Gå til hovedinnhold

Ptil følger opp gjennomføring av tiltak i Tordis-saken

I mai i år ble det oppdaget olje på sjøen ved Tordis-feltet i Nordsjøen. Årsaken var lekkasje av oljeholdig vann fra havbunnen. Petroleumstilsynet (Ptil) har i samarbeid med Oljedirektoratet (OD) gjennomført en oppfølging av StatoilHydros egen gransking av hendelsen.


Ptil har ikke identifisert forhold som går ut over de som blir beskrevet i granskingsrapporten. Denne gir anbefalinger til tiltak for å rette opp påviste mangler og svakheter, og hindre at tilsvarende skal skje igjen. Ptil ber nå StatoilHydro bekrefte at tiltakene blir iverksatt, fulgt opp og får ønsket effekt. På bakgrunn av forholdene som er tatt opp i granskingsrapporten, og de tiltakene som er foreslått, ber vi selskapet bekrefte:

  • hvilke tiltak som skal iverksettes
  • hvordan tiltakene vil bli fulgt opp
  • tidsplan for implementering av tiltakene

 For å sikre god ivaretakelse av både sikkerhets- og ressursmessige forhold, har OD og Ptil samarbeidet i oppfølgingen av denne granskingen. OD har bidratt i vår saksbehandling med kompetanse innen sitt ansvarsområde i forhold til geologi og reservoartekniske forhold, mens Ptil har benyttet sin kompetanse relatert til brønnintegritet og undervannsteknologi.

Alvorlige forhold
StatoilHydros har gransket Tordis-saken på konsernnivå. Rapporten avdekker flere alvorlige forhold knyttet til planlegging og gjennomføring av injeksjonsbrønnen på Tordis. Dette omfatter sentrale områder som manglende krav i styrende dokumentasjon, HMS-styring, prosjektstyring, risikovurderinger og risikoforståelse. Tilsvarende forhold har også blitt identifisert i forbindelse med tidligere hendelser i StatoilHydro.

Følger opp
StatoilHydro har foreslått en rekke tiltak for å sikre at de identifiserte svakhetene og manglene blir rettet opp. For å følge opp at StatoilHydro som operatør og rettighetshaverne i lisensen ivaretar sitt ansvar i forhold til regelverket, vil Ptil gjennom møter og tilsynsaktiviteter forsikre seg om at de nødvendige tiltakene blir iverksatt, fulgt opp og med ønsket effekt.

Det er også av stor betydning at erfaringene fra Tordis blir formidlet både internt i StatoilHydro - og på tvers i næringen - for å sikre at lagring i geologiske formasjoner blir foretatt på en sikker og akseptabel måte.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kristin Hoffmann - Informasjonsrådgiver
Tlf: 51 87 62 19