Gå til hovedinnhold

PSA Award 2012 til Statoil Marin

Statoils sentral for havovervåking er tildelt the PSA Award 2012.


Havovervåkingssentralen Statoil Marin ivaretar overvåking av all fartøyaktivitet i områder av norsk sokkel hvor Statoil har virksomhet. Sentralen ble etablert i 1997 og har vært en viktig bidragsyter til redusert risiko for kollisjoner mellom fartøy og innretninger på norsk sokkel.

- Gjennom årene har Statoil Marin blitt kontinuerlig forbedret og utviklet for å møte operative krav. Resultatet er en betydelig reduksjon i risikoen for kollisjoner mellom fartøy og innretninger det siste tiåret. Vi viser i dag til Statoil Marin som beste praksis for havovervåking, sa Ptil-direktør Magne Ognedal da prisen ble delt under ONS Safety lunch torsdag.

Unni Gjelsvik og Frode Helgesen mottok prisen på vegne av Statoil Marin.    Foto: ONS

Overvåkingssentralen Sentralen representerer i dag et integrert nettverk av 80 radarer, 32 VHF-stasjoner og 22 Automatic Identification System (AIS) basestasjoner.

Synlig bidrag
Sikkerhetsprisen ”the PSA Award” deles ut annethvert år, og går til en person eller organisasjon som har gitt et sterkt og synlig bidrag til sikkerhetsarbeidet i norsk petroleumsindustri.

Dette er fjerde gang prisen blir delt ut.

Tidligere prisvinnere:

2006: Professor Torgeir Moan, NTNU

2008: OLFs gasslekkasjeprosjekt

2010: Vidar Bernt Sørensen, Statoil Kårstø

På kollisjonskurs
Skip på kollisjonskurs er en type hendelse med storulykkespotensial og en viktig bidragsyter til risikonivået på sokkelen.
For å kunne ha en løpende oversikt over skipstrafikken som kan true innretninger på norsk sokkel, har næringen etablert systemer for overvåkning av havområdene.

I tillegg til Statoils overvåkingssentral på Sandsli utenfor Bergen, har ConocoPhillips en tilsvarende havovervåkingssentral på Ekofisk. Denne dekker områdene rundt innretningene på den sørligste delen av norsk sokkel. I tillegg har enkelte faste og flyttbare innretninger selv ansvar for å overvåke passerende skipstrafikk.

Siden 2000 har det vært en klar nedgang i antall skip på kollisjonskurs på norsk sokkel.