Gå til hovedinnhold

Ptil ber selskaper med flyttbare innretninger om livbåt-svar

I et likelydende brev til selskaper som eier flyttbare innretninger med konvensjonelle livbåter, ber Petroleumstilsynet om svar på flere forhold i forbindelse med bruk av livbåter som evakueringsmidler.


I andre halvdel av 2007 ble det reist tvil om livbåtenes egnethet til evakuering i dårlig vær. Aktørene i næringen iverksatte aktiviteter og tiltak for å ivareta krav til rask og effektiv evakuering til enhver tid. Videre ble det satt i gang et prosjekt i regi av Norges Rederiforbund (NR) for konvensjonelle livbåter.

Må vurdere aktiviteter og tiltak
Aktørene må fortløpende vurdere om de aktiviteter og tiltak som ble iverksatt er tilstrekkelige for å ivareta krav til rask og effektiv evakuering til enhver tid. Der hvor det er nødvendig, må ytterligere aktiviteter og tiltak settes i verk. Nå ber Ptil om svar innen 10.november 2008 på følgende spørsmål om aktørens innretninger: 

  • Ivaretar de iverksatte tiltakene krav til rask og effektiv evakuering? Jfr.aktivitetsforskriftens § 68 bokstav d.
  • Hvilke vurderinger er gjort for å måle effekten av de iverksatte tiltakene?
  • Hvilke justeringer, endringer eller forbedringer er eventuelt identifisert for å videreutvikle og videreføre tiltakene?
  • Hvilken informasjon er innhentet fra pågående livbåtprosjekter?
  • Hvordan har informasjonen fra de pågående livbåtprosjektene påvirket tiltak som er satt i verk, og forberedelsene til denne vintersesongen?

Livbåteierne har overordnet ansvar
HMS- regelverket for petroleumsvirksomheten er normativt med funksjonskrav. Det innebærer at forskriftene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås - men ikke hvordan. Livbåtene har hele tiden vært omfattet av disse funksjonskravene.

I aktivitetsforskriften (§ 68 bokstav d) heter det at "Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner … slik at personellet på innretningen kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,"

En viktig del av føre var-prinsippet er at den enkelte operatør og/eller reder umiddelbart treffer nødvendige kompenserende tiltak når for eksempel svakheter på livbåter blir avdekket. Føre var-prinsippet innebærer også at tiltak må vurderes - og eventuelt iverksettes - dersom det er usikkerhet knyttet til bruk av livbåtene i gitte vind- og bølgeforhold.

Eierne av livbåtene - det vil si operatør/reder - har overordnet ansvar for at utstyr som tas i bruk er egnet for formålet og oppfyller regelverkskravet.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Rune Solheim
E-post: rune.solheim@ptil.no

Sigurd Robert Jacobsen
E-post: sigurdrobert.jacobsen@ptil.no 

Henvendelser fra media:
Inger Anda, Pressetalskvinne
E-post inger.anda@ptil.no | Telefon 970 54 064