Gå til hovedinnhold

Rapport etter storulykketilsyn ved Kårstøanlegget

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 19.-21.9.2006 tilsyn med Kårstøanlegget. Tilsynet ga klare indikasjoner på at HMS-arbeidet prioriteres på Kårstø.


Kårstø (kilde: Statoil)

Gassco er operatør og Statoil er "Technical Service Provider" på Kårstø (bildet).

Tilsynet startet med et oppstartsmøte hvor Statoil presenterte organisasjonen og arbeidet med risikokartlegging. Tilsynet ble gjennomført ved intervjuer av personell i Statoils organisasjon og en observasjonsrunde i de eldste delene av anlegget.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med grunnlag i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Her inngår storulykkeforskriften.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet var norske myndigheters forpliktelse om et årlig tilsyn i forhold til storulykkeforskriften.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk innenfor forhold som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer var risikoreduksjon og beredskap. Andre temaer som ble dekket i løpet av tilsynet var vedlikehold, systematisk overvåking og gjennomgang, og opplæring og vedlikehold av kompetanse.

Resultat fra tilsynet

Intervjuene ga klare indikasjoner på at HMS-arbeidet prioriteres på Kårstø. Følgende ble notert som positive observasjoner:

  • Det er tydelig bevissthet og engasjement blant ledelsen.
  • Det arbeides med kompetanseheving. Et eksempel er tilbud til egne operatører om teknisk utdannelse, og det vil bli innført krav om bestått 4 dagers HMS kurs for kontraktører som skal arbeide mer enn 14 dager i anlegget.
  • Arbeid med vedlikehold og inspeksjon var preget av systematikk og entusiasme.
  • Beredskapsmannskapene er motiverte og trener jevnlig.

Følgende områder for forbedring ble identifisert:

  • Definisjon av akseptabelt aktivitetsnivå utover vanlig drift.
  • Systematisk bruk av verifikasjon for å bekrefte etterlevelse av interne krav og regelverk.
  • Lukking av forbedringstiltak i Synergi.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss