Gå til hovedinnhold

Ptils informasjonspolitikk: Åpenhet er en dyd

For Ptil er åpenhet både et middel og et mål. Industriens mulighet til å lære av andre er det ingenting å si på.


Nettstedet www.ptil.no har utviklet seg til en sentral og mye brukt kilde til informasjon. Først og fremst er innholdet rettet mot norsk og internasjonal petroleumsnæring, men informasjonen er også myntet på en rekke lesere og brukere med generell interesse for bransjen.

Ptils viktigste mål med hjemmesiden og øvrig informasjonsvirksomhet er å bidra til erfaringsoverføring og  kunnskapsbygging om sikkerhetsspørsmål i olje- og gassindustrien.

På nettstedet publiseres aktivt alle samtykker og SUTer som utstedes, og samtlige tilsyns- og granskingsrapporter der Ptil er avsender. Denne delen av nettstedet kalles med et samlebegrep tilsyn på nett.

Dette er en bærebjelke i Ptils kommunikasjon med omverdenen. I tillegg til sakene under knaggen tilsyn på nett skrives og publiseres det løpende artikler om tversgående, faglige problemstillinger.

Informasjonen som aktivt gjøres tilgjengelig på Internett, omfatter også presentasjoner og foredrag fra Ptils fagseminarer,  der blant andre oljeselskaper, leverandørindustrien, forskningsmiljøer og myndigheter i inn- og utland er bidragsytere.

Arkivinteresse

Nesten alle dokumenter som går ut og inn av Ptils elektroniske hovedarkiv, er tilgjengelige for offentligheten – og interessen er stor. I 2009 ble det søkt innsyn i 2604 dokumenter fra arkivet. 2528 av begjæringene ble innvilget, 76 avslått.

Antall innsynsbegjæringer er sterkt stigende og har økt med cirka 1200 fra 2008. Noe av forklaringen antas å ligge i den utvidete offentlighetsloven, i tillegg til det faktum at Ptils åpenhet, ansvarsområde og stofftilfang blir stadig bedre kjent.

Sentrale myndigheters bevisstgjøring av prinsippet meroffentlighet og Stortingets ambisjon om enda åpnere statsforvaltning kan også ha medvirket til den økte pågangen.

Åpenhetsprinsippet er for øvrig et bærende element i den nye, statlige kommunikasjonspolitikken fra 2009. Samtidig er det klart at mange forespørsler til Ptils arkiv de siste to-tre årene har sammenheng med rettsbehandlinger av pionerdykkersakene. Henstillingen om å få ut dokumenter fra denne perioden har hatt et oppsiktsvekkende omfang.

Total vekt på utleverte dykkerdokumenter ligger på godt over et halvt tonn, og ved én anledning ble det rekvirert egen lastebil til å frakte dokumenter fra Stavanger til Oslo.

Spørsmål og svar

Også Ptils muntlige informasjon til mediene er tuftet på ønsket om å dele kunnskap og bidra til allmenn forståelse av petroleumsvirksomheten. Informasjonspolitikken fastslår
at informasjon til næringen, mediene og øvrig offentlighet skal preges av åpenhet, tilgjengelighet og etterrettelighet – med bakgrunn i den spesielle posisjonen olje- og  gassindustrien har i det norske samfunnet.

Ambisjonen gjenspeiler også Ptils praksis: Med få unntak besvares alle mediespørsmål til tilsynet. Et gode I Ptil er det en grunnholdning at informasjon og informasjonsdeling  er et gode som bidrar til økt sikkerhet, forståelse for næringens utfordringer og kunnskap om de faglige vurderingene som ligger til grunn for petroleumsaktiviteten i Norge.

I sum: Åpenheten kommer selskapene til gode, den kommer arbeidstakerne til gode og den kommer samfunnet til gode. I aller videste forstand.
 

av Inger Anda