Gå til hovedinnhold

Rapport - arbeidsbetinget sykdom

Denne rapporten er en oppsummering av det gjennomførte tilsynet på arbeidsbetinget sykdom (ABS) hvor vi også forsøker å videreføre noe av den erfaringen vi finner på dette området ute i næringen. Vi ønsker med dette å henvende oss til alt personell i næringen som vil ha en rolle i arbeidet med ABS, noe som vil inkludere helsepersonell offshore og i støtteapparatet, vernepersonell, linjeledere og ledelsen i selskapene. 03.01.2002


Hele rapporten i PDF Hele rapporten i HTML

Oppsummering

Selskapenes revisjonsrapporter viser følgende gjennomgående hovedtrekk:

  • Entreprenørenes håndtering av ABS har store svakheter i forhold til regelverkskravene. OD mener det her er behov for et løft både i det enkelte selskap og i bransjen som helhet.
  • Operatørselskapene ivaretok i liten grad sin påseplikt mht oppfølging av entreprenørene. OD ser et behov for å styrke ivaretakelse av påseplikten gjennom tettere oppfølging av entreprenørene. Operatører og redere har et klart ansvar for å stille krav til entreprenøren om en helhetlig håndtering av ABS allerede ved kontraktsinngåelse.
  • Flere bedrifter har ikke etablert konkrete mål for arbeidet med ABS. Eksisterende mål er i hovedsak begrenset til tallfesting av forekomst av ABS. OD ser behov for å etablere bedre mål for oppfølging av ABS. OD ser det som viktig at selskapenes "nullvisjon" omsettes i aktivitetsmål for å styrke omfang og kvalitet på oppfølgingen, og legge til rette for kontinuerlig forbedring.
  • Linjeledelsen er ansvarlig for oppfølging av ABS, mens bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for registrering og melding av sykdom/plager. Ansvarsforholdene var mest uklare hos redere og entreprenører. OD ser behov for å avklare ansvarsforhold mellom helsetjeneste og linjeledelse for å sikre systematisk og helhetlig oppfølging av ABS.
  • Få selskaper ivaretar kravene til bruk av målrettede helseundersøkelser for å overvåke risiko og sikre aktiv forebygging. OD vurderte verken systemer eller praksis som tilfredstillende i de fleste bedriftene. OD ser behov for en bedre avklaring på dette området og vil følge dette opp i den videre aktiviteten.
  • Flere av bedriftene avdekket store svakheter mht etablering av internt registreringssystem. Dermed melder de heller ikke ABS til OD i henhold til kravene. Også bruk av data internt er svak i flere av bedriftene. OD forventer en forbedring på dette området slik at regelverkskrav ivaretas. Tilbakemeldinger fra flere av selskapene tyder på at kriteriene for melding bør gjennomgås og vurderes endret. Dette vil OD følge opp i det videre arbeidet.
  • Arbeidsplassvurderinger blir bare unntakskvis foretatt ved forekomst av ABS. OD ser dette som mangelfullt og ikke i samsvar med regelverket. Selskapene må etablere systemer som sikrer hensiktsmessig arbeidsplassvurdering i alle tilfeller det er relevant for å identifisere årsaksforhold og sikre forebygging.
  • Selskapene har i liten grad dokumentert at de har systemer eller praksis for oppfølging av arbeidstakere med ABS på arbeidsplassen. OD ser et klart behov for at innsatsen mot individuell oppfølging og tilrettelegging styrkes, ikke minst for å redusere risiko for langtidssykefravær og utstøting fra sokkelarbeidet pga helseproblemer. Bedriftene har selv identifisert behov for forbedringstiltak. OD forventer at selskapene følger opp og iverksetter disse. OD vil følge opp tilsynet med nye tilsynsaktiviteter og seminar vedrørende temaet.