Gå til hovedinnhold

Rapport om beregning av gassutslipp

Petroleumstilsynet gjennomførte i 2006 et prosjekt rettet mot gassutslipp under vann og risiko knyttet til slike hendelser. Resultatene av arbeidet er nå videreført og drøftet i rapporten "Risiko knyttet til gassutslipp under vann - spredning over havet. "


Arbeidet fra 2006 ble konsentrert om selve utslippsscenariet; fra lekkasje/brudd på trykksatt rørledning på havbunnen, gassens strømning/spredning opp gjennom vannsøylen og etterfølgende spredning i luft over havflaten. En faglig god innsikt i dette scenariet er avgjørende for forståelsen av risikobildet og muligheten til å påvirke risikoen knyttet til gassutslipp under vann.

Med utgangspunkt i en nærmere definert oppgave, ”testcase”, gjennomførte fire selskaper; DNV, Scandpower, Safetec og Lilleaker beregninger av et antall ulike utslippsscenarier med sine modeller, - uavhengig av hverandre Ved å sammenholde resultatene ville man få et bilde av i hvilken grad industrien behersker dette fagområdet. Dette ville også være et godt utgangspunkt for en forbedringsprosess om det ble vurdert nødvendig.

Prosjektet ble avsluttet med et seminar 15.november 2006, hvor resultatene presentert og drøftet. Konklusjonen etter seminaret var at avvikene innbyrdes var større enn ønskelig, og at det er et betydelig potensial til forbedringer. Resultatene fra dette prosjektet er beskrevet i rapporten: Risiko knyttet til gassutslipp under vann - 2006 (se lenkeboks)

En videreføring av arbeidet med dette for øye ble satt i gang etter diskusjoner mellom de interesserte parter våren 2007. Resultatene av denne videreføringen presenteres og drøftes i denne rapporten. Arbeidet har i hovedsak konsentrert seg om gasspredningen over havoverflaten, men Ptil har i tillegg fått utarbeidet en rapport av Fanneløp og Bettilini. Denne tar utgangspunkt i de eksisterende modellene for undervannsutslipp med vurdering på gyldigheten med store utslippsrater.

Det er fortsatt betydelige forskjeller i resultatene av beregningene fra de deltakende selskapene. Det anbefales at industrien arbeider videre for å redusere usikkerhetene knyttet til spredningsberegningene ved en videreføring av det arbeidet som er gjennomført hittil. Det er i denne rapporten pekt på en rekke spesifikke faktorer som antas å være kilde til de sprikende resultatene. 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Sjefingeniør
Odd Tjelta
Telefon: 51 87 64 11
odd.tjelta@ptil.no