Gå til hovedinnhold

Ptil inviterer til seminar om brønnsikkerhet

Hva har åtte utvalgte, alvorlige brønnhendelser på norsk sokkel de siste årene til felles? Hvordan har Statoil håndtert lærdommen fra nesten-katastrofen på Snorre i november 2004? Og er aktørene i industrien villige til å dele erfaringer og ny kunnskap om brønnsikkerhet? Det er blant temaene når Ptil arrangerer seminar om brønn og brønnintegritet 4. mai.


  • Program
  • Oppdatert 21. april:
    Seminaret - og tilhørende venteliste - er fulltegnet

- En gjennomgang av alvorlige brønnhendelser og annet erfaringsmateriell siden 2003 viser at industrien trenger et kunnskapsløft og økt innsats for å ivareta brønnintegriteten i alle faser, sier fagleder innen boring og brønnteknologi i Petroleumstilsynet, Stein-A. Tonning.

Ptil har i lengre tid arbeidet med å utvikle forståelsen av de bakenforliggende årsakene til at brønnhendelser inntreffer. Seminaret om brønnsikkerhet, som avholdes i Ptils lokaler på Ullandhaug i Stavanger, inngår som en del av dette arbeidet.

Målet er å samle bore- og brønnpersonell i Ptil og i industrien for å lære og utveksle erfaringer.

Stein-A Tonning, fagleder boring og brønnteknologi

- Brønnene kan gjerne ses på som
virksomhetens hovedpulsåre, sier
fagleder Stein-A Tonning.

"Petroleumsvirksomhetens pulsåre"
Antall brønnhendelser på faste- og flyttbare innretninger på norsk sokkel har variert sterkt de siste årene, i sum dreier det seg om et tosifret antall hendelser per år. (Lenke: " target=_blank>Rapport Utvikling i risikonivå - 2004 - storulykkesindikatorer)

Mens det ofte er stor oppmerksomhet om enkeltsaker som vedrører personsikkerhet, understreker Tonning hvor viktig det er å ha full oppmerksomhet om farepotensialet som ligger "skjult" under havbunnen.

- Brønnene kan gjerne ses på som virksomhetens hovedpulsåre. Svikt i brønnbarrierene som skal hindre en brønnhendelse i å eskalere, kan føre til de mest alvorlige situasjoner vi kan ha i petroleumsvirksomheten. Det er Snorre-hendelsen et eksempel på, sier Tonning.

Svikt i barrierer bekymrer
Robuste brønnløsninger og høy faglig kompetanse er hovedforutsetninger for at det ikke lages uopprettelige skader i undergrunnen, og at kommunikasjonen mellom reservoar og innretning gir gode undersøkelses- og utvinningsbetingelser hvor beskyttelse av personell og miljø ivaretas.

- God brønnintegritet forutsetter robuste brønnbarrierer. I de senere år har Petroleumstilsynet imidlertid registrert flere hendelser med svikt i brønnbarrierer, og mange brønner har av samme årsak stått uvirksomme. Årsakene har blant annet vært mangler knyttet til konstruksjon, uklar teknisk tilstand, endrede bruksbetingelser og utilstrekkelig kompetanse hos involvert personell. Gassutblåsningen på Snorre A har med all tydelighet vist at utilstrekkelig styring og mangelfull risikoforståelse kan få svært dramatiske konsekvenser, sier Tonning.

- En utvikling mot mer krevende bore- og brønnløsninger og fortsatt mangelfull åpenhet ved rapportering av brønnhendelser underbygger behovet for en holdningsendring i industrien, understreker Tonning.

Ptil oppfordrer til åpenhet, erfaringsoverføring og standardisering på dette området, noe som vil bli tydelig adressert under seminaret.

Spennende program - helt gratis
Seminaret i Ptil er gratis, men antall deltakere er begrenset til 150 personer.

En sentral del av seminaret vil omhandle resultater fra gransking, tilsyn og undersøkelser Ptil har gjennomført av utvalgte brønnhendelser med svikt i brønnbarrierer på norsk sokkel i perioden 2003 - 2005.

Med bakgrunn i dette materialet vil professor Bernt Aadnøy fra institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS) presentere lærepunkter for brønndesign og angi hvordan denne kunnskapen kan anvendes av industrien.

Flere representanter fra ulike deler av industrien - både operatører og brønnserviceselskap - vil dele sine erfaringer fra operativ virksomhet. Blant annet vil en representant for Statoil fortelle om selskapets erfaringer og tiltak etter Snorre A-hendelsen - med særlig fokus på brønnbarrierer.

Det internasjonale perspektivet vil også bli ivaretatt ved at britiske HMS-myndigheter er representert med et innlegg om hvordan man arbeider med disse problemstillingene i UK.

Flesteparten av innleggene vil være på norsk, men noen vil bli holdt på engelsk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret, rådgiver
E-post: ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 51 87 67 59