Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets oppfølging av Human Factors knyttet til bore- og brønnoperasjoner

I løpet av de siste årene har svikt i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon blitt synliggjort som del av årsaksbildet ved alvorlige hendelser. Mange av hendelsene på sokkelen er knyttet til boreoperasjoner. For å få et bilde av utfordringer næringen ser og aktiviteter som er planlagt og igangsatt med tanke på forbedring på Human Factors (HF) i boreoperasjoner, ønsker Petroleumstilsynet å få tilsendt relevant informasjon fra operatører, redere, boreentreprenører og utstyrsleverandører.


Lenker:

Ptil har vurdert selskapenes granskninger av samtlige alvorlige hendelser knyttet til boreoperasjoner som er meldt inn til oss de siste syv årene, med tanke på bakenforliggende og direkte årsaker. Årsaker som går igjen er knyttet til ledelse og organisasjon, svikt i utførelse og organiseringen av arbeidet, mangelfull kommunikasjon og prosedyrer/ arbeidsinstrukser som ikke er kjent, forstått eller etterlevd.

Alle disse forholdene inngår i begrepet Human Factors (HF) som handler om samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

Ptil har med dette som bakgrunn valgt forbedringer knyttet til HF ved boreoperasjoner som et av våre fokusområder i tiden framover. Vi har derfor tatt et initiativ til et arbeid hvor målet er å bidra til forbedring både innenfor design av utstyr og utforming avboreområdet, samt planlegging og gjennomføring av sikkerhetskritiske arbeidsprosesser innen boring.

For å få et bilde av de utfordringer næringen ser og aktiviteter som er planlagt og igangsatt med tanke på forbedring på HF i boreoperasjoner, ønsker vi å få tilsendt informasjon fra operatører, redere, boreentreprenører og utstyrsleverandører innen følgende områder:

  • Utfordringer knyttet til HF i boreoperasjoner sett fra selskapenes ståsted.
  • Informasjon om relevante prosjekter og modifikasjoner.
  • Eksempler på relevante kartlegginger og analyser knyttet til HF-forhold ved boreoperasjoner gjennomført de siste årene.

Vi ønsker en tilbakemelding med informasjon på de tre ulike områdene fra selskapene innen 18.4.2005.

I sammenheng med vår oppfølging av HF knyttet til boreoperasjoner vil vi i løpet av året også gjennomføre et seminar for næringen.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: