Gå til hovedinnhold

Prekvalifisering av nye selskaper til norsk kontinentalsokkel - regelverkskrav

Petroleumstilsynet vurderer HMS-kompetanse og -kapasitet for alle selskaper som vil inn på norsk sokkel. Denne artikkelen beskriver krav til rettighetshavere innen HMS-området.


Rettighetshaver skal innen HMS-området

 • legge forholdene til rette for operatør
 • påse at operatør oppfyller sine plikter
 • ivareta egne plikter
 • ha styringssystem (operatørs og egne plikter)
 • ha egen kompetanse og kapasitet

Disse kravene er hjemlet og nærmere utdypet i regelverket og Stortingsmelding.

At krav til HMS er fastsatt i forskrifter er ikke noe som er spesielt i forhold til vurdering av nye aktører på norsk sokkel. Det er en gammel tradisjon å regulere HMS krav i petroleumsvirksomheten gjennom forskriftskrav. Det er denne tradisjonen som også omfatter krav til rettighetshavere og til nye aktører.

Følgende bestemmelser er relevante:

Rettighetshaver skal

 • legge forholdene til rette.
 • påse at operatør oppfyller sine plikter.

Petroleumsloven, § 10 - 6, forarbeidene:
"Rettighetshaver skal bl a ved gjennomføring av revisjoner påse at operatøren oppfyller sine særskilte operatørplikter, og gjennom budsjetter og beslutninger mv legge forholdene til rette for operatørs arbeid."

Rammeforskriften § 5, veiledningen Rettighetshavers plikt til å påse.
Rettighetshaver har hovedsakelig ansvar for å legge rammene til rette for at operatøren skal kunne gjennomføre sine oppgaver.

Rettighetshaver har også ansvar for å påse at operatøren gjennomfører disse oppgavene. Rettighetshaver har plikt til å påse at operatør etterlever sine plikter.

Rettighetshaver

 • får seg forelagt informasjon fra operatør.
 • har selvstendig plikt til å sikre seg at han får tilstrekkelig informasjon.
 • har aksjonsplikt når det gjelder forhold som ikke er i overenstemmelse etc.
 • har plikt til å gjennomføre revisjoner mot operatør.
 • må særlig påse at operatør utfører sine oppgaver i forbindelse med sentrale og viktige forhold, at operatør har et fungerende styringssystem, at operatør har en organisasjon som er tilstrekkelig kvalifisert og har tilstrekkelig kapasitet, at operatør ivaretar problemområder og andre forhold som myndighetene har særlig fokus på, at sentrale søknader sendes til myndighetene.

Plikten til å påse følger, og gjelder, petroleumsloven, helselovgivningen og på forurensningslovens område.

Rettighetshaver skal ivareta egne plikter etter enkeltbestemmelser i regelverket.

Rammeforskriften kap III Prinsipper for helse, miljø og sikkerhet.
Til § 7 Bruk av prinsippene i kap III: Paragrafen fungerer som innledende bestemmelse til prinsippene i kap III. Den angir hvilken rettslig betydning disse prinsippene skal ha. Som pliktbestemmelser vil bestemmelsene være bindende for rettighetshaveren, operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomheten umiddelbart.

Kap III:

- § 7 Bruk av prinsippene i kap III

- § 8 Forsvarlig petroleumsvirksomhet

- § 9 Prinsipper for risikoreduksjon

- § 10 Organisasjon og kompetanse

- § 11 God helse, miljø og sikkerhetskultur

- § 12 Helsemessige forhold

- Rammeforskriften § 20
Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet i plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PUD og PAD)
Planer som rettighetshaver skal utarbeide etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal ...

- § 22 Avslutningsplan
Planen som rettighetshaver skal utarbeide etter petroleumsloven § 5-1, skal ...

Rettighetshaver skal ha styringssystem innen HMS-området

- Rammeforskriften § 13, veiledningen, Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem. Rettighetshaver har en særskilt plikt til å

 • etablere styringssystem
 • følge opp styringssystem
 • videreutvikle styringssystem

begrenset til de deler av regelverket som er rettet mot seg selv.

Styringssystemet må

 • følge opp plikten til å påse at operatør etterlever sine plikter.
 • følge opp de plikter som følger av enkeltbestemmelser rettet mot rettighetshaveren.

(Rammeforskriften § 20 PUD og PAD, § 22 Avslutningsplan og § 25 Naturdata).

Rettighetshaver må ha egen kompetanse og kapasitet innen HMS-området.

Dette kravet er beskrevet i St.meld 7 (2001 - 2002), Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, (pkt 4.17.1).

Nye aktører vil måtte dokumentere tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å sannsynliggjøre og dokumentere at de er kvalifisert for å drive petroleumsvirksomhet.

Regelverket stiller ikke eksplisitte krav til hvor mange personer som må ha kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet i det enkelte selskap, og regelverket gir anledning til å bruke ekstern kompetanse også innen disse områdene.

Det er imidlertid klart at et selskap ikke kan være kvalifisert til å ivareta sine plikter etter regelverket for helse, miljø og sikkerhet, verken som operatør eller rettighetshaver, uten selv å ha personell med denne type kompetanse.

Grunnen til det er at det kreves kompetent personell for bl a å kunne

 • kvalifisere en entreprenør som brukes i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
 • definere et kvalifisert oppdrag for en entreprenør som skal bidra i arbeidet.
 • ta stilling til kvaliteten av de produktene eller tjenestene en entreprenør leverer innen området helse, miljø og sikkerhet.
 • ta stilling til operatørens styring av HMS-området.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no