brukermiljøene og hos ingeniører som er vant med å arbeide med tradisjonelle materialer
  • Normalt høyere kostnader knyttet til materialer og produksjonsteknikker

Rapporten foreligger kun på norsk.

Rapporten "State of the art - Ikke-metalliske ... " bygger på rapporten "Robust materialvalg". Dette prosjektet og rapporten ble utført av Sintef fra 2002-2004 som et bidrag til å forstå begrepet "robusthet" som brukes i regelverket (Innretningsf. §9).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øystein Sævik, overingeniør
E-post: Oystein.Savik@ptil.no