Gå til hovedinnhold

Rapport: Kartlegging av aktørene på norsk sokkel

Høsten 2007 foretok Petroleumstilsynet med bistand fra SINTEF en kartlegging av aktørbildet på norsk sokkel for de nærmeste 5 årene. Kartleggingen har resultert i en rapport som ble presentert på et seminar for nye aktører på norsk sokkel om den norske HMS-modellen.


Hensikten med kartleggingen har vært å få et underlag som kan benyttes ved planlegging av Petroleumstilsynets virksomhet. Som ledd i arbeidet intervjuet SINTEF representanter for 13 selskaper. SINTEF fikk møte representanter på høyt nivå i selskapene, som alle bidro med informasjon på en åpen og positiv måte. Intervjuene ble konstruktive dialoger om både fakta og meninger.

Kartleggingen har blant annet resultert i denne rapporten, som inneholder resultatet fra intervjuene sammen med
resultater fra innhenting av opplysninger i offentlig tilgjengelig materiale.

Denne kartleggingen har gitt en oversikt over endringene i aktørbildet på den norske kontinentalsokkelen. Rapporten dokumenterer at det er en rekke faktorer og mekanismer som påvirker utviklingen på sokkelen. Dagens aktørbilde er derfor ikke stabilt, og en kan forvente endringer i antall aktører og størrelsen på dem i løpet av de fem neste årene.

Aktørbildet vil sannsynligvis bli stadig mer mangfoldig med enda mer varierende målsettinger, selskapsstørrelse, ressurser, kompetanse og finansiell styrke. Intervjuene tilsier likevel at det ikke er behov for et eget regelverk for små selskaper eller utenlandske selskaper. I all hovedsak sier de som er intervjuet at regelverket er tilfredsstillende.

Noen selskaper har i intervjuene påpekt at de har spesiell kompetanse i forhold til andre selskaper. De sikter seg inn på utfordrende felt. Noen små selskaper har en spesialitet som de utvikler. Men generelt legger de fleste små selskaper liten eller ingen vekt på FoU og standardisering. Store selskaper legger mer vekt på dette.

,
E-post: |