Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets vurdering av krav til selvretting av redningsdrakter

Petroleumstilsynet (Ptil) har vurdert krav til selvretting av redningsdrakter som norm for personell i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Vi har ikke funnet grunnlag for å innføre slike krav.


I Ptils likelydende brev til næringen av 18.7.2006 om Krav til redningsdrakter etterlyste Ptil og Sjøfartsdirektoratet et bredere faktagrunnlag for å kunne ta en beslutning om eventuell endring av referansenorm relatert til krav om selvrettende redningsdrakter (immersjonsdrakter) for bruk i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Oljeindustriens Landsforening (OLF), Norges Rederiforbund og arbeidstakerorganisasjonene har i ettertid gjennomført et fellesprosjekt for å undersøke selvrettende redningsdrakters egnethet i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

I et informasjonsmøte hos Ptil 28.11.2007 konkluderte representantene fra OLF og arbeidstakerorganisasjonen IndustriEnergi (IE) med at de tekniske løsningene relatert til selvretting som var utviklet for immersjonsdrakten, ikke var tilstrekkelig tilpasset de særlige forholdene i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Man siktet da særlig til ulemper ved helikoptertransport, stor fallhøyde fra mange innretninger, vanskeligheter med egenredning til flåte i urolig vær, samt det faktum at man ikke kan frembringe statistikk som viser hendelser hvor bevisstløse personer har falt over bord fra petroleumsinnretninger på norsk eller utenlandsk sokkel og selvrettende drakter kunne bidratt til redning.

Det ble videre i møtet hevdet at selvrettende immersjonsdrakter ikke vil bidra til å øke personlig sikkerhet, men tvert i mot skape usikkerhet blant sokkelpersonell i petroleumsvirksomheten med hensyn til egnethet i kritiske situasjoner.

I petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er immersjonsdrakter tilpasset kald sjø valgt som personlig redningsutstyr. Kravet om selvretting synes i følge den gjennomførte undersøkelsen i OLFs regi ikke å være tilpasset denne drakttypen, eller de dimensjonerende forhold i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Med dette som bakgrunn finner vi ikke grunnlag for å innføre krav om selvrettende redningsdrakter for personell i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Hilda Kjeldstad
E-post: Hilda.Kjeldstad@ptil.no