Gå til hovedinnhold

Ptil gir varsel om pålegg etter dødsulykke på Nyhamna

Petroleumstilsynets (Ptils) granskingsrapport av dødsulykken på Ormen Lange landanlegg på Nyhamna 28.6.2005 påviser en rekke brudd på regelverket hos kontraktøren Skanska Norge. Det sentrale forholdet knyttet til hendelsen er at risikoen ikke var vurdert grundig nok. På bakgrunn av dette og øvrige avvik har vi gitt varsel om pålegg både til Skanska og utstyrsleverandøren Roulunds Codan Norge.


I tillegg anbefaler vi at Hydro, som operatør for utbyggingen, vurderer effekten av de tiltak selskapet har iverksatt på Nyhamna for å ivareta påseplikten og vurderer om det kan gjøres forbedringer når det gjelder denne.

Bakgrunn
En person fra Skanska Norge ble utsatt for en alvorlig arbeidsulykke i forbindelse med injeksjon av sement i kaverne/fjell-lagerhall på Ormen Lange landanlegg på Nyhamna.

Den direkte årsaken til ulykken er at pakker med stav kom plutselig og med voldsom kraft opp av hullet. Toppen av injeksjonsstaven, ventil og strammehåndtak traff personen i halsområdet og påførte ham store skader. Skadene var av en slik karakter at han døde senere samme kveld.

De vesentlige bakenforliggende årsakene til hendelsen er utilstrekkelig grundighet og systematikk i risikovurderingene til Skanska og at internkontrollen ikke har avdekket manglene.

Petroleumstilsynets granskning har avdekket totalt 13 avvik fra regelverket, hvorav tre avvik gjelder mangler ved pakkeren som var i bruk på Nyhamna da ulykken inntraff. Avvikene kan oppsummeres som:

 • Mangler ved risikovurdering av arbeidsoppgaven
 • Utilstrekkelig systematikk i gjennomføring av sikker jobbanalyse (SJA)
 • Mangelfull involvering av personell ved gjennomføring av SJA
 • Utilstrekkelige krav til jobbforberedelse
 • Manglende etterlevelse av egen prosedyre
 • Mangler ved risikovurdering ikke oppdaget
 • Utilstrekkelig informasjon til ansatte fra arbeidsgiver
 • Manglende rapportering av hendelser
 • Mangler ved pakker
 • Ingen informasjon om produktet fra leverandør
 • Manglende sikring
 • Mangler ved bestilling
 • Manglende kommunikasjonsmidler i tunnel

Bakgrunn for avvikene er nærmere beskrevet i granskingsrapporten.

Varsel om pålegg til Skanska Norge
Med bakgrunn i vår granskingsrapport har vi gitt Skanska følgende varsel om pålegg:
- sikre at tilstrekkelig kunnskap om anleggsutstyret som brukes er gjort kjent for arbeidstakerne og at nødvendige arbeidsrutiner er innarbeidet for å sikre arbeidstakerne, og
- etablere nødvendige kontrollmekanismer for å sikre at egne prosedyrer og arbeidsrutiner er etablert og etterleves

I tillegg ber vi om at en forpliktende tidfestet plan for å ivareta disse punktene, herunder hvilke ressurser som skal benyttes i arbeidet, skal presenteres for Ptil innen 45 dager etter at pålegg er sendt.

Varsel om pålegg til Roulunds Codan Norge
Med bakgrunn i avvik knyttet til pakkeren har vi gitt Roulunds Codan Norge AS (RCN) følgende varsel om pålegg:
- utarbeide nødvendige tekniske opplysninger, sikkerhetsregler og bruksbegrensninger for sine produkter som leveres for bruk på petroleumsanlegg på land hvor Ptil er tilsynsmyndighet slik at sikkerheten til brukerne kan bli ivaretatt.

Vi ber om at eventuelle merknader til varslene om pålegg oversendes Ptil innen 15.1.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064