Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med hotellinnretningen Service Jack 1

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med Service Jack 1 som etter planen skal brukes som hotellinnretning på Ekofiskfeltet fra høsten 2010. Tilsynet avdekket en rekke avvik og forbedringspunkt.


Service Jack 1 bygges ved verftet Drydock World i Batam Indonesia. Service Jack 1 skal våren 2010 til Norge hvor nye dekkskraner, en kontormodul og en større boligmodul (ALQ), skal løftes om bord på innretningen.

Den sammenstilte innretningen skal etter foreliggende planer tas i bruk som en oppjekkbar hotellinnretning (Jacktel) på Ekofiskfeltet høsten 2010.

Prosjektet benevnes som JackTel-prosjektet.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 20.8-27.8.2009, etter avtale med O S M Offshore AS (OSM) som fremtidig SUT søker, veiledning og tidligfaseoppfølging innen fagområdene teknisk sikkerhet, kran- og løfteoperasjoner, arbeidsmiljø og vedlikeholdsstyring knyttet til prosjektering og bygging av den oppjekkbare innretningen Service Jack 1.

Service Jack 1 bygges ved verftet Drydock World i Batam i Indonesia. Service Jack 1 skal våren 2010 til Norge hvor nye dekkskraner, en kontormodul og en større boligmodul (ALQ), skal løftes om bord på innretningen. Den sammenstilte innretningen skal etter foreliggende planer tas i bruk som en oppjekkbar hotellinnretning (Jacktel) på Ekofiskfeltet høsten 2010. Prosjektet benevnes som JackTel-prosjektet.

Tilsynet rettet seg i hovedsak mot styringsmessige og tekniske forhold relatert til Jacktel-innretningen samt prosjektering og arrangement av dekkskraner og ny boligmodul (ALQ).

Aktivitetene ble gjennomført i form av intervjuer og dokumentgjennomgang ved prosjektkontoret til Master Marine på Lysaker i Oslo, samt ved Drydock World/Master Marines prosjektkontor i Singapore og ved verftet Drydock World i Batam Indonesia. Et senere avklaringsmøte ble holdt i Petroleumstilsynets lokaler den 22.9.2009 knyttet til enkelte layoutmessige forhold.

Aktiviteten vil inngå som en del av saksbehandlingen av den fremtidige søknaden om samsvarsuttalelse (SUT).

Bakgrunn
Denne oppfølgingsaktiviteten anses av Ptil som et ledd i en fremtidig behandling av søknad om SUT. OSM vil etter foreliggende planer søke Ptil om SUT for innretningen våren 2010, i forbindelse med planlagt operasjon for ConocoPhillips (COPSAS) på norsk kontinentalsokkel. SUT vil inngå som en del av dokumentasjonsgrunnlaget i COPSAS sin fremtidige søknad om samtykke til bruk av innretningen som hotellinnretning på Ekofiskfeltet.

Mål
Målsettingen med oppgaven har i første omgang vært å bidra til å øke regelverksforståelsen i prosjektet gjennom å yte veiledning og orientere om noen av de utfordringene som Ptil har erfart ved saksbehandling av tidligere søknader om SUT for andre nybyggingsprosjekter. Vi har sett nytteverdien av å yte slik veiledning særlig mot nye aktører som bygger nye innretninger ved verft som har liten eller ingen erfaring med norsk regelverk.

Utover veiledningsdelen har denne aktiviteten hatt som målsetning å vurdere etablerte styringssystemer som Master Marine og OSM har benyttet for å sikre at tekniske forhold på innretningen, innen utvalgte fagområder, blir ivaretatt i henhold til gjeldende krav i regelverket. Aktiviteten har omfattet forhold knyttet til både prosjektering, fabrikasjon og ferdigstillelse av innretningen.

Resultat
Gjennomgang av Master Marines og Drydocks Worlds styringssystemer avdekket at svært mange prosjekt dokumenter kun var utgitt med dokumentstatus AO (issued for review eller IDC). Ferdigstillelsesgraden på styrende dokumenter samsvarte i liten grad med prosjektets ferdigstillelsesgrad (fremdrift).

