Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet på tokt til landanleggene

Petroleumstilsynet vil i løpet av vinteren besøke samtlige landbaserte petroleumsanlegg i Norge. Første stopp var på Mongstad sist uke. - I tillegg til å presentere oss selv er målet blant annet å bidra til at ledelse og ansatte på anleggene blir komfortable med å ha Petroleumstilsynet som ny tilsynsmyndighet, sier sjefingeniør Sigvart Zachariassen.


1.januar ble Petroleumstilsynet etablert som en selvstendig etat med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Myndighetsansvaret inkluderer også petroleumsanleggene på land og tilknyttede rørledningssystemer - fra Slagentangen og Kårstø i syd, via Sture, Mongstad, Kollsnes, Nyhavna og Tjeldbergodden til Melkøya i nord. Tidligere har Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hatt myndighetsansvar for disse landanleggene.

Stort informasjonsbehov

Statoils prosjektleder for Vest Prosess
Modifikasjon (VPME) på Mongstad,
Asbjørn Johnsen (til venstre) sammen
med Arne Johan Thorsen og Sigvart
Zachariassen fra Petroleumstilsynet.
- Vi må få formidlet hva endringene ved å forholde seg til en ny tilsynsmyndighet faktisk består i, vi må klargjøre roller og ansvar og få presentert oss på en skikkelig måte. Samtidig har vi behov for å få innsikt i aktiviteter på anleggene og forstå hvilke spesielle utfordringer de står over for og hvordan vi kan bistå fra vårt ståsted, sier Sigvart Zachariassen. Han er leder for en prosjektgruppe i Petroleumstilsynet som skal se til at de nye oppgavene som tilsynsmyndighet på landanleggene blir ivaretatt på best mulig måte.

- Vi har som ambisjon for dette første møtet å få etablert en felles virkelighetsforståelse og komme fram til praktiske løsninger for samhandlingen mellom virksomheten og oss, supplerer Arne Johan Thorsen, sjefingeniør og anleggskontakt i Ptil mot Statoil/Mongstad.

Helhet offshore - land
Fra overordnede myndigheters side har hensynet til helhet og sammenheng i petroleumsvirksomheten offshore og det som foregår på landanlegg under den samme operatørs ledelse, vært avgjørende for å samle tilsynsansvaret hos en myndighet.

Arne Johan Thorsen understreket på møtet at intensjonene med den nye ordningen er å bidra til mer helhetlig håndtering av sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i virksomheten enten denne foregår til havs eller til lands. Det er også en intensjon å bidra til større grad av forutsigbarhet for virksomheten i forhold til myndighetstilsyn – både når det gjelder strategier, metoder og omfang.

Utfordringer

Raffineriet på Mongstad er det
største i Norge og har en kapasitet
på 10 millioner tonn råolje per år.
Raffineriet eies av selskapet
Mongstad Refining, hvor Statoil
har 79 prosent og Shell 21 prosent.
All råolje som raffineres på
Mongstad, kommer fra norsk
sokkel. (Foto: Statoil)

Sigvart Zachariassen peker på flere konkrete utfordringer i forhold til arbeidet med landanlegget

- På-se plikten og entreprenørstyring representerer noen av de problemområdene vi må gripe fatt i. Lange kontraktskjeder med utfordringer knyttet til oversikt og kontroll for operatørene i hektiske bygge- og anleggsfaser, er rapportert som spesielle problemstillinger sammen med erfaringstilbakeføring, sier Zachariassen.

- Arbeidstid representerer også en spesiell utfordring. Selv om dette også er et aktuelt tema i offshoresammenheng, er regimet der langt mer stabilt med faste skiftordninger enn tilsvarende på land. Her har vi imidlertid forventninger til at operatøren tar en tydelig rolle i koordineringen av slike prosesser, legger han til.

Et kontinuerlig samarbeid med Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal sikre erfaringsoverføring og videreføre beste praksis fra arbeidet som allerede er nedlagt.

- Storstilt bygge- og anleggsarbeid, bruk av tunge anleggsmaskiner, tunnelarbeid mv. er eksempler på utfordringer ved mange av landaleggene. Her har Arbeidstilsynet spesiell erfaring og innsikt som vi ønsker å lære av, sier Zachariassen.

Verdifull styrking
I forbindelse med at Petroleumstilsynet fikk overført myndighetsansvar for petroleumsanleggene på land, har vi fått tilført tre medarbeidere fra DSB; Per Låhne, Jan Gunnar Røed og Øivind Brevik.

- Vi deltar aktivt i prosjektgruppen både på regelverksområdet, i informasjons- og tilsynsvirksomheten. Dermed representerer vi en kontinuitet mot anleggene, ledelse og ansatte der, sier Låhne.

- Vi har gjennom mange år hatt et godt og konstruktivt samarbeid med ressurspersoner fra Petroleumstilsynet – den gang de var i Oljedirektoratet og vi var i Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE). Internkontroll ble lagt til grunn for vårt arbeid mot industrien så tidlig som på 80-tallet. I det hele tatt har tilsynsmyndighetene på landanleggene alltid vært på linje med petroleumsmyndighetene med tanke på regelverksfilosofi og tilsynsstrategi, legger han til.

Som et eksempel på at ulike sektorer har noe å lære av hverandre, er Låhne for tiden sentral i planleggingen av et to-dagers seminar om storulykkeforskriften for å bidra til enhetlig forståelse blant tilsynsmyndighetene.

- En del stygge ulykker, blant annet ulykken i en gjødselsfabrikk i Toulouse i Frankrike hvor 26 mennesker omkom, viser at det hele tiden er behov for å fokusere på muligheten for storulykker i industrien. Dette er også i samsvar med Petroleumstilsynets tilnærming og oppfølging av gasslekkasjer mot industrien, sier Låhne som også tror at landanleggene vil dra nytte av erfaringene fra blant annet samarbeidsprosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sigvart Zachariassen,
leder av prosjektgruppen som følger opp landanleggene