Gå til hovedinnhold

Ptil informerer selskapene om økt satsing på kjemisk arbeidsmiljø

I et likelydende brev til operatører og entreprenører i petroleumsvirksomheten informerer Ptil om behovet for å øke innsatsen for et bedre kjemisk arbeidsmiljø. Ptils pilotprosjekt "Kjemisk arbeidsmiljø offshore" avdekket blant annet mangler ved selskapenes håndtering av kjemisk arbeidsmiljø i forhold til krav i regelverket, og bidro også til å avdekke kunnskapshull på området.


Ptil er kjent med at det i enkelte selskap og bransjeorganisasjoner er satt i gang aktiviteter med sikte på bedre kjemisk arbeidsmiljø, både når det gjelder forbedring av egen praksis for oppfølging av krav og innsats på FoU-siden.

Oljeindustriens Landsforbund (OLF) har på vegne av industriens arbeidsgiver-organisasjoner forpliktet seg overfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet å koordinere og drive et forbedringsprosjekt  innen kjemisk arbeidsmiljø. Formålet med prosjektet er å forebygge helseskade som følge av kjemikalieeksponering ved å ta tak i de funnene fra Ptils pilotprosjekt som det er naturlig og hensiktsmessig at det samarbeides om på bransjeplan.

I brevet gir vi uttrykk for at OLFs prosjekt etter vår vurdering bare kan lykkes med å nå sine målsetninger dersom det er et løpende samarbeid mellom prosjektet og selskapene og at de enkelte selskapene er aktive. Vi oppfordrer derfor selskapene til å støtte opp om bransjens arbeid og bidra til at resultatene av innsatsen blir best mulig for det videre arbeid i den enkelte virksomhet. Vi vil i tiden framover holde oss orientert om fremdrift og resultater som prosjektet leverer.

Vi informerer i brevet også selskapene om at vi vil prioritere å følge opp selskapenes styring av kjemisk arbeidsmiljø med hensyn til aspekter som:

Vi informerer også selskapene om at vi vil ha oppmerksomhet rettet mot bruk av boreslam og utvikling av nye slamtyper og teknologi som kan redusere helserisiko.

Vi viser videre til foreløpige resultater fra Kreftregisterets studie av kreftforekomst i pettroleumsvirksomheten og Universitet i Bergens studie av benzeneksponering og kreft, og ber i den forbindelse selskapene besvare en del konkrete spørsmål.


Kontaktperson i Ptil:
Sigvart Zachariassen
E-post: sigvart.zachariassen@ptil.no
Telefon: 51 87 62 46