Gå til hovedinnhold

Pilotprosjekt: Utvikling i risikonivå - norsk sokkel

Utviklingen av risikonivået på norsk sokkel opptar alle som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det var derfor naturlig og viktig for oss å forsøke å etablere et nytt opplegg for å måle effekten av det samlede sikkerhetsarbeidet i virksomheten. På denne bakgrunn igangsatte Oljedirektoratet et pilotprosjekt for å etablere en resultatmåling i relasjon til sikkerheten.


Det er etablert omfattende systemer for innsamling og innrapportering av informasjon om ulykker og nestenulykker i oljevirksomheten. Innsatsen for å utnytte denne informasjonen systematisk må likevel sies å ha vært varierende. Minst like viktig når vi snakker om sikkerhet, og vanskeligere å måle, er utvikling i forhold som risikoopplevelse, atferdsmessige, organisatoriske og kulturelle faktorer. Vår intensjon er å inkludere alle disse aspektene i hovedprosjektet.

Vår næring har høy kompetanse på sikkerhet. Vi har forsøkt å utnytte denne kompetansen ved å legge opp til en åpen prosess og invitere ressurspersoner fra både oljeselskaper, konsulentselskaper, forskning og undervisning til å bidra i prosjektet.

Objektivitet og troverdighet er nøkkelord når man med tyngde skal mene noe om sikkerheten. Resultatene fra prosjektet er presentert for Sikkerhetsforum hvor fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene er representert. Kommentarene så langt har vært positive og konstruktive med forventninger om at dette skal være med å bidra til en felles plattform for forbedring av sikkerheten.

Det er grunn til å minne om at dette er et pilotprosjekt, så langt vi kjenner til er det første forsøk på å måle risiko for en hel industrisektor på denne måten. Samtidig har vi vært begrenset av tilgjengelig informasjon og tid. Resultatene må derfor brukes med en viss varsomhet. Vi tar imidlertid sikte på at prosjektet vil resultere i en årviss måling av utviklingen hvor kvaliteten gradvis vil bli bedre.