Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets ansvar og rolle ved alvorlige hendelser

Petroleumstilsynet har ansvar for å følge opp alle HMS-forhold i petroleumsvirksomheten, herunder oppfølging av uønskede hendelser.


Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet- Ved alvorlige hendelser gjennomfører vi som oftest egne, selvstendige granskinger for å avdekke hva som har skjedd, og ikke minst hvorfor det skjedde. Våre granskinger skjer på fritt og uavhengig grunnlag, og formålet er både å avdekke eventuelle brudd på regelverket og å bruke kunnskapen til å forebygge liknende hendelser i fremtiden. Det sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal (bildet).

Rutinene for gransking og oppfølging av alvorlige hendelser er blitt gjenstand for debatt de siste ukene, blant annet som følge av medieomtale knyttet til granskingen av Byford Dolphin-ulykken 17. april 2002, hvor en person omkom etter å ha blitt truffet av en 191 kilo tung rørbit (suben).

Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet) gransket denne ulykken på selvstendig grunnlag, og konkluderte med at rørbiten gikk gjennom musehullet. Politiets etterforskning og Statoils og Dolphins granskninger konkluderte med det samme. Petroleumstilsynet var kjent med at enkelte vitner hadde andre synspunkter på hendelsesforløpet, men gitt de foreliggende fakta ser vi ingen grunn til å endre vårt syn på hva som faktisk skjedde på Byford Dolphin.

Roller og ansvar
Petroleumstilsynets oppgave er å følge opp HMS-forhold i petroleumsvirksomheten og føre tilsyn med at aktørene overholder regelverket. Som et ledd i dette tilsynsarbeidet skal Petroleumstilsynet ha informasjon om uønskede hendelser som inntreffer i virksomheten og årsakene til disse.

Ved gransking og oppfølging etter hendelser er det mange parter som involveres. Avhengig av hvor alvorlig hendelsene er, vil de ulike aktørene granske og følge opp med konkrete tiltak for å forebygge at noe liknende skjer i fremtiden.

Petroleumstilsynet skal påse at de ulike aktører følger opp regelverkets krav til gransking, oppfølging og informasjonsformidling etter alvorlige hendelser.

Petroleumstilsynets rolle
Petroleumstilsynet kan følge opp inntrufne hendelser på flere måter, avhengig av hvor alvorlige hendelsene er.

Ved hendelser som medfører (eller innebærer trussel for) alvorlige personskader, død eller skader på miljø og/eller petroleumsinnretning er det praksis at Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet foretar egen selvstendig gransking for å avdekke hendelsesforløpet og de direkte- og bakenforliggende årsaker til hendelsen og mulige regelverksbrudd.

Kunnskap fra gransking av slike hendelser er nødvendig for å kunne forebygge liknende hendelser i fremtiden. Petroleumstilsynets granskingsarbeid inngår dermed som et ledd i vår tilsynsmessige oppfølging av virksomheten.

Gjennom vår oppfølging (gransking) bidrar vi også til å skape trygghet for de som arbeider på innretningen der hendelsen inntraff ved at årsaker avdekkes og nødvendig korrigerende tiltak iverksettes.

Petroleumstilsynets granskingsgruppe består av fagfolk som er drillet i å bruke granskingsmetoder som sikrer en mest mulig relevant og objektiv innsamling av fakta om mulige ulykkesforløp som kan forklare den aktuelle hendelsen.

Ved komplekse hendelser er det normalt at det foreligger ulike oppfatninger om hendelsesforløp. I slike tilfeller vil granskingsgruppens konklusjoner være basert på en helhetlig vurdering av foreliggende fakta i saken for å skissere et mest mulig sannsynlig hendelsesforløp.

Politiets rolle
Ved alvorlige hendelser vil normalt også politiet igangsette egen etterforskning. Dette gjøres for å klargjøre hendelsesforløpet, årsaker til hendelsen, belyse eventuelle overtredelser av gjeldende regelverk og vurdere hvorvidt det foreligger straffbare forhold.

I etterforskningssaker knyttet til petroleumsvirksomheten vil politi- og påtalemyndigheten normalt ha behov for faglig bistand fra Petroleumstilsynet. I tillegg til Petroleumstilsynets egen gransking vil vi dermed også yte politi og påtalemyndigheten faglig petroleumsteknisk bistand.

Dette ble for eksempel gjort i forbindelse med oppfølgingen av dødsulykken på Byford Dolphin den 17.4.2002. Det foreligger skriftlig veiledninger og avtaler som regulerer dette samarbeidet mellom tilsynsmyndighet og politiet. I disse avtalene er de ulike etaters roller, oppgaver og ansvar beskrevet og avklart. Det foreligger ikke grunnlag for noen rollekonflikt her.

Selskapenes rolle
Ved alvorlige hendelser vil det etter regelverket påhvile det involverte operatørselskap og/eller den som er ansvarlig for driften av flyttbar innretning (rederiet) et ansvar for å iverksette egen gransking. Det vil derfor ved slike hendelser normalt foregå flere parallelle granskinger utført av ulike aktører.

For å begrense antall granskingsteam og dermed belastningen på involverte vitner har operatørselskapet og entreprenør/eier av flyttbar innretning iblant gått sammen og dannet et felles granskingslag.

Det er ikke Petroleumstilsynets erfaring at dette så langt har bydd på problemer Det er videre Petroleumstilsynets generelle oppfatning at aktørene i petroleumsvirksomheten er interessert i å få frem de faktiske forhold knyttet til hendelsene og bidra til at andre parter kan trekke lærdom fra oppfølgingsarbeidet.

Ønsker full åpenhet
I henhold til offentlighetsloven § 6 nr 5 kan dokument om anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse unntas fra offentlighet. Petroleumstilsynets granskingsrapporter og tilsynsrapporter vil vanligvis omfattes av denne unntaksmuligheten.

Imidlertid anser Petroleumstilsynet det som viktig at det er størst mulig åpenhet rundt denne typen saker. Praksis hos oss er derfor at denne unntaksmuligheten ikke benyttes og at granskingsrapporter og tilsynsrapporter utleveres ved innsynsbegjæringer, med unntak av eventuelle taushetsbelagte opplysninger, som for eksempel personopplysninger.

Vi legger også ut et sammendrag av disse rapportene på vår hjemmeside, Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
(Kap. 7.5 omhandler et forslag om etablering av en kommisjon for større ulykker)

 • Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren 30.4.2004 til arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer (H), besvart 07.05.2004.
  (Om oppfølging av ulykker i petroleumsvirksomheten)
 • Fakta om Petroleumstilsynet
 • Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
  Inger Anda,
  Pressekontakt
  Telefon 970 54 064