Gå til hovedinnhold

Ptils gransking av Visund-hendelsen ferdigstilt

Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket gasslekkasjen på Visund 19. januar 2006 der en metallplate i fakkeldunken kollapset og forårsaket et stort hull i fakkelrøret. Hendelsen hadde et storulykkespotensial, og er den største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel i nyere tid. Vår gransking har avdekket syv avvik fra regelverket. Designfeil og manglende trykksikring av fakkeldunken var direkte utløsende årsak til at hendelsen oppstod.


Visund-lekkasjen oppstod rett etter at fakling hadde startet som forventet etter en driftsforstyrrelse. Det ble konstatert at fakkelen brant med stor flamme da metallplaten i væskeutskilleren ("fakkeldunken") kollapset og forårsaket et hull i fakkelrøret på rundt en halv meter i diameter.

Hendelsen utviklet seg over en kort periode på to minutter. I de neste ca. 50 minuttene medførte trykkavlastningen at gasslekkasjen fortsatte gjennom hullet i fakkelrøret.

Det var 91 personer om bord på innretningen, som Statoil er operatør for. Mannskapet som ikke hadde beredskapsoppgaver mønstret til livbåter og evakuering av 17 personer med helikopter til Gullfaks A ble gjennomført. Ingen personer kom fysisk til skade.

Gasslekkasjerate: 900 kg/s
Hendelsen er den største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel i nyere tid: Statoil har estimert lekkasjeraten da hendelsen oppstod til over 900 kg/s.

Gasslekkasjerate: 900 kg/s
Hendelsen er den største gasslekkasjen i prosessområder på norsk sokkel i nyere tid: Statoil har estimert lekkasjeraten da hendelsen oppstod til over 900 kg/s.

Til sammenlikning klassifiseres hydrokarbonlekkasjer med rate større enn 10 kg/s til å være i den alvorligste kategorien som brukes på norsk sokkel. Total mengde gass som har blåst ut gjennom hullet er beregnet til ca 26 tonn.

Ved små endringer i hendelsesforløpet kunne lekkasjen ha medført konsekvenser med mulig tap av menneskeliv og av innretning.

Sannsynligheten for antennelse av lekkasjen er ukjent, men lekkasjen oppstod i umiddelbar nærhet av flammetårnet der fakkelen brant i tilnærmet hele hendelsesforløpet. Det ble også observert at strømførende kabler ble ødelagt som et resultat av hendelsen.

Sikkerhetsfunksjoner fungerte
Hendelsen medførte ingen personskader eller skader på ytre miljø. De faktiske konsekvenser er knyttet til store skader på prosessutstyr, og de største tap er relatert til utsatt produksjon på Visund-feltet. I tillegg er det også økonomiske tap forbundet med utsatt boreoppstart og reparasjonskostnader på prosessystemet.

Granskingen viser at alle involverte automatiske sikkerhetsfunksjoner etter at hendelsen inntraff har fungert etter hensikten. Dette omfatter både prosess- og nødavstengingssystemer samt overrislingsanlegg i berørte områder.

Også de beredskapsmessige forhold med mønstring av beredskapspersonell, mønstring i livbåtene samt evakuering ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Syv avvik avdekket
Petroleumstilsynets gransking har avdekket syv avvik fra regelverkskrav. To av avvikene var direkte utløsende årsak til at hendelsen inntraff. Disse er knyttet til designfeil i forbindelse med utforming og dimensjonering av utløpsarrangement fra fakkeldunken, og manglende trykksikring av denne.

De øvrige fem avvikene er bakenforliggende årsaker og har bidratt til at designfeil ikke ble avdekket før det var for sent. Både Norsk Hydro som var utbygningsoperatør og driftsoperatør de første årene og Statoil som overtok driften fra 1. januar 2003 har vært involvert i forbindelse med avvikene.

Etter hendelsen har Statoil satt i gang en rekke tiltak for å avdekke årsaksforhold og iverksette tiltak for normalisering på Visund. Vi anser Statoils oppfølging som så omfattende at vi per i dag ikke ser grunn til å varsle om pålegg eller ta i bruk andre formelle virkemidler.

Petroleumstilsynet vil fortsatt følge opp hendelsen, og har blant annet bedt Statoil redegjøre for hvordan avvikene fra regelverket vil bli håndtert.

I tillegg til vår egen gransking har DNV på vegne av Ptil utført tekniske undersøkelser. DNV-rapporten kan lastes ned sammen med vår granskingsrapport og MTO-diagram. Ptil har også sendt flere likelydende brev til industrien der vi har informert om foreløpige funn under granskingen.

~LT~P>Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 970 54 064