Aktiviteten avdekket at planlagte revisjoner ikke var blitt gjennomført i henhold til prosjektets planer. Av i alt 14 planlagte aktiviteter var minst 6 aktiviteter ikke gjennomført.
Det ble videre avdekket uklarheter vedrørende status og bruken av ulike prosedyrer i prosjektet.

For styring av arbeidsmiljøaktiviteter ble det avdekket mangel på utarbeidelse av et arbeidsmiljøprogram som anbefalt i veiledning til regelverket. I hovedsak har prosjektet igangsatt arbeidsmiljøanalyser i henhold til regelverkets anbefalinger, men flere av analysene krevde videre oppfølging, da en rekke forhold ikke var avklart på analysetidspunktet. Det kunne ikke vises til gjennomført organisasjons- og bemanningsstudie for å spesifisere bemanningsnivå og aktivitetsomfang i ulike områder på innretningen. Slik informasjon er nødvendig for å gjennomføre andre arbeidsmiljøstudier, eksempelvis støyprediksjon av 12 timers støyeksponering for enkeltgrupper av personell og kjemiske risikovurderingsstudie for ulike personellgrupper.

Materialhåndtering
For materialhåndtering var det utarbeidet ”Material Handling Report” som vil utgjøre et godt grunnlag for å oppnå god materialhåndtering ombord på JackTel og dokumentet møter i stor grad intensjonene i regelverket. Dette gjelder spesielt tilrettelegging av lastedekk og lagringsdekk for bruk med offshorekranen. Imidlertid ble det under tilsynet avdekket at det var bygd inn en del hindringer og at det var lav takhøyde i enkelte transportveier. Det ble i tillegg avdekket forbedringspunkter som hovedsakelig gjaldt utforming av lasteområder, løfting gjennom luker og utforming av luker. Imidlertid var dette forhold som ennå var i designfasen, ble vurdert og følgelig ikke var ferdigstilt.

Innen vedlikeholdsstyring ble det registrert at endelig beslutning vedrørende valg av fremtidig vedlikeholdsstyringssystem ikke var tatt. Dette vil kunne få som konsekvens at vedlikeholdsstyringssystemet ikke vil være ferdig utviklet og operativt ved oppstart på norsk kontinentalsokkel.

Sikkerhetssystemer
For sikkerhetssystemene generelt pågikk utarbeidelse av strategi for brann- og eksplosjonsbeskyttelse samt filosofidokumenter for de enkelte systemene, delvis samtidig med at detaljprosjekteringen av systemene. Det fremgikk av reviderte dokumenter at regelverkskravene i hovedsak ivaretas, men at det innen enkelte områder var mindre avvik eller forbedringspunkter i forhold til kravene i regelverket. I denne forbindelse ble det registrert at selv om selskapet generelt legger til grunn anvendelse av rammeforskriften § 3 og maritimt regelverk var Norsok S-001 i noen tilfeller benyttet uten at det kunne dokumenteres at kravene i Sjøfartsdirektoratets brannforskrift var ivaretatt.

Vi registrerte ellers at rekrutteringen av driftspersonell som skal arbeide på innretningen er kommet sent i gang. Ved tidspunkt for vår aktivitet var kun 3 personer av totalt 66 personer rekruttert. Dette kan medføre utfordringer med hensyn til å sikre personellet den nødvendige familiarisering og opplæring, og sikre at nødvendig driftserfaring tas hensyn til i bygge- og ferdigstillelsesfasen.

Det ble etterlyst klarere retningslinjer for å ivareta arbeidstakermedvirkning i prosjektet.

Observasjoner
Det gjøres oppmerksom på at denne rapporten ikke gir et balansert helhetsinntrykk av innretningens tilstand og prosjektets arbeid. I vår rapport er hensikten kun å tilbakemelde om forhold som krever prosjektets videre oppmerksomhet.

Styringssystemer

Arbeidsmiljø

Logistikk

 

Bruk av kran ikke er et egnet utstyr for å åpne hengslede luker da disse lett kan bli revet løs fra sine fester. I tillegg skal sjakter tilrettelegges for løfting og utformes uten hindringer som kan forårsake at lasten huker seg fast eller forårsaker at lasten tipper og faller ned i sjakten.

Vedlikehold

Sikkerhetssystemer

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064