Gå til hovedinnhold

Pressemelding om risikonivået - fase 2 (2001)

Den negative trenden for risikonivået på sokkelen i 1999 og 2000 synes å stoppe opp. Noen sentrale indikatorer viser en klar bedring, mens andre indikerer en fortsatt negativ trend. Økt fokus på sikkerhet kombinert med et bedre- og mer tillitsfullt samarbeid mellom partene i næringen synes å være det mest positive utviklingstrekket.


Pressemelding nr. 18/2002

Dette er blant hovedpunktene i Oljedirektoratets rapport Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2001. Konklusjonen tilsier at det er behov for fortsatt sterkt fokus fra alle parter i næringen for å bedre sikkerheten på sokkelen.

Rapporten er resultatet av et pilotprosjekt der Oljedirektoratet i samarbeid med næringen, Sikkerhetsforum og andre fagmiljøer har gjennomført en omfattende kartlegging av risikonivået på norsk sokkel. Gjennom å definere indikatorer som er kritiske for sikkerheten, er det blitt utviklet et sett av måleverktøyer som sier noe om utviklingen av risikonivået på norsk sokkel. Rapporten omhandler kun perioden 1996 - 2001.

Første rapport om utvikling i risikonivået kom i fjor, og arbeidet her er videreført i årets rapport. I tillegg har det i fase 2 vært gjennomført en omfattende spørreskjemaundersøkelse blant offshoreansatte om opplevd risiko og sikkerhetskultur. Dessuten er intervjuer med utvalgte representanter for partene og andre fagpersoner innen næringer videreført og utvidet.

 

Samarbeid gir økt sikkerhet

- Risikonivået totalt sett er fortsatt for høyt, men vi ser bedring på flere viktige områder. Som eksempel er det blitt registrert en klar reduksjon i antall hydrokarbonlekkasjer ("gasslekkasjer"). Etter fjorårets rapport fokuserte Oljedirektoratet blant annet på at partene må bli flinkere til å jobbe sammen om sikkerhetsspørsmål. Årets rapport indikerer at dette arbeidet begynner å bære frukter. Det sier assisterende direktør Øyvind Tuntland, som har hatt hovedansvaret for årets rapport.

Dybdeintervjuene som er blitt gjort med representanter for både arbeidsgivere og arbeidstakere, bekrefter at tilliten mellom partene nå er langt bedre enn i de foregående år.

- Da vi startet dette pilotprosjektet i 1999, uttalte arbeidsgiverne at sikkerheten aldri hadde vært så god. Arbeidstakerne hevdet på sin side at den aldri hadde vært dårligere. Årets rapport indikerer at det er langt større tillit og bredere samarbeid mellom partene nå. Opprettelsen av Sikkerhetsforum og gjennomføringen av dette risikoprosjektet oppgis å være blant de viktigste årsakene til det bedrede tillitsforholdet, sier Tuntland.

Han understreker imidlertid at situasjonen oppleves som skjør. Det er fremdeles mye fokus på økonomi, og flere uttrykte bekymring for at en periode med lavere oljepris kan sette en stopper for mange av de positive HMS-tiltakene som bransjen nå jobber med.

 

Frykt og trivsel

Totalt 3310 personer svarte på spørreskjemaundersøkelsen i løpet av en 14-dagers periode midt i desember 2001. Det tilsvarer en svarprosent på et sted mellom 50-55 prosent, noe som anses som tilfredsstillende for en slik undersøkelse. Målet med undersøkelsen er å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden i norsk offshoreindustri.

Undersøkelsen gir ingen entydige svar, men flere enkeltresultater vil kreve oppfølging fra både Oljedirektoratets og næringens side.

I undersøkelsen kommer det frem at sikkerhetstilstanden på egen arbeidsplass vurderes som rimelig god. I særlig grad gjelder dette nære, operative forhold ved sikkerheten. På den andre siden er det misnøye med ulike forhold i den overordnede sikkerhetsstyringen.

De offshoreansatte oppgir at det de mest av alt frykter når de jobber på sokkelen, er gasslekkasjer og alvorlige arbeidsulykker.

Betenkelig er det at hele 41 prosent sa seg enig i utsagnet om at hensynet til produksjon går foran hensyn til HMS. 37 prosent sa seg enig i påstanden om at rapporter om ulykker ofte blir pyntet på.

Spørreundersøkelsen viser ellers at de ansatte stort sett trives med sin arbeidssituasjon. En rekke ulike fysiske arbeidsmiljøfaktorer er det derimot utbredt misnøye med. Dette gjelder i særlig grad støy og forkjærte arbeidsstillinger.

Hele 37 prosent av de ansatte er plaget med muskel- og skjelettlidelser, mens 16 prosent sier de er plaget med svekket hørsel. Utbredelsen av ulike plager er knyttet til ansattes arbeidsoppgaver, kjønn, alder og skiftordning. Det er også grunn til å anta at omfanget av denne typen problemer vil øke etter hvert som gjennomsnittsalderen blant ansatte i bransjen stiger.

 

Viktig redskap for å bedre sikkerheten

Oljedirektør Gunnar Berge understreker at arbeidet med denne risikorapporten er blitt et viktig redskap for å bedre sikkerheten på sokkelen.

- Oljedirektoratet har lenge vært bekymret for en utvikling der forbedring av sikkerhet på norsk sokkel har stoppet opp, og på noen områder sågar blitt svekket. Pilotprosjektet i fjor bekreftet denne antakelsen. Dette bildet er ikke endret i fase 2, men det er positive trekk som kan indikere at tendensen er i ferd med å snu. Vi ser på dette pilotprosjektet som et hjelpemiddel til å komme videre i arbeidet med å bedre sikkerheten, sier oljedirektøren, og legger til:

- OD er opptatt av å utvikle metoder som bedre kan sette oss i stand til løpende å vurdere utviklingen i sikkerhetsnivået på sokkelen. Dette er viktig for at vi skal kunne utføre nødvendig tilsyn, og det er viktig for selskapene som skal treffe tiltak som bedrer sikkerheten, sier Berge.

Han understreker det unike i at man i dette risikoprosjektet ikke nøyer seg med å registrere hendelser og nestenulykker, men også prøver å finne indikatorer som tidlig kan identifisere risikoen for storulykker for en hel industrisektor.

- Dette gjør risikoprosjektet unikt, ikke bare i petroleumssektoren, men generelt både her til lands og internasjonalt, sier Berge.

Både sammendragsrapport og hovedrapport er lagt ut på Oljedirektoratets nettsider,