Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets årsberetning for 2008 - faktadelen

Faktadelen omtaler viktige resultater av vår virksomhet i 2008. Videre inneholder beretningen kortfattet informasjon om personskader, arbeidsbetinget sykdom, lekkasjer, branner samt skader på strukturer og rørledninger. Det finnes også en kort omtale av etatens organisatoriske forhold.


Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2008. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen ”Sikkerhet – status og signaler 2008-2009”, som oppsummerer forhold vi har vært særlig opptatt av i året som gikk, og som gir signaler om hva vi ser som de største utfordringene framover. 

Faktadelen formidler informasjon om faktiske forhold omkring vår virksomhet i 2008. Dette omfatter hvilke prioriteringer vi har lagt til grunn for vår tilsynsvirksomhet og øvrig arbeid, men også fakta om hendelser, ulykker og skader, samt våre vurderinger omkring disse.

Utvalget av hendelser, ulykker og skader er i noen grad gjort ut fra hvilke forhold vi har erfart at det er allmenn interesse for.

Årsberetningen tar med andre ord ikke sikte på å gi en fullstendig bilde av alle typer risiko som aktørene i petroleumsvirksomheten må forholde seg til. For en mer helhetlig oversikt over risikobildet i virksomheten, viser vi til den årlige rapporten ”Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet”, som foreligger som en fullstendig rapport og i en sammendragsversjon. (se lenke i høyre spalte).

Disse tre publikasjonene sett i sammenheng håper vi vil gi et godt samlet bilde av de sikkerhetsmessige utfordringene i petroleumsvirksomheten i Norge, hvilket ansvar som hviler på aktørene i virksomheten, og hvordan vi som tilsynsmyndighet følger opp industriens ivaretakelse av dette ansvaret.

Bestilling av publikasjoner
Petroleumstilsynets årsberetning - faktadelen publiseres kun digitalt (pdf).

Sikkerhet - status og signaler og RNNP sammendragsrapport for norsk sokkel foreligger både som trykte publikasjoner og digitalt for nedlasting. Kontakt biblioteket for bestilling av trykte publikasjoner.

Publikasjoner på engelsk

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064