Gå til hovedinnhold

Rapport om HMS-regulering i virksomhet med storulykkespotensial

Seros (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger) har utarbeidet en rapport som omhandler viktige forhold knyttet til myndighetenes regulering av helse, miljø og sikkerhet i virksomhet med storulykkespotensial, med


Utredningsrapporten er utarbeidet med faglig bistand fra Petroleumtilsynet. Ambisjonen er at den skal være klargjørende i forhold til den komplekse sammenhengen som HMS-reguleringen står i.

Rapporten vil inngå som en del av grunnlagsmaterialet i den neste Stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Formål
Rapporten har som hovedformål å bidra til en bedre forståelse for samfunnsmessige begrunnelser som kan ligge til grunn for regulering av HMS i virksomhet med storulykkespotensial, med særlig fokus på petroleumsvirksomheten. I tillegg skal rapporten fungere som veiledning for konsekvensvurderinger i forbindelse med utforming av regelverk innenfor HMS.

I rapporten er det foretatt en analytisk gjennomgang av viktige elementer som inngår i beslutningsunderlaget ved regelverksutforming innenfor HMS med særlig fokus på petroleumssektoren, og man har utviklet en modell for å systematisere disse. Den omhandler blant annet hvilke overordnede hensyn som kan inngå i en reguleringsbeslutning, og hvordan disse bør vektlegges. En annen sentral problemstilling er involvering av interessegrupper og avveining av deres synspunkter.

Ulike perspektiv på risiko vil ha konsekvenser for reguleringen av HMS. Hvilke risikoperspektiv som bør legges til grunn er derfor diskutert. Temaet petroleumsnæringen som foregangsnæring på HMS og temaet nullfilosofi er blitt behandlet i ulike meldinger og tas også opp i rapporten. Etiske aspekter gjennomgås i et omfattende drøftingskapittel. Andre temaer er blant annet anvendelse av føre-var-prinsippet og samfunnsmessige vurderinger knyttet til storulykkesrisiko.

Drøfting er gjort med utgangspunktet i Petroleumstilsynets (Ptil) myndighetsområde og området hvor Ptil er koordinerende myndighet. Der hvor Ptil er koordinerende myndighet, vil det kunne være andre hensyn som andre selvstendige myndigheter vil vektlegge ut fra sine respektive ansvarsområder.

Bakgrunn
Petroleumsvirksomheten er en helt vesentlig bidragsyter til å opprettholde og videreutvikle den norske velferdsstaten. Et høyt og velutviklet helse, miljø og sikkerhetsnivå (HMS) er en forutsetning for at denne næringen skal fungere.

Hvordan myndighetene regulerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheter, er et spørsmål som blir reist med jevne mellomrom av aktører både i og utenfor petroleumsvirksomheten, og som reguleringsmyndighetene har et løpende fokus på.

HMS-reguleringen av en sektor som petroleumssektoren er kompleks med flere målsettinger og mange enkeltelementer. Bak hvert enkeltelement ligger ulike begrunnelser. Et annet aspekt er at HMS kan betraktes som en dimensjon eller egenskap ved all aktivitet knyttet til virksomheten. Dette medfører stor kompleksitet blant annet med hensyn til kartlegging av nytte- og kostnadsvirkninger.

I tillegg vil det være mange ulike utfordringer knyttet til hvordan nytte- og kostnadseffekter skal vektlegges. En systematisk tilnærming til hvordan en skal fokusere både på de ulike elementer som bør inngå i slike vurderinger, og hvordan de bør vektlegges, er nødvendig.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Paul Bang, sjefingeniør
Epost: paul.bang@ptil.no