Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med løfteinnretninger på Valhall

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 20.-23.11.2006 tilsyn med bruk av løfteinnretninger og teknisk tilstand på offshorekraner på BP Norge AS (BP) sine innrettninger på Valhallfeltet. Vi identifiserte to avvik fra regelverkskrav under tilsynet, men det er vår oppfatning at BP de siste år har hatt en betydelig heving av sikkerhetsnivået når det gjelder teknisk tilstand på og bruk av løfteinnretninger på Valhallfeltet.


Tilsynet ble gjennomført ved verifikasjon av teknisk tilstand på offshorekraner, verifikasjon av dokumentasjon, observasjon av løfteaktiviteter og samtaler med personell på innretningene.

Valhall (kilde: ABBs nettsted)

Valhall (kilde: ABBs nettsted)

Oppsummeringsmøte etter tilsynet ble holdt i BPs lokaler på Forus. I tillegg til at personell fra BPs landorganisasjon var til stede, deltok personell fra offshoreorganisasjonen på Valhall gjennom TV-møte.

Bakgrunn for tilsynet

De fleste innretningene på Valhall komplekset er over 20 år gamle. I tillegg til aldring er innretningene utsatt for innsynking, noe som har ført til at det er satt driftsbegrensninger for flere av innretningene. BP er i ferd med å planlegge nye innretninger for å fase ut de eldre om noen år. Tilsynet ble gjennomført for å verifisere den tekniske tilstanden og de operasjonelle forutsetningene for sikker bruk av de eldre offshorekranene i forlenget levetid i perioden fram til disponering.

For å imøtekomme de tidligere påviste utfordringene BP har hatt innen området løfteutstyr og løfteoperasjoner, har selskapet over en periode styrket både den teknisk og operasjonelle kompetansen. Videre har selskapet revidert og skjerpet kravene til opplæring av personell og ledelsesinvolvering. Det var også for å verifisere implementeringen av brukerkrav og krav til organisering og ledelsesoppfølging at tilsynet ble ført.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at BP etterlever krav gitt i forskrifter, standarder og interne styringsdokumenter slik at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat fra tilsynet

Det er vår oppfatning at BP de siste år har hatt en betydelig heving av sikkerhetsnivået når det gjelder teknisk tilstand på og bruk av løfteinnretninger på Valhallfeltet.

Ved etablering av egen kompetanse i en selskapsintern sakkyndig virksomhet for løfteinnretninger, utarbeidelse og implementering av HMS-håndbok med prosedyrer for og krav til gjennomføring av løfteoperasjoner, opplæring av personell og ledelsesoppfølging, har BP etablert en god organisering og et godt styringsverktøy for å kunne bruke løfteinnretninger og gjennomføre løfteoperasjoner på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Under tilsynet identifiserte vi to avvik fra regelverkskrav:

  • Mangelfulle bruksanvisninger for Aker offshorekraner.

  • Ankomstvei til kranen på IP er bygget av stillasmateriell.

  •  

I tillegg fant vi enkelte mangler og forbedringspotensial ved krandokumentasjon, teknisk tilstand på løfteinnretninger, opplæring av personell og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